Engagera dig – både lätt och roligt!

 

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår hålls personval av Fullmäktiges ledamöter samt VÅVS stora Nyval där Fullmäktige väljer vi in nya studenter till alla våra olika förtroendevalda poster och vi vill gärna ha med just dig!

På denna sida kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att söka till Fullmäktige ledamot, olika poster i utskott eller styrelsen. Vill du veta mer om vad Fullmäktige, styrelsen, utskotten eller de olika posterna arbetar med kan du läsa VÅVS stdga och reglemente eller gå in på Fullmäktiges, styrelsens eller respektive utskotts sida här på hemsidan. På denna sida kan du även finna utlysta eller vakanta poster i Corpus Medicum och Lunds Universitets Studentkårer (LUS). 

Nedan finner du en lista med vakanta poster i VÅVS som går att söka närsomhelst under verksamhetsåret fram tills det är dags för Nyval. För att söka dessa poster fyller du i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". För att söka poster i Corpus Medicum eller LUS ber vi dig kontakta VÅVS Ordförande

Finns där inga vakanta poster eller känns våren långt bort och du vill engagera dig så snart som möjligt? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Kontakta ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu som du kan hjälpa till med. Du finner allas kontaktuppgifter här.

 

Välkommen till VÅVS-familjen!


VALPROCESSEN

För att bli aktiv i VÅVS krävs det att du är medlem under verksamhetsåret du sitter på posten. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i VÅVS. Du anmäler dig till den post du är intresserad av i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". I valperioder finns det en deadline för sista dagen att söka, detta kommer stå i formuläret om så är fallet. Om det inte är valperiod kan du alltid söka vakanta poster i samma formulär och det finns då ingen deadline. Du kan söka flera poster samtidigt och sitta på flera poster samtidigt. Du får dock inte sitta i både Fullmäktige och VÅVS styrelse. 

Valberedningen

Valberedningen är det utskott som utlyser val för alla poster som inte är Fullmäktiges ledamöter samt håller i intervjuer med alla sökande om intervju krävs. Du kan läsa mer om valberedningen här. När du kandiderat till en post via formuläret kontaktar valberedningen dig med information angående intervju. Inför intervju kan det vara bra att förbereda sig genom att läsa på om posten man söker, detta kan du göra i VÅVS stadga och reglemente. Valberedningen väljer efter intervjuer med alla kandidater vem de vill nominera till posten. Nomineringen läggs sedan fram till Fullmäktige under ett Fullmäktige val (ValFUM) där du får svara på Fullmäktiges frågor. Fullmäktige beslutar sedan om nomineringen går igenom. 

Fyllnadsval

Fyllnadsval är alla val där vakanta poster som inte blev fyllda under Nyvalet som hålls i Maj varje år väljs in. Alla FUM möten kan bli ett ValFUM om där finns kandidater till dem vakanta posterna. För att kandidera eller nominera till ett fyllnadsval så gör du likadant som vid ett nyval men skriv gärna en mer utvecklad kandidering då ingen intervju hålles och FUM utgår endast från din kandideringstext och de frågor de ställer till dig på ValFUM

Motkandidera

Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Motkandidatur sker skriftligt och skickas till VÅVS Ordförande i god tid innan ValFUM, deadlinde för detta kommer meddelas via mail från valberedningen. 

Valnämnden

Valnämnden är det utskott som utlyser och anordnar personvalet av Fullmäktiges ledamöter samt räknar rösterna. Du kan läsa mer om valnämnden här. Fullmäktige väljs en gång per verksamhetsår, innan Nyvalet som också hålls under våren. Man kan endast kandidera till Fullmäktige under utlyst valperiod, det kommer då finnas ett formulär på denna sida där du kan anmäla dig. Valnämnden kontaktar dig sedan med mer information. I personvalet är det till skillnad från Nyvalet VÅVS medlemmar som röstar på vem de vill ska vara deras representanter i Fullmäktige. När valet är över räknar valnämnden rösterna och publicerar resultatet här på hemsidan. 

Det går ej att motkandidera i personvalet. 

Vakanta poster i VÅVS

Interna poster

Fullmäktige Presidium

Fullmäktige vice sekreterare (1+0)

Som Fullmäktiges vice sekreterare är din uppgift att stötta ordinarie sekreterare i dennes arbete samt fullgöra ordinarie sekreterares uppgifter när denne får förhinder. Fördelaktigt är om du redan är sittande i Fullmäktige. 

Vi söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du har även kännedom om mötesformalia och protokollsformalia. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter med att arbeta som sekreterare. Det är fördelaktigt om du sitter som ledamot i fullmäktige. 

Styrelsen

Inga vakanta poster

Arbetsterapeuternas Utbildningsråd (ATUR)

Vice ordförande för ATUR (1+0)

Vice ordförande för ATUR stöttar ATURs ordförande i dennes arbete med att förbättra arbetsterapeuternas utbildning. I uppgiften ingår att fullgöra uppgifter när utskottets ordförande får förhinder, föra minnesanteckningar under utbildningsrådets möten samt se till att VÅVS medlemmar får tillgång till dessa anteckningar. 

 I posten behöver du ha ett intresse för utbildningsfrågor och en vilja att föra studenternas röst uppåt och framåt. Föredragsvis har du erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet

Omvårdnad-och radiografiutbildningsrådet (ORUR)

Studentrepresentant i Examinationskommittén – PN-ORR (1+0)

Studentrepresentanten arbetar för att representera samtliga studerandegrupper som faller under PN-ORR i möten med Examinationskommittén. I uppgiften ingår att föra en god kommunikation med ordförande för ORUR. 

Vi söker dig som har intresse i utbildningsfrågor , är driven och villig att föra studenternas röst uppåt och framåt har erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet.

Mastersprogrammets utbildningsråd (MUR)

Ordförande i MUR (1+0)

Som ordförande i MUR leder du utbildningsrådet framåt. Du behöver vara insatt i hur VÅVS utbildningsbevakande verksamhet ser ut och har föredragsvis studerat på masterprogrammet under misnt 2 terminer. Du ska vara ansvarstagande och visa på god ledarskapsförmåga. Du sprider information om utskottets arbete kring de aktuella utbildningarna och är ytterst ansvarig för att kalla till möten för rådstyrelsen en gång i måndaden. Du ansvarar också för att kalla samtliga studenter på mastersutbildningen till terminsmöten under årets gång. För detta behöver du vara sturkturerad och organisaerad. Du kommer utöver ditt arbete för mastersutbildningen ha ett nära samarbete med Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar och även representera studenterna i programnämnden för mastersutbildningarna. För detta behöver du vara en god kommunikatör med vilja att samarbeta  med många instanser samtidigt. Då de flesta möteshandlingar är på svenska läser du föredragsvis svenska utan problem.

 

English
The president of MUR is the one who leads the educational council. For this post you need to somewhat know how the educational structure in VÅVS looks like and preferably you’ve been studying at the master’s programme for at least 2 semesters. You will be the one responsible for calling to all the council board to meetings at least once per month and arrange a big semester-meeting for all the students once per semester. You will also represent the students in the masters programme for health science in the program board for the masters programmes where you’ll work with studentrepresentatives from the whole faculty to make sure that the voice of the students are heard at the faculty.

Vice ordförande i MUR (1+0)

Vice Ordförande är Ordförandes förlängda arm. Som vice ordförande ska du dels vara ordförande behjälplig i dennes uppdrag, men också verka som MUR:s sekreterare. Det åligger dig att föra minnesanteckningar vid möten och att därefter publicera dessa så att berörda studenter inom VÅVS kan läsa och ta del av utbildningsrådets arbete. I posten behöver du ha ett intresse för utbildningsfråga och en vilja att föra studenternas röst uppåt och framåt. Föredragsvis har du erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet

English 

As vice president in MUR your the helpful hand for the president and help the president with leading the council. You’re also the one writing the notes on the council-meetings and make sure that the work of the council are visible for the students.

 

Rådsstyrelseledamot med Studiesocialt fokus (1+0)

Posten innebär att man för Masterstudenternas talan gällande studiesociala frågor. Du är MUR:s representant vid studiesociala kommittén under programnämnden för mastersutbildningen (denna post är arvoderad från fakulteten) och är även MUR:s representant vid fysiska och psykosociala skyddronder. Du jobbar även nära studentmiljöutskottet övriga utskott med liknande frågor inom hela Corpus Medicum. Är du driven och har ett intresse för studiemiljö och studenters förutsättningar samt har en förståelse för de studiesociala frågornas påverkan på utbildningskvalité? Då är denna post perfekt för dig!

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the studysocial questions and you’ll be VÅVS representative in the studysocial committée for the mastersprogrames (you’ll get paid by the facutly for this work). You’ll also be the one responible for the studyenviromental questions and work close to the study-environment committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union. 

Rådsstyrelseledamot med Internationellt fokus (1+0)

Posten innebär att man jobbar tillsammans med övriga internationella kommittéer inom VÅVS och andra utbildningar inom Corpus Medicum. Som Internationellt ansvarig för du studenternas önskemål och talan angående internationaliseringsfrågor och sitter även med i MUR och hjälper till i utskottets arbete. Du bör ha ett stort intresse för internationella frågor och föredragsvis någon form av internationella erfarenheter (utbyte eller liknande).

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the international questions and you’ll be VÅVS representative in the internationall committée for the mastersprogrames at the faculty (you’ll get paid by the faculty for this work). You’ll work close to the international committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union. 

 

Evenemangsansvarig Rådsstyrelseledamot (1+0)

Som evenemangsansvarig är det din uppgift att initiera och arrangera sociala evenemang för mastersstudenter för att främja gemenskap bland studenterna.  Detta görs genom att delvis lyssna på studentgruppens önskemål, samt att upprätthålla god kontakt med övriga sociala utskott inom VÅVS. Du kommer ha kontakt med ordföranden i de sociala utskotten så som aktivitetsutskottet och sexmästeriet för att tillsammans med dessa se till att masterstudenternas önskemål blir representerade i kåren och på fakultetsnivå.

Föredragsvis har du har erfarenhet av att planera och organisera evenemang. Du behöver även en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. 

Har du idéer för hur utskottet kan främja gemenskap bland masterstudenter på ett gott och effektivt sätt genom social verksamhet ska detta gärna framgå i din kandidatur. 

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. As event-coordinator you’ll be responisble for arranging events for all the students at the mastersprogramme for medical science. The purpose of the post is to create a feeling of community for the students and in this you’ll work  close with other councils in VÅVS as well as other studentrepresentatives in the student union. 

Specialistsjuksköterskornas utbildningsråd (SBUR)

Studentrepresentant i programnämnden (1+0)

Som studentrepresentant i programnämnden representerar du speicalistsjukskötersestudenterna i det forum där de övergripande besluten om utbildningen tas. Du får meriter och erfarenheter att ta med dig ut i arbetslivet och en stor möjlighet att förbättra utbildningen för dig själv och dina medstudenter. Nämnden sammanträder cirka 3 gånger per termin exklusive beredningsmöten. 

Vi söker dig som är driven och har ett sinne för organisation och struktur och vill vara med och förbättra våra specialistutbildningar. Du behöver även vara redo att samarbeta med övriga berörda instanser inom VÅVS och kåren för att driva frågor framåt.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Studentmiljöutskottet

Inga vakanta poster.

Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet (JämLik)

Jämställdhet- och likabehandlingsansvarig – intern verksamhet (JL-I) (1+0)

Som intern jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar du för att VÅVS medlemmar hålls uppdaterade om aktuella frågor gällande jämställdhet- och likabehandling genom att arrangera events, workshops och föreläsningar. Du arbetar för att öka kunskapen om jämställdhet- och likabehandling på våra utbildningar. Posten kräver kreativt arbete och engagemang samt att du uppehåller en god kommunikation med relevanta instanser. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad. 

As Internal responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other councils in VÅVS.

Jämställdhet-och likabehandlingsansvarig – extern verksamhet (JL-E) (1+0)

Externa jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar för att lyfta jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på fakulteten. Du arbetar tillsammans med din motsvarighet på Corpus Medicums övriga sektioner för att arrangera event, workshops och föreläsningar i syfte att öka fakultetens kunskap om jämställdhet- och likabehandling. Du sitter som VÅVS representant i Lunds Universitets Studentkårers nätverk för jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad samt en bra samarbetspartner. 

As External responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other studentrepresentatives in the student union towards the faculty.

Internationella utskottet

Ordförande för internationella utskottet (1+0)

Som ordförande leder och koordinerar du det internationella utskottets arbete. Därför behöver du vara beredd att ta ansvar och ha en god organisationsförmåga. Det åligger dig att uppmärksamma VÅVS medlemmars intresse inom internationella möjligheter och bedriva detta arbete framåt. Du kommer även ha en nära kontakt med Medicinska fakultetens internationella avdelning. Utöver detta finns möjligheter för att arrangera olika workshops eller föreläsningar med fokus på internationalisering in- och utresemöjligheter. I posten ingår  även ett samarbete med liknande utskott inom Corpus Medicum för att driva internationaliseringsfrågor på fakultetsnivå.

Vi söker dig som brinner för internationaliseringsfrågor och har idéer för hur dessa frågor kan uppmärksammas. Föredragsvis har du även viss insikt i hur internationaliseringen på berörda program ser ut idag och egna internationella erfarenheter genom utbyte eller liknande. 

As President of the International committee you coordinate the International Committees’ work. You work to make VÅVS members interests in international possibilities noticed.

 

Eventansvarig i Internationella utskottet (1+0)

Som eventansvarig förväntas du koordinera evenemang med fokus på internationalisering för VÅVS medlemmar. Du kommer även eventuellt arbeta med att driva större evenemang för studenter på hela fakulteten. Posten innebär även att du är huvudansvarig för de event som arrangeras tillsammans med resterande utskott för in- och utresande studenter på berörda utbildningar. 

Har du ett stort intresse för internationalisering och har idéer för hur utskottet kan arbeta för att främja gemenskapen bland studenter med internationella erfarenheter på både VÅVS och kåren?
Då är denna post perfekt för dig!

 

As Eventcoordinator you’re responsible for the coordination of  VÅVS events with focus on internationalization. You’re also carry the main responsibility for the events arranged by VÅVS other sections for our exchange students.

Utreseansvarig (UR:en)  (1+0)

Som utreseansvarig arbetar du ökade möjligheter för utbyte för VÅVS studenter samt att uppmärksamma VÅVS medlemmars önskemål om utbytesmöjligheter. Det åligger dig även att vara ett stöd för de studenter som åker på utbyte och även möjliggöra att erfarenheter från tidigare utresande sprids till nya intresserade.
Föredragsvis själv har erfarenheter av utbyte eller motsvarande och har en vilja att samarbeta med många andra instanser, såsom internationella avdelningen på fakulteten.

As Utreseansvarig you work for increased possibilities for exchange studies and making VÅVS members requests heard. You’re also a support for students who want to go on exchange studies abroad. It is preferable if you have own experiences as an exchange student. 

Inreseansvarig (IR:en) (1+0)

Som inreseansvarig ansvarar du för att tillsammans med MUR och ordförande av internationella utskottet se till så inresande internationella studenter blir informerade om VÅVS verksamhet. Du arbetar främst med trivsel och mentorskap för våra inresande medstudenter och uppmuntrar dessa att delta i VÅVS, Corpus Medicum och studentlunds aktiviteter.

As Inreseansvarig you’re together with MUR and the President of  the International committee responsible for that the information about VÅVS activities reaches international students.

Studentrepresentanter i Internationella kommitéerna för grundnivå (SIK) (2+0)

Som studentrepresentant representerar du VÅVS studenter i berörd internationell kommité. Detta innebär att du för studenternas talan upp mot fakultetsledningen. Du förväntas även jobba nära resterande delar av internationella utskottet.

As Student Representative in Internationella kommitéerna for SIK you’re the students voice in communication with the faculty.  

Sexmästeriet

Inga vakanta poster

Aktivitetsutskottet

Inga vakanta poster.

Högtidsmarskalkeriet

Inga vakanta poster.

Valberedningen

Valberedningens ledamöter (1+0)

VÅVS valberedning ansvarar för att förberedelser av valärenden samt intervjuer av kandidater till alla förtroendevalda poster i VÅVS. Som ledamot i valberedningen ansvarar du tillsammans med övriga ledamöter och valberedningens ordförande för att förbereda, utlysa samt hålla intervjuer för alla förtroendeposter i VÅVS. Du arbetar för att vara väl förtrogen med VÅVS stadga och reglemente och för att informera medlemmarna om VÅVS förtroendeposter och hur man som medlem går till väga för att kandidera och/eller nominera. 

Vi söker dig som är en god människokännare och kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad.

As a member of  VÅVS nomination committee you prepare almost all elections for VÅVS. The committee also prepares by-elections during the year.

Valnämnden

Valnämndens ledamöter (4+0)

VÅVS valnämnd ansvarar för val av VÅVS fullmäktige samt att valet följer stadgade hänvisningar och genomförs på ett demokratiskt sätt genom att samtliga medlemmar ges likvärdig information om kandidatur och röstning samt att valet utförs med så högt valdeltagande som möjligt. Som ledamot i valnämnden ansvarar du för det administrativa arbetet bakom valet. 

Vi söker dig som är en god kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad. 

As a member of the electoral board you’re responsible for the democratic election of  VÅVS council. 

Seniorskollegiet

Inga vakanta poster.

Corpus Laborans- utskottet

VÅVS representanter i Corpus Laborans- utskottet

Som representant i Corpus Laborans-utskottet arrangerar man tillsammans med representanter från kårens övriga sektioner kårens arbetsmarknadsdag, Corpus Laborans. Du ansvarar för att Corpus Laborans utbud, aktiviteter och arrangemang tilltalar en bredd av olika studentgruppen inom fakulteten. 

Vi söker dig som gillar att organisera och arrangera. Du är kreativ, strukturerad och ansvarstagande samt en god samarbetspartner. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arrangemang. 

As VÅVS representative in Corpus Laborans-committee you, together with representatives from VÅVS other sections arrange VÅVS careerfair. 

Kandidera till VÅVS 

Nominera till VÅVS 

Kandidera till Fullmäktige

Nominera till Fullmäktige 

EnglishSvenska