Engagera dig – både lätt och roligt!

 

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår hålls personval av Fullmäktiges ledamöter samt VÅVS stora Nyval där Fullmäktige väljer vi in nya studenter till alla våra olika förtroendevalda poster och vi vill gärna ha med just dig! Här finns en handbok för VÅVS förtroendevalda.

På denna sida kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att söka till Fullmäktige ledamot, olika poster i utskott eller styrelsen. Vill du veta mer om vad Fullmäktige, styrelsen, utskotten eller de olika posterna arbetar med kan du läsa VÅVS stdga och reglemente eller gå in på Fullmäktiges, styrelsens eller respektive utskotts sida här på hemsidan. På denna sida kan du även finna utlysta eller vakanta poster i Corpus Medicum och Lunds Universitets Studentkårer (LUS). 

Nedan finner du en lista med vakanta poster i VÅVS som går att söka närsomhelst under verksamhetsåret fram tills det är dags för Nyval. För att söka dessa poster fyller du i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". För att söka poster i Corpus Medicum eller LUS ber vi dig kontakta VÅVS Ordförande

Finns där inga vakanta poster eller känns våren långt bort och du vill engagera dig så snart som möjligt? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Kontakta ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu som du kan hjälpa till med. Du finner allas kontaktuppgifter här.

 

Välkommen till VÅVS-familjen!


VALPROCESSEN

För att bli aktiv i VÅVS krävs det att du är medlem under verksamhetsåret du sitter på posten. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i VÅVS. Du anmäler dig till den post du är intresserad av i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". I valperioder finns det en deadline för sista dagen att söka, detta kommer stå i formuläret om så är fallet. Om det inte är valperiod kan du alltid söka vakanta poster i samma formulär och det finns då ingen deadline. Du kan söka flera poster samtidigt och sitta på flera poster samtidigt. Du får dock inte sitta i både Fullmäktige och VÅVS styrelse. 

Valberedningen

Valberedningen är det utskott som utlyser val för alla poster som inte är Fullmäktiges ledamöter samt håller i intervjuer med alla sökande om intervju krävs. Du kan läsa mer om valberedningen här. När du kandiderat till en post via formuläret kontaktar valberedningen dig med information angående intervju. Inför intervju kan det vara bra att förbereda sig genom att läsa på om posten man söker, detta kan du göra i VÅVS stadga och reglemente. Valberedningen väljer efter intervjuer med alla kandidater vem de vill nominera till posten. Nomineringen läggs sedan fram till Fullmäktige under ett Fullmäktige val (ValFUM) där du får svara på Fullmäktiges frågor. Fullmäktige beslutar sedan om nomineringen går igenom. 

Fyllnadsval

Fyllnadsval är alla val där vakanta poster som inte blev fyllda under Nyvalet som hålls i Maj varje år väljs in. Alla FUM möten kan bli ett ValFUM om där finns kandidater till dem vakanta posterna. För att kandidera eller nominera till ett fyllnadsval så gör du likadant som vid ett nyval men skriv gärna en mer utvecklad kandidering då ingen intervju hålles och FUM utgår endast från din kandideringstext och de frågor de ställer till dig på ValFUM

Motkandidera

Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Motkandidatur sker skriftligt och skickas till VÅVS Ordförande i god tid innan ValFUM, deadlinde för detta kommer meddelas via mail från valberedningen. 

Valnämnden

Valnämnden är det utskott som utlyser och anordnar personvalet av Fullmäktiges ledamöter samt räknar rösterna. Du kan läsa mer om valnämnden här. Fullmäktige väljs en gång per verksamhetsår, innan Nyvalet som också hålls under våren. Man kan endast kandidera till Fullmäktige under utlyst valperiod, det kommer då finnas ett formulär på denna sida där du kan anmäla dig. Valnämnden kontaktar dig sedan med mer information. I personvalet är det till skillnad från Nyvalet VÅVS medlemmar som röstar på vem de vill ska vara deras representanter i Fullmäktige. När valet är över räknar valnämnden rösterna och publicerar resultatet här på hemsidan. 

Det går ej att motkandidera i personvalet. 

Vakanta poster i VÅVS

Interna poster

Fullmäktige Presidium

Fullmäktige talman (1+0)
Som talman leder du fullmäktiges sammanträden samt förbereder dessa sammanträden
tillsammans med VÅVS ordförande och fullmäktige sekreterare. För detta behöver du ha vara
strukturerad och ha ett gott sinne för organisation. Föredragsvis har du även en god ledarskapsvana
och är inte rädd att ta konflikter. Du som talman ansvarar för att fullmäktiges sammanträden följer
korrekt mötesformalia och VÅVS stadgar och reglemente och du behöver därför ha viss vana av
mötesformalia och förhandlingsordning. Under fullmäktiges sammanträden är du ansvarig för att
sammanträdet upprätthåller en demokratisk anda och att alla mötesdeltagare får samma möjlighet
att uttrycka sin ståndpunkt.

Fullmäktige vice talman (1+0)
Fullmäktiges vice talman har god kunskap om mötesformalia och VÅVS stadgar och reglemente.
Din uppgift är att stötta ordinarie talman i dennes arbete samt fullgöra ordinarie talmans uppgifter
när denna får förhinder.

Vi söker dig som är en van ledare, strukturerad och ansvarstagande. Du har viss vana av
mötesformalia och förhandlingsordning. Det är fördelaktigt om du sitter som ledamot i
fullmäktige.

Fullmäktige vice sekreterare (1+0)
Som Fullmäktiges vice sekreterare är din uppgift att stötta ordinarie sekreterare i dennes arbete
samt fullgöra ordinarie sekreterares uppgifter när denne får förhinder. Fördelaktigt är om du redan
är sittande i Fullmäktige.

Vi söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du har även kännedom om mötesformalia och
protokollsformalia. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter med att arbeta som sekreterare. Det
är fördelaktigt om du sitter som ledamot i fullmäktige.

Styrelsen

Styrelsens presidium

Ordförande

Studenternas främsta företrädare och VÅVS främsta ansikte utåt. Du är språkrör för kåren Corpus Medicums och ledamot i kårstyrelsen. Du Tillsammans med VO-U ansvarar du för utbildningsbevakningen för VÅVS utbildningar. Du är alltid insatt i aktuella utbildningspolitiska frågor, vad som händer vid VÅVS utbildningar, fakulteten och universitetet. Du sitter på en heltidspost under ett helt verksamhetsår. Som ordförande förbereder du handlingar till Fullmäktige och styrelsemöten. Du representerar studenterna i bland annat grundutbildningsnämnden och fakultetsledningen. Du är även verksam inom institutionen och kommer arbeta i grupper mot universitetet. Du arbetar nära andra Kårer, AF och Lunds Nationer.

För mer information se reglemente under 2. instruktioner för styrelsen 

Arbetsterapeuternas Utbildningsråd (ATUR)

Vice ordförande 

Det åligger vice ordförande
– att vara ordförande för ATUR behjälplig i dennes uppdrag
– att vid förhinder för utskottets ordförande fullgöra dennes åligganden
– att föra minnesanteckningar vid utbildningsrådets möten
– att tillse att godkända minnesanteckningar renskrivs och finns tillgängliga för VÅVS medlemmar

För mer information se reglementet 3. instruktioner för utbildningsbevakande utskott.

Omvårdnad-och radiografiutbildningsrådet (ORUR)

Ordförande 

Det åligger ordföranden för ORUR
– att leda utbildningsrådets arbete
– att kontinuerligt sprida information och kunskap om utskottets arbete till VÅVS medlemmar och bland personal på berörda utbildningar
– att en gång varje månad kalla utbildningsrådet till möte
– att leda utbildningsrådets möten och ansvara för att alla mötesdeltagare får vara delaktiga under mötets gång
– att arbeta för att varje termin inom de utbildningar som utbildningsrådet representerar har minst en terminsrepresentant i utskottet
– att instruera och stötta terminsrepresentanterna i deras arbete
– att sitta som studentrepresentant i PN-ORR och aktivt delta i nämndens möten
– kontinuerligt rapportera utskottets verksamhet till styrelsen
– att tillsammans med VO-U ansvara för att det som tas upp på mötena förs vidare till rätt instans, exempelvis PN-ORR eller programansvarig
– att ha en god kommunikation med ledningen för berörda program
– att inför varje Studierådsmöte sammanfatta relevant information från utbildningsrådet i samråd med terminsrepresentanter och medtaga detta till mötet
– att vara styrelsen behjälplig i de ärenden som berör utbildningsbevakning

Vice ordförande 

Det åligger vice ordförande i ORUR
– att vara ordförande för ORUR behjälplig i dennes uppdrag
– att vid förhinder för utskottets ordförande fullgöra dennes åligganden
– att tillse att godkända minnesanteckningar renskrivs och finns tillgängliga för VÅVS:s
medlemmar 

För mer information se reglementet 3. instruktioner för utbildningsbevakande utskott

Mastersprogrammets utbildningsråd (MUR)

Ordförande

Det åligger ordförande
– att leda utbildningsrådets arbete
– att kontinuerligt sprida information och kunskap om utskottets arbete till VÅVS medlemmar och bland personal på berörda utbildningar
– att en gång varje månad kalla Rådsstyrelsen till möte
– att minst 2 gånger per termin kalla samtliga studenter inom programmet till Terminsmöte – att leda utbildningsrådets möten och ansvara för att alla mötesdeltagare får vara delaktiga under
mötets gång
– att vid terminsstart introducera utskottets verksamhet för studenter i termin 1
– att sitta som studentrepresentant i PN-M och aktivt delta i nämndens möten
– att upprätthålla en god kommunikation med VO-U
– att tillsammans med VO-U ansvara för att det som tas upp på mötena förs vidare till rätt instans, exempelvis PN-M eller programansvarig
– att ha en god kommunikation med ledningen för berört program
– att vara styrelsen behjälplig i de ärenden som berör utbildningsbevakning
– kontinuerligt rapportera ustkottets verksamhet till styrelsen

Vice ordförande 

Det åligger vice ordförande
– att vara ordförande för MUR behjälplig i dennes uppdrag
– att vid förhinder för utskottets ordförande fullgöra dennes åligganden
– att tillse att godkända minnesanteckningar renskrivs och finns tillgängliga för VÅVS medlemmar

Rådstyrelseledarmot med studiesocialt fokus

Det åligger Rådsstyrelseledamot med Studiesocialt fokus
– att föra att mastersstudenternas talan gällande studiesociala frågor gentemot de forum och organ där studenterna genom MUR eller på annat sätt är företrädda
– att representera mastersstudenterna i Studiesociala Kommittén under PN-M
– att hålla god kommunikation med studentrepresentanter i Studiesociala kommittén från övriga sektioner inom Corpus Medicum
– att representera MUR i psykosociala ronder eller motsvarande för institutionen
– att tillsammans med resterande i Rådsstyrelsen driva utskottets arbete framåt

Rådsstyrelseledamot med Internationellt fokus (1+0)

Posten innebär att man jobbar tillsammans med övriga internationella kommittéer inom VÅVS och andra utbildningar inom Corpus Medicum. Som Internationellt ansvarig för du studenternas önskemål och talan angående internationaliseringsfrågor och sitter även med i MUR och hjälper till i utskottets arbete. Du bör ha ett stort intresse för internationella frågor och föredragsvis någon form av internationella erfarenheter (utbyte eller liknande).

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the international questions and you’ll be VÅVS representative in the internationall committée for the mastersprogrames at the faculty (you’ll get paid by the faculty for this work). You’ll work close to the international committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union. 

 

Evenemangsansvarig Rådsstyrelseledamot (1+0)

Som evenemangsansvarig är det din uppgift att initiera och arrangera sociala evenemang för mastersstudenter för att främja gemenskap bland studenterna.  Detta görs genom att delvis lyssna på studentgruppens önskemål, samt att upprätthålla god kontakt med övriga sociala utskott inom VÅVS. Du kommer ha kontakt med ordföranden i de sociala utskotten så som aktivitetsutskottet och sexmästeriet för att tillsammans med dessa se till att masterstudenternas önskemål blir representerade i kåren och på fakultetsnivå.

Föredragsvis har du har erfarenhet av att planera och organisera evenemang. Du behöver även en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. 

Har du idéer för hur utskottet kan främja gemenskap bland masterstudenter på ett gott och effektivt sätt genom social verksamhet ska detta gärna framgå i din kandidatur. 

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. As event-coordinator you’ll be responisble for arranging events for all the students at the mastersprogramme for medical science. The purpose of the post is to create a feeling of community for the students and in this you’ll work  close with other councils in VÅVS as well as other studentrepresentatives in the student union. 

För mer information se reglementet 3. instruktioner för utbildningsbevakande utskott

Specialistsjuksköterskornas utbildningsråd (SBUR)

Studentrepresentant i programnämnden (1+0)

Som studentrepresentant i programnämnden representerar du speicalistsjukskötersestudenterna i det forum där de övergripande besluten om utbildningen tas. Du får meriter och erfarenheter att ta med dig ut i arbetslivet och en stor möjlighet att förbättra utbildningen för dig själv och dina medstudenter. Nämnden sammanträder cirka 3 gånger per termin exklusive beredningsmöten. 

Vi söker dig som är driven och har ett sinne för organisation och struktur och vill vara med och förbättra våra specialistutbildningar. Du behöver även vara redo att samarbeta med övriga berörda instanser inom VÅVS och kåren för att driva frågor framåt.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Studentmiljöutskottet

Ordförande för Studentmiljöutskottet (1+0)
Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som
möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Som ordförande för utskottet ansvarar du för
att samordna utskottets övriga studentrepresentanter och verksamhet och behöver därför vara ansvarstagande och organiserad. Vi söker dig som har ett intresse för studentmiljöfrågor och gärna erfarenhet sedan tidigare att jobba med dessa eller motsvarande. 

Du är ett av VÅVS studerandeskyddsombud (SSO) och får genom denna titel genomgå relevant utbildning. Du är även representant för VÅVS i HSCs HMS kommité samt i fakultetens lokala skyddskommité. Du sitter tillsammans med vice ordförande (studiesocialt ansvarig) i organ rörande arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor vid institutionen och fakulteten.

Vi söker dig som är lyhörd för andras upplevelser och beredd att arbeta för att föbättra dem , samt
har en god kommunikatör och villig att samarbeta med många instanser. Föredragsvis har du
studerat minst 2 terminer vid något av VÅVS berörda program.

Studentrepresentanter i Studiesociala kommittéerna på grundnivå (2)
Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Det finns två poster, en representant för arbetsterapeutprogrammet och en representant för omvårdnad-och radiografiprogrammen.

Som studentrepresentant i Studiesocial Kommittén arbetar du för att få studenternas röst hörd i
antingen PN-ORR eller Studiesociala Kommittén för Arbetsterapeutprogrammet. Därmed behöver du vara ansvarstagande och lyhörd för dina medstudenters upplevelser. Du sitter även
som VÅVS studerandeskyddsombud.

Vi söker dig som är driven och har ett intresse för studiemiljö och studenters förutsättningar
Du behöver även ha en förståelse för de studiesociala frågornas påverkan på utbildningskvalité samt
en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. Föredragsvis har studerat
minst 1 termin på berört program.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet (JämLik)

Jämställdhet-och likabehandlingsansvarig – extern verksamhet (JL-E) 

Externa jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar för att lyfta jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på fakulteten. Du arbetar tillsammans med din motsvarighet på Corpus Medicums övriga sektioner för att arrangera event, workshops och föreläsningar i syfte att öka fakultetens kunskap om jämställdhet- och likabehandling. Du sitter som VÅVS representant i Lunds Universitets Studentkårers nätverk för jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad samt en bra samarbetspartner. 

As External responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other studentrepresentatives in the student union towards the faculty.

Internationella utskottet

Ordförande 

Det åligger ordförande för internationella utskottet
– att leda internationella utskottets arbete
– att informera VÅVS internationella studenter om fakulteten, kåren, mentorskapsprogrammet
samt stödfunktioner som studenterna kan ta del av
– att uppmärksamma medlemmarnas intresse för internationaliseringen och aktivt arbeta inom institution och fakultet utefter dessa
– att ha kontakt med internationella koordinatorn och veta vilka internationella frågor som bedrivs inom fakulteten och universitetet

– att tillsammans med IR:en och MUR tillse att nya inresande studenter ges information om VÅVS verksamhet i helhet och utskottets verksamhet i synnerhet
– att upprätthålla god kommunikation med utbildningsutskottens ordföranden gällande
internationaliseringsfrågor i PN-ORR, PN-R och PN-M
– att aktivt arbeta och uppmuntra till Internationella evenemang inom institutionen och fakulteten, exempelvis föreläsningar och workshops.

Eventansvarig i Internationella utskottet 

Det åligger evenemangsansvarig i internationella utskottet
– att koordinera evenemang med fokus på internationalisering för VÅVS medlemmar
– att ansvara för att Internationella evenemang som kan vara till fördel för VÅVS
medlemmar uppmärksammas och marknadsförs
– att om möjligt arrangera evenemang med fokus på internationalisering tillsammans med övriga kårsektioner inom Corpus Medicum
– att minst 1 gång/termin arrangera ett evenemang där in-och utresande studenter från de studerandegrupper som VÅVS representerar kan dela med sig av varandras erfarenheter

Utreseansvarig (UR:en) 

Som utreseansvarig arbetar du ökade möjligheter för utbyte för VÅVS studenter samt att uppmärksamma VÅVS medlemmars önskemål om utbytesmöjligheter. Det åligger dig även att vara ett stöd för de studenter som åker på utbyte och även möjliggöra att erfarenheter från tidigare utresande sprids till nya intresserade.
Föredragsvis själv har erfarenheter av utbyte eller motsvarande och har en vilja att samarbeta med många andra instanser, såsom internationella avdelningen på fakulteten.

As Utreseansvarig you work for increased possibilities for exchange studies and making VÅVS members requests heard. You’re also a support for students who want to go on exchange studies abroad. It is preferable if you have own experiences as an exchange student. 

Intresseansvarig (IR:en) 

Det åligger IR:en
– att tillsammans med ordförande för internationella utskottet och MUR tillse att nya inresande studenter ges information om VÅVS verksamhet i helhet och utskottets verksamhet i synnerhet

 • – att uppmuntra VÅVS internationella studenter till att ta del av studentlivet, VÅVS och Corpus
  Medicums aktiviteter och fakultetns mentorskapsprogram

  Represeanter i Internationella kommitéerna för grundnivå (SIK)

Som studentrepresentant representerar du VÅVS studenter i berörd internationell kommité. Detta innebär att du för studenternas talan upp mot fakultetsledningen. Du förväntas även jobba nära resterande delar av internationella utskottet.

As Student Representative in Internationella kommitéerna for SIK you’re the students voice in communication with the faculty.  

För mer information se reglemente 3. instruktioner för utbildningsbevakande utskott 

Sexmästeriet

Inga vakanta poster 

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsansvarig (2) 

Det åligger aktivitetsansvariga
– att initiera och arrangera ett brett utbud av fritidsaktiviteter för VÅVS:s medlemmar utöver
sportevenemangen arrangerade av sportansvariga
– att tillse att arrangerade aktiviteter passar en bred målgrupp
– att uppmana medlemmar att delta i de olika aktiviteterna
– att upprätthålla en god kommunikation med ordförande samt övriga poster inom utskottet

Sportansvarig (1)

Det åligger sportansvariga
– att initiera och arrangera aktiviteter med inriktning på sport och annan fysisk aktivitet – som ska arrangeras regelbundet
– att internt fördela ansvaret för respektive liga som VÅVSARNA deltar i
– att uppmana medlemmar att delta i de olika aktiviteterna
– att upprätthålla en god kommunikation med ordförande samt övriga poster inom utskottet

För mer information se reglemente 4. Instruktioner för studiesociala utskott 

Högtidsmarskalkeriet

Examenskommitén (2)

Kommitén ansvarar för att tillsammans med vice högtidsmarskalk vara VÅVS avgående studenter
behjälplig vid arrangerande av examenshögtid. Kommitén ska även presentera vad som erbjuds,
samverka och samarbeta med de avgående studenterna för att tillsammans göra examenshögtiden så härlig som möjligt för alla inblandade.

The Examination committee have the responsibility together with Vice Feast Marshall to arrange
events for VÅVS graduating students during the graduation period.

För mer infromation se reglemente 4 instruktioner för studiesociala utskott

Valnämnden

Valnämndens ledamöter (4) 

Det åligger ledamöter för valnämnden
– att i god tid uppmana till nominering av kandidater
– att i nära samarbete med styrelsens PR-och kommunikationsansvarig och Sekreterare och
informationsansvarig informera medlemmarna om valet
– att under utlysningsperioden finnas tillgängliga för frågor och aktivt synliggöra utskottets arbete
– att förbereda administrativa processer inför valet
– att genomföra kontroll av medlemskap på samtliga som röstar i valet
– att genomföra rösträkningen
– att eftersträva att studenter från samtliga utbildningar som omfattas av VÅVS:s verksamhet finns representerade som kandidater i valet
– att föra statistik på hur många av VÅVS:s medlemmar som varje år deltar i val till fullmäktige
– att upprätthålla god kommunikation med Valnämndens ordförande

För mer information se reglemente 5. Instruktioner för valberedande organ

Seniorskollegiet

Ledamot (4+0)

Seniorskollegiets åligganden är att bistå styrelsen med erfarenhet och kunskap och genom detta stötta styrelsen i dess arbete. Seniorskollegiet ska hålla sig välinformerade om VÅVS verksamhet och sammanträder minst en gång per termin. Kollegiet består av VÅVS inspektor, som även är ordförande för seniorskollegiet, VÅVS proinspektor, sittande presidium, avgången sektionsordförande samt 3 – 5 ledamöter som med fördel tidigare har varit del av presidiet eller ekonomiskt ansvarig.

Corpus Laborans- utskottet

Som representant i Corpus Laborans-utskottet arrangerar man tillsammans med representanter från kårens övriga sektioner kårens arbetsmarknadsdag Corpus Laborans

Poster inom Corpus Medicum

Representant i Corpus Laborans-utskottet (2)

VÅVS representant i utskottet

Det åligger representanter i Corpus Laborans-utskottet

 • – att ansvara för att tillsammans med Corpus Laborans utskottet på kåren arrangera Corpus
  Laborans, arbetsmarknadsdagen
  – att arbeta för att Corpus Laborans utbud är relevant och aktuellt för samtliga studerandegrupper som VÅVS:s representerar
  – att ta initiativ till aktiviteter och arrangemang i samband med Corpus Laborans som på ett sätt
  som tilltalar en bredd av olika studentgrupper inom fakulteten
  – att samverka och samarbeta med utskottets representanter från övriga sektioner inom Corpus Medicum
  – att upprätthålla en god kommunikation med arbetsmarknadsansvarig

För mer information se reglementet 6. instruktioner för representanter i kårgemensamma utskott

Ledamot i LUS Ting (endast nominering)

LUS är högsta beslutande organet i Lunds universitets studentkårer. Platsen delas av Corpus Medicum. 

Ledamot i LUS valberedning (endast nominering)

Är med och valbereder till LUSting , som medlem i valberedningen får man inte kandidera till LUS presidum eller styrelse

Ledamot i regionens styrgrupp för VFU (endast nominering)

Sitter med och påverkar VFU placeringar tillsammans med universitet och regionen 

Ledamot i regionens ledningsgrupp för VFU (endast nominering)

Sitter med och påverkar VFU placeringar tillsammans med universitet och regionen 

Ledamot i Studentlund (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Representant i terminsräkningsföreningen (TRF) (endast nominering)

Ett samarbete mellan åtta kårer och samtliga nationer vid Lunds universitet. Administrerar terminsräkningar och medlemskap anslutna till organisationen. 

Ledamot i AF:s överstyrelse

Högsta belsutande organ för Akademiska föreningen, fattar beslut om rambudget och medlemsavgifter. 

Stipendienämnden i AF

Sitter och beslutar om AF-stipendium 

Fakultetens valberedning

Bereda förslag till dekan och prodekaner. 

Representant till SFS-FUM 2023

Fullmäktigerepresentant för corpus medicum i Sveriges förenade studentkårer. 

Kandidera till VÅVS 

Nominera till VÅVS 

Kandidera till Fullmäktige

Nominera till Fullmäktige 

EnglishSvenska