Engagera dig – både lätt och roligt!

 

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår hålls personval av Fullmäktiges ledamöter samt VÅVS stora Nyval där Fullmäktige väljer vi in nya studenter till alla våra olika förtroendevalda poster och vi vill gärna ha med just dig! Här finns en handbok för VÅVS förtroendevalda.

På denna sida kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att söka till Fullmäktige ledamot, olika poster i utskott eller styrelsen. Vill du veta mer om vad Fullmäktige, styrelsen, utskotten eller de olika posterna arbetar med kan du läsa VÅVS stdga och reglemente eller gå in på Fullmäktiges, styrelsens eller respektive utskotts sida här på hemsidan. På denna sida kan du även finna utlysta eller vakanta poster i Corpus Medicum och Lunds Universitets Studentkårer (LUS). 

Nedan finner du en lista med vakanta poster i VÅVS som går att söka närsomhelst under verksamhetsåret fram tills det är dags för Nyval. För att söka dessa poster fyller du i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". För att söka poster i Corpus Medicum eller LUS ber vi dig kontakta VÅVS Ordförande

Finns där inga vakanta poster eller känns våren långt bort och du vill engagera dig så snart som möjligt? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Kontakta ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu som du kan hjälpa till med. Du finner allas kontaktuppgifter här.

 

Välkommen till VÅVS-familjen!


VALPROCESSEN

För att bli aktiv i VÅVS krävs det att du är medlem under verksamhetsåret du sitter på posten. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i VÅVS. Du anmäler dig till den post du är intresserad av i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". I valperioder finns det en deadline för sista dagen att söka, detta kommer stå i formuläret om så är fallet. Om det inte är valperiod kan du alltid söka vakanta poster i samma formulär och det finns då ingen deadline. Du kan söka flera poster samtidigt och sitta på flera poster samtidigt. Du får dock inte sitta i både Fullmäktige och VÅVS styrelse. 

Valberedningen

Valberedningen är det utskott som utlyser val för alla poster som inte är Fullmäktiges ledamöter samt håller i intervjuer med alla sökande om intervju krävs. Du kan läsa mer om valberedningen här. När du kandiderat till en post via formuläret kontaktar valberedningen dig med information angående intervju. Inför intervju kan det vara bra att förbereda sig genom att läsa på om posten man söker, detta kan du göra i VÅVS stadga och reglemente. Valberedningen väljer efter intervjuer med alla kandidater vem de vill nominera till posten. Nomineringen läggs sedan fram till Fullmäktige under ett Fullmäktige val (ValFUM) där du får svara på Fullmäktiges frågor. Fullmäktige beslutar sedan om nomineringen går igenom. 

Fyllnadsval

Fyllnadsval är alla val där vakanta poster som inte blev fyllda under Nyvalet som hålls i Maj varje år väljs in. Alla FUM möten kan bli ett ValFUM om där finns kandidater till dem vakanta posterna. För att kandidera eller nominera till ett fyllnadsval så gör du likadant som vid ett nyval men skriv gärna en mer utvecklad kandidering då ingen intervju hålles och FUM utgår endast från din kandideringstext och de frågor de ställer till dig på ValFUM

Motkandidera

Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Motkandidatur sker skriftligt och skickas till VÅVS Ordförande i god tid innan ValFUM, deadlinde för detta kommer meddelas via mail från valberedningen. 

Valnämnden

Valnämnden är det utskott som utlyser och anordnar personvalet av Fullmäktiges ledamöter samt räknar rösterna. Du kan läsa mer om valnämnden här. Fullmäktige väljs en gång per verksamhetsår, innan Nyvalet som också hålls under våren. Man kan endast kandidera till Fullmäktige under utlyst valperiod, det kommer då finnas ett formulär på denna sida där du kan anmäla dig. Valnämnden kontaktar dig sedan med mer information. I personvalet är det till skillnad från Nyvalet VÅVS medlemmar som röstar på vem de vill ska vara deras representanter i Fullmäktige. När valet är över räknar valnämnden rösterna och publicerar resultatet här på hemsidan. 

Det går ej att motkandidera i personvalet. 

Vakanta poster i VÅVS

Interna poster

Fullmäktige Presidium

Fullmäktige talman (1+0)
Som talman leder du fullmäktiges sammanträden samt förbereder dessa sammanträden
tillsammans med VÅVS ordförande och fullmäktige sekreterare. För detta behöver du ha vara
strukturerad och ha ett gott sinne för organisation. Föredragsvis har du även en god ledarskapsvana
och är inte rädd att ta konflikter. Du som talman ansvarar för att fullmäktiges sammanträden följer
korrekt mötesformalia och VÅVS stadgar och reglemente och du behöver därför ha viss vana av
mötesformalia och förhandlingsordning. Under fullmäktiges sammanträden är du ansvarig för att
sammanträdet upprätthåller en demokratisk anda och att alla mötesdeltagare får samma möjlighet
att uttrycka sin ståndpunkt.

Fullmäktige vice talman (1+0)
Fullmäktiges vice talman har god kunskap om mötesformalia och VÅVS stadgar och reglemente.
Din uppgift är att stötta ordinarie talman i dennes arbete samt fullgöra ordinarie talmans uppgifter
när denna får förhinder.

Vi söker dig som är en van ledare, strukturerad och ansvarstagande. Du har viss vana av
mötesformalia och förhandlingsordning. Det är fördelaktigt om du sitter som ledamot i
fullmäktige.

Fullmäktige vice sekreterare (1+0)
Som Fullmäktiges vice sekreterare är din uppgift att stötta ordinarie sekreterare i dennes arbete
samt fullgöra ordinarie sekreterares uppgifter när denne får förhinder. Fördelaktigt är om du redan
är sittande i Fullmäktige.

Vi söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du har även kännedom om mötesformalia och
protokollsformalia. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter med att arbeta som sekreterare. Det
är fördelaktigt om du sitter som ledamot i fullmäktige.

Styrelsen

Inga vakanta poster.

Mastersprogrammets utbildningsråd (MUR)

Rådsstyrelseledamot med Internationellt fokus (1+0)

Posten innebär att man jobbar tillsammans med övriga internationella kommittéer inom VÅVS och andra utbildningar inom Corpus Medicum. Som Internationellt ansvarig för du studenternas önskemål och talan angående internationaliseringsfrågor och sitter även med i MUR och hjälper till i utskottets arbete. Du bör ha ett stort intresse för internationella frågor och föredragsvis någon form av internationella erfarenheter (utbyte eller liknande).

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the international questions and you’ll be VÅVS representative in the internationall committée for the mastersprogrames at the faculty (you’ll get paid by the faculty for this work). You’ll work close to the international committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union. 

 

Evenemangsansvarig Rådsstyrelseledamot (1+0)

Som evenemangsansvarig är det din uppgift att initiera och arrangera sociala evenemang för mastersstudenter för att främja gemenskap bland studenterna.  Detta görs genom att delvis lyssna på studentgruppens önskemål, samt att upprätthålla god kontakt med övriga sociala utskott inom VÅVS. Du kommer ha kontakt med ordföranden i de sociala utskotten så som aktivitetsutskottet och sexmästeriet för att tillsammans med dessa se till att masterstudenternas önskemål blir representerade i kåren och på fakultetsnivå.

Föredragsvis har du har erfarenhet av att planera och organisera evenemang. Du behöver även en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. 

Har du idéer för hur utskottet kan främja gemenskap bland masterstudenter på ett gott och effektivt sätt genom social verksamhet ska detta gärna framgå i din kandidatur. 

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. As event-coordinator you’ll be responisble for arranging events for all the students at the mastersprogramme for medical science. The purpose of the post is to create a feeling of community for the students and in this you’ll work  close with other councils in VÅVS as well as other studentrepresentatives in the student union. 

Specialistsjuksköterskornas utbildningsråd (SBUR)

Studentrepresentant i programnämnden (1+0)

Som studentrepresentant i programnämnden representerar du speicalistsjukskötersestudenterna i det forum där de övergripande besluten om utbildningen tas. Du får meriter och erfarenheter att ta med dig ut i arbetslivet och en stor möjlighet att förbättra utbildningen för dig själv och dina medstudenter. Nämnden sammanträder cirka 3 gånger per termin exklusive beredningsmöten. 

Vi söker dig som är driven och har ett sinne för organisation och struktur och vill vara med och förbättra våra specialistutbildningar. Du behöver även vara redo att samarbeta med övriga berörda instanser inom VÅVS och kåren för att driva frågor framåt.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Studentmiljöutskottet

Ordförande för Studentmiljöutskottet (1+0)
Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som
möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Som ordförande för utskottet ansvarar du för
att samordna utskottets övriga studentrepresentanter och verksamhet och behöver därför vara ansvarstagande och organiserad. Vi söker dig som har ett intresse för studentmiljöfrågor och gärna erfarenhet sedan tidigare att jobba med dessa eller motsvarande. 

Du är ett av VÅVS studerandeskyddsombud (SSO) och får genom denna titel genomgå relevant utbildning. Du är även representant för VÅVS i HSCs HMS kommité samt i fakultetens lokala skyddskommité. Du sitter tillsammans med vice ordförande (studiesocialt ansvarig) i organ rörande arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor vid institutionen och fakulteten.

Vi söker dig som är lyhörd för andras upplevelser och beredd att arbeta för att föbättra dem , samt
har en god kommunikatör och villig att samarbeta med många instanser. Föredragsvis har du
studerat minst 2 terminer vid något av VÅVS berörda program.

Studentrepresentanter i Studiesociala kommittéerna på grundnivå (1+0)
Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Det finns två poster, en representant för arbetsterapeutprogrammet och en representant för omvårdnad-och radiografiprogrammen.

Som studentrepresentant i Studiesocial Kommittén arbetar du för att få studenternas röst hörd i
antingen PN-ORR eller Studiesociala Kommittén för Arbetsterapeutprogrammet. Därmed behöver du vara ansvarstagande och lyhörd för dina medstudenters upplevelser. Du sitter även
som VÅVS studerandeskyddsombud.

Vi söker dig som är driven och har ett intresse för studiemiljö och studenters förutsättningar
Du behöver även ha en förståelse för de studiesociala frågornas påverkan på utbildningskvalité samt
en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. Föredragsvis har studerat
minst 1 termin på berört program.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet (JämLik)

Jämställdhet- och likabehandlingsansvarig – intern verksamhet (JL-I) (1+0)

Som intern jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar du för att VÅVS medlemmar hålls uppdaterade om aktuella frågor gällande jämställdhet- och likabehandling genom att arrangera events, workshops och föreläsningar. Du arbetar för att öka kunskapen om jämställdhet- och likabehandling på våra utbildningar. Posten kräver kreativt arbete och engagemang samt att du uppehåller en god kommunikation med relevanta instanser. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad. 

As Internal responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other councils in VÅVS.

Jämställdhet-och likabehandlingsansvarig – extern verksamhet (JL-E) (1+0)

Externa jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar för att lyfta jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på fakulteten. Du arbetar tillsammans med din motsvarighet på Corpus Medicums övriga sektioner för att arrangera event, workshops och föreläsningar i syfte att öka fakultetens kunskap om jämställdhet- och likabehandling. Du sitter som VÅVS representant i Lunds Universitets Studentkårers nätverk för jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad samt en bra samarbetspartner. 

As External responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other studentrepresentatives in the student union towards the faculty.

Internationella utskottet

Utreseansvarig (UR:en)  (1+0)

Som utreseansvarig arbetar du ökade möjligheter för utbyte för VÅVS studenter samt att uppmärksamma VÅVS medlemmars önskemål om utbytesmöjligheter. Det åligger dig även att vara ett stöd för de studenter som åker på utbyte och även möjliggöra att erfarenheter från tidigare utresande sprids till nya intresserade.
Föredragsvis själv har erfarenheter av utbyte eller motsvarande och har en vilja att samarbeta med många andra instanser, såsom internationella avdelningen på fakulteten.

As Utreseansvarig you work for increased possibilities for exchange studies and making VÅVS members requests heard. You’re also a support for students who want to go on exchange studies abroad. It is preferable if you have own experiences as an exchange student. 

Studentrepresentanter i Internationella kommitéerna för grundnivå (SIK) (1+0)

Som studentrepresentant representerar du VÅVS studenter i berörd internationell kommité. Detta innebär att du för studenternas talan upp mot fakultetsledningen. Du förväntas även jobba nära resterande delar av internationella utskottet.

As Student Representative in Internationella kommitéerna for SIK you’re the students voice in communication with the faculty.  

Sexmästeriet

Inga vakanta poster.

Aktivitetsutskottet

Inga vakanta poster.

Högtidsmarskalkeriet

Festum Curae kommitén (3+0)
Kommitén ska verka för att tillsammans med högtidsmarskalken arrangera VÅVS bankett Festum
Curae. Man ska vara högtidsmarskalken behjälplig inför och under Banketten. Och alltid upprätthålla en god kommunikation mellan utskottets olika delar.

The Festum Curae committee work together with the Feast Marshall to arrange VÅVS banquet
Festum Curae.

Examenskommitén (1+0)
Kommitén ansvarar för att tillsammans med vice högtidsmarskalk vara VÅVS avgående studenter
behjälplig vid arrangerande av examenshögtid. Kommitén ska även presentera vad som erbjuds,
samverka och samarbeta med de avgående studenterna för att tillsammans göra examenshögtiden så härlig som möjligt för alla inblandade.

The Examination committee have the responsibility together with Vice Feast Marshall to arrange
events for VÅVS graduating students during the graduation period.

Valberedningen

Inga vakanta poster.

Valnämnden

Inga vakanta poster.

Seniorskollegiet

Ledamot (4+0)

Seniorskollegiets åligganden är att bistå styrelsen med erfarenhet och kunskap och genom detta stötta styrelsen i dess arbete. Seniorskollegiet ska hålla sig välinformerade om VÅVS verksamhet och sammanträder minst en gång per termin. Kollegiet består av VÅVS inspektor, som även är ordförande för seniorskollegiet, VÅVS proinspektor, sittande presidium, avgången sektionsordförande samt 3 – 5 ledamöter som med fördel tidigare har varit del av presidiet eller ekonomiskt ansvarig.

Corpus Laborans- utskottet

Inga vakanta poster.

Poster inom Corpus Medicum

Ledamot i LUS Ting (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Ledamot i LUS valberedning (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Ledamot i regionens styrgrupp för VFU (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Ledamot i regionens ledningsgrupp för VFU (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Ledamot i KUA ledningsgrupp (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Ledamot i Studentlund (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Representant till SFS-FUM 2020 (endast nominering)

Empty section. Edit page to add content here.

Ledamot i AF:s överstyrelse

Empty section. Edit page to add content here.

Stipendienämnden i AF

Empty section. Edit page to add content here.

Fakultetens valberedning

Empty section. Edit page to add content here.

ETP-nämnden

Empty section. Edit page to add content here.

Kandidera till VÅVS 

Nominera till VÅVS 

Kandidera till Fullmäktige

Nominera till Fullmäktige 

EnglishSvenska