Engagera dig – både lätt och roligt!

 

Är du sugen på att engagera dig i VÅVS? Härligt att höra!!

Att engagera sig är både enkelt och otroligt roligt.
Varje vår hålls personval av Fullmäktiges ledamöter samt VÅVS stora Nyval där Fullmäktige väljer vi in nya studenter till alla våra olika förtroendevalda poster och vi vill gärna ha med just dig! Här finns en handbok för VÅVS förtroendevalda.

På denna sida kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att söka till Fullmäktige ledamot, olika poster i utskott eller styrelsen. Vill du veta mer om vad Fullmäktige, styrelsen, utskotten eller de olika posterna arbetar med kan du läsa VÅVS stdga och reglemente eller gå in på Fullmäktiges, styrelsens eller respektive utskotts sida här på hemsidan. På denna sida kan du även finna utlysta eller vakanta poster i Corpus Medicum och Lunds Universitets Studentkårer (LUS). 

Nedan finner du en lista med vakanta poster i VÅVS som går att söka närsomhelst under verksamhetsåret fram tills det är dags för Nyval. För att söka dessa poster fyller du i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". För att söka poster i Corpus Medicum eller LUS ber vi dig kontakta VÅVS Ordförande

Finns där inga vakanta poster eller känns våren långt bort och du vill engagera dig så snart som möjligt? Inga problem, det finns alltid något du som medlem kan göra oavsett om du har en post eller inte. Kontakta ordförande för det utskott just du tycker verkar spännande, eller fråga någon i styrelsen om det finns något just nu som du kan hjälpa till med. Du finner allas kontaktuppgifter här.

 

Välkommen till VÅVS-familjen!


VALPROCESSEN

För att bli aktiv i VÅVS krävs det att du är medlem under verksamhetsåret du sitter på posten. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i VÅVS. Du anmäler dig till den post du är intresserad av i formuläret under “Kandidera till vakanta poster i VÅVS". I valperioder finns det en deadline för sista dagen att söka, detta kommer stå i formuläret om så är fallet. Om det inte är valperiod kan du alltid söka vakanta poster i samma formulär och det finns då ingen deadline. Du kan söka flera poster samtidigt och sitta på flera poster samtidigt. Du får dock inte sitta i både Fullmäktige och VÅVS styrelse. 

Valberedningen

Valberedningen är det utskott som utlyser val för alla poster som inte är Fullmäktiges ledamöter samt håller i intervjuer med alla sökande om intervju krävs. Du kan läsa mer om valberedningen här. När du kandiderat till en post via formuläret kontaktar valberedningen dig med information angående intervju. Inför intervju kan det vara bra att förbereda sig genom att läsa på om posten man söker, detta kan du göra i VÅVS stadga och reglemente. Valberedningen väljer efter intervjuer med alla kandidater vem de vill nominera till posten. Nomineringen läggs sedan fram till Fullmäktige under ett Fullmäktige val (ValFUM) där du får svara på Fullmäktiges frågor. Fullmäktige beslutar sedan om nomineringen går igenom. 

Fyllnadsval

Fyllnadsval är alla val där vakanta poster som inte blev fyllda under Nyvalet som hålls i Maj varje år väljs in. Alla FUM möten kan bli ett ValFUM om där finns kandidater till dem vakanta posterna. För att kandidera eller nominera till ett fyllnadsval så gör du likadant som vid ett nyval men skriv gärna en mer utvecklad kandidering då ingen intervju hålles och FUM utgår endast från din kandideringstext och de frågor de ställer till dig på ValFUM

Motkandidera

Man kan alltid motkandidera mot valberedningens nominering om man kandiderat till posten i tid och genomgått intervju. Motkandidatur sker skriftligt och skickas till VÅVS Ordförande i god tid innan ValFUM, deadlinde för detta kommer meddelas via mail från valberedningen. 

Valnämnden

Valnämnden är det utskott som utlyser och anordnar personvalet av Fullmäktiges ledamöter samt räknar rösterna. Du kan läsa mer om valnämnden här. Fullmäktige väljs en gång per verksamhetsår, innan Nyvalet som också hålls under våren. Man kan endast kandidera till Fullmäktige under utlyst valperiod, det kommer då finnas ett formulär på denna sida där du kan anmäla dig. Valnämnden kontaktar dig sedan med mer information. I personvalet är det till skillnad från Nyvalet VÅVS medlemmar som röstar på vem de vill ska vara deras representanter i Fullmäktige. När valet är över räknar valnämnden rösterna och publicerar resultatet här på hemsidan. 

Det går ej att motkandidera i personvalet. 

Vakanta poster i VÅVS

Interna poster

Fullmäktige Presidium

Fullmäktige talman (1+0)
Som talman leder du fullmäktiges sammanträden samt förbereder dessa sammanträden
tillsammans med VÅVS ordförande och fullmäktige sekreterare. För detta behöver du ha vara
strukturerad och ha ett gott sinne för organisation. Föredragsvis har du även en god ledarskapsvana
och är inte rädd att ta konflikter. Du som talman ansvarar för att fullmäktiges sammanträden följer
korrekt mötesformalia och VÅVS stadgar och reglemente och du behöver därför ha viss vana av
mötesformalia och förhandlingsordning. Under fullmäktiges sammanträden är du ansvarig för att
sammanträdet upprätthåller en demokratisk anda och att alla mötesdeltagare får samma möjlighet
att uttrycka sin ståndpunkt.

Fullmäktige vice talman (1+0)
Fullmäktiges vice talman har god kunskap om mötesformalia och VÅVS stadgar och reglemente.
Din uppgift är att stötta ordinarie talman i dennes arbete samt fullgöra ordinarie talmans uppgifter
när denna får förhinder.

Vi söker dig som är en van ledare, strukturerad och ansvarstagande. Du har viss vana av
mötesformalia och förhandlingsordning. Det är fördelaktigt om du sitter som ledamot i
fullmäktige.

Fullmäktige sekreterare (1+0)
Som fullmäktige sekreterare är din främsta uppgift att föra protokoll under fullmäktiges
sammanträden. Du ska även tillsammans med fullmäktige talman förbereda dessa sammanträden
samt ser till att protokoll från avslutat fullmäktigesammanträde läggs till i fullmäktiges handlingar. Du ansvarar för att se till att VÅVS medlemmar får relevant information från fullmäktiges
sammanträden genom VÅVS kanaler.

Vi söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du har även kännedom om mötesformalia och
protokollsformalia. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter med att arbeta som sekreterare.

Fullmäktige vice sekreterare (1+0)
Som Fullmäktiges vice sekreterare är din uppgift att stötta ordinarie sekreterare i dennes arbete
samt fullgöra ordinarie sekreterares uppgifter när denne får förhinder. Fördelaktigt är om du redan
är sittande i Fullmäktige.

Vi söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du har även kännedom om mötesformalia och
protokollsformalia. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter med att arbeta som sekreterare. Det
är fördelaktigt om du sitter som ledamot i fullmäktige.

Styrelsen

Ordförande (1+0) /Språkrör (2+0)
Som ordförande/språkrör är du studenternas främsta företrädare och främsta VÅVS ansikte utåt.
Tillsammans med vice ordförande (utbildning) är du ansvarig för utbildningsbevakningen för
VÅVS utbildningar. Därför är du alltid insatt i aktuella utbildningspolitiska frågor och vad som
händer vid VÅVS utbildningar, fakulteten och universitetet. Du har förmågan att organisera och är
en god ledare. VÅVS har även en stor blandning av aktiva och det är viktigt att du kan vara ett stöd
för samtliga. I och med att du arbetar med många olika personligheter är det även viktigt att du har
god konflikthanteringsförmåga och har erfarenheter som ledare. Det är också mycket viktigt att du
kan entusiasmera studenter att engagera sig i sektionen eller sektionens aktiviteter.

I posten ingår att förbereda handlingar till fullmäktige – och styrelsemöten och representera
studenterna i ett flertal organ så som fakultetsstyrelsen, fakultetsledningen och
grundutbildningsnämnden. Samtidigt är du verksam i ett flertal organ på institutionen centralt och
kommer ha möjligheter att arbeta i olika grupper som verkar centralt mot universitetet. Du
kommer även vara vara språkrör för kåren Corpus Medicums och ledamot i kårstyrelsen och
därigenom representera alla fakultetens studenter när du möter externa parter. Posten innebär även
en möjlighet att arbeta nära med andra kårer, AF, Lunds nationer samt VÅVS övriga
samarbetsorganisationer. Du kommer även komma i kontakt med andra kårer från hela Sverige
genom vårt medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer som arbetar med nationell
utbildningspolitik.

I gengäld får du erfarenheter som du kommer att ha nytta av för resten av livet.

Alt. 1: Posten är heltidsarvoderad, vilket betyder ett års studieuppehåll.
Alt. 2: Uppdraget delas på två personer som erhåller arvode och samtidigt studerar på heltid.
Uppehåll är ej nödvändigt.

Vice ordförande – utbildnings bevakande ansvar (VO-U) (1+0)
Som vice ordförande med utbildningbevakande ansvar (VO-U) ingår du i VÅVS presidium och är
därför tillsammans med ordförande och vice ordförande med studiesocialt ansvar sektionens
ansikte utåt i olika sammanhang.

Som utbildningsansvarig bevakar du frågor som rör utbildningen på institutionen och inom
fakulteten, samt stöttar VÅVS ordförande i utbildningspolitiska frågor. Ditt fokus kommer ligga
på VÅVS interna utbildniningsverksamhet, medan ordförande arbetar extern. Då ni har olika
fokus krävs att du och ordförande arbetar nära varandra och upprätthåller en god kommunikation.
Ditt huvudansvar är att koordinera och övervaka arbetet i VÅVS samtliga utbildningsutskott och
stötta respektive ordförande i deras arbete. Här kommer du arbeta med många olika personligheter
och problem, därav är det av stor vikt att du kan hantera konflikter på ett bra sätt.
Utbildningsbevakningen är VÅVS absolut främsta uppgift och därigenom kommer du ha en av de
viktigaste posterna i verksamheten och även ha en stor möjlighet till att själv påverka VÅVS
organisation och utbildningar.

I posten ingår även att du tillsammans med ordförande representerar VÅVS i kårens gemensamma
utbildningsråd, CUR. Rådet träffas veckovis men det kommer inte förväntas av dig att du närvarar
varje möte. Utöver detta sitter du även som ledamot i Corpus Medicums styrelse som den i kåren
med störst insikt i interna utbildningsfrågor. I styrelsen sitter du tillsammans med ordförande och
VO-S som representanter för VÅVS.

I dina uppgifter ingår även att gå in i ordförandens ställe då denna inte kan samt att i övrigt stödja
dennes arbete. Expeditionstid, intern och extern representation samt allmänna styrelseuppgifter
ingår i arbetsuppgifterna.

Posten är arvoderad.

Vice ordförande – studiesocialt ansvar (VO-S) (1+0)
Som vice ordförande med studiesocialt ansvar (VO-S) ingår du i VÅVS presidium och är därför
tillsammans med ordförande och vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar sektionens
ansikte utåt i olika sammanhang.

Som VO-S koordinerar du VÅVS studiesociala utskott. Här ingår bland annat exempelvis
novischeriet, internationella utskottet, sexmästeriet, studentmiljöutskottet och
högtidsmarskalkeriet. Du stöttar respektive utskottsordförande i dennes arbete och ser till att allt
flyter på, hjälper till när det behövs och ser till att nya idéer och förmågor tas tillvara på bästa sätt. I
detta uppdrag behöver du ha god organisationsförmåga och vara en bra ledare. Då du kommer arbeta med många olika personer och verksamheter är det av stor vikt att du kan hantera konflikter på ett bra sätt. Du kommer ha många utskott att hålla koll på och behöver ha en förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt.

Du sitter även med i Corpus Medicums styrelse som ledamo där du tillsammans med ordförande
och VO-U representerar VÅVS i kårgemensamma frågor. Här kommer du även ta en ledande roll
för de kårgemensamma studiesociala evenemang som arrangeras, tillsammans med motsvarigheter
från kårens övriga sektioner. Du behöver därför ha en god kommunikativ förmåga och en vilja att
samarbeta med många olika instanser.

I dina uppgifter ingår även att gå in i ordförandes ställe då denna inte kan samt att i övrigt stödja
dennes arbete. Expeditionstid, extern och intern representation samt allmänna styrelseuppgifter
ingår även i arbetsuppgifterna.

Posten är arvoderad.

Sekreterare och informationsansvarig (1+0)
Styrelsens sekreterare och informationsansvarig ansvarar för verksamhetens övergripande
administrativa uppdrag. Här ingår att administrera VÅVS verksamhetskalender, ansvara för att att
aktuell information om VÅVS verksamhet läggs upp på kårens hemsida och att hemsidan hålls
aktuell, samt administrering av VÅVS informationsmail. I arbetet med hemsidan ingår ett nära samarbete med PR-och kommunikationsansvarig samt ordförande.

Som sekreterare i styrelsen skriver du även protokoll under styrelsens sammanträden samt
uppdaterar VÅVS medlemmar om relevant information från styrelsemöten. Styrelsen
sammanträder månadsvis och du förväntas närvara på samtliga möten.

Vi söker dig som är engagerad, strukturerad, organisatorisk och har visst intresse för
kommunikation och informatik. Föredragsvis har du även viss vana av mötesformalia sedan
tidigare eller en vilja att lära dig.

Ekonomiskt Ansvarig (1+0)
Som ekonomiskt ansvarig har du ansvar för verksamhetens ekonomi och allt vad det innebär. I
posten ingår bokföring, budgetering, ekonomisk uppföljning, deklarering, betalning av fakturor
och återbetalning. Uppdragen är många och mycket kräver att arbete är gjort innan en deadline.
Därför söker vi dig som har ett gott sinne för organisation och struktur samt en förmåga att hålla
många bollar i luften samtidigt. Har du även en viss erfarenhet inom ekonomisk hantering för
förening eller företag är det en god merit men det är inget krav att du har tidigare erfarenhet från
liknande arbete. Det är dock viktigt att du har intresse för uppgifterna.

I posten ingår även att agera ekonomisk rådgivare för VÅVS utskott och projektgrupper och stötta
verksamhetens instanser i deras projekt och evenemang. I och med att du arbetar med många olika personligheter är det även viktigt att du har god konflikthanteringsförmåga. Du behöver även ha en
god kommunikativ förmåga och en vilja att samarbeta med många olika instanser.

Tillsammans med ordförande är du även firmatecknare för VÅVS, vilket innebär ett juridiskt
ansvar för verksamheten.

Posten är arvoderad.

PR-och kommunikationsansvarig (1+0)
Som PR-och kommunikationsansvarig har du som uppdrag att marknadsföra och synliggöra
VÅVS verksamhet för sektionens medlemmar, studenter, personal och andra relevanta instanser.
Du hjälper och rådgiver VÅVS utskott gällande marknadsföring och ansvarar även för VÅVS
sociala medier och estetiken på vår hemsida, vavslund.se.

I uppdragen ingår att hålla sig uppdaterad om aktuella event inom sektionen och andra events som
kan vara av intresse för VÅVS medlemmar samt tillse att dessa marknadsförs på hemsidan och
sociala medier. I posten ingår även att tillsammans med motsvarande aktiva inom kåren
marknadsföra och uppmärksamma kårens verksamhet för samtliga studenter vid fakulteten. Därav behöver du även ha en vilja att samverka och samarbeta med många olika instanser.

Vi söker dig som är kreativ och ansvarsfull samt har ett intresse av marknadsföring och sociala
medier.

Arbetsmarknadsansvarig (1+0)
Denna post är en helt ny post i styrelsen!
Som arbetsmarknadsansvarig jobbar du fokuserat för att främja kontakten mellan VÅVS
medlemmar och arbetsmarknaden. Du behöver vara lyhörd och uppmärksam för studenternas
intressen i arbetsmarknadsfrågor. Du är även den som verkar som kontaktperson med sponsorer
och samarbetspartners inom arbetsmarknaden som VÅVS samverkar med i olika forum och du
förväntas även arbeta aktivt för att upprätta nya samarbeten mellan arbetsmarknaden och VÅVS
Du kommer även att arbeta övervakande och stötta VÅVS representanter i Corpus Laborans-utskottet och därigenom, och i andra forum, arbeta nära motsvarande parter inom Corpus Medicums övriga kårsektioner.

Vi söker dig som har ett stort intresse för att främja våra studenters kontakt med arbetsmarknaden
och tydligt ser VÅVS del i detta arbete. Du behöver även vara en god kommunikatör med en vilja
att samarbeta med många olika instanser.

Styrelsesuppleanter (2+0)
Styrelsesuppleanterna sitter i styrelsen som ersättare om någon av styrelsens medlemmar får
förhinder och inte kan fullfölja sin uppgift vid sammanträden. Som suppleant ska du hålla dig väl
uppdaterad i styrelsens åliggande för att kunna ta över ansvaret när det behövs och du är en minst
lika stor del i styrelsen arbete som övriga styrelseposter, även om du saknar specifikt ansvarsområde. Du ansvarar även för att VÅVS expedition ser välkomnande och inbjudande ut.

Vi söker dig som gillar att arbeta i team. Du ska vara arbetsam och ansvarsfull.

Arbetsterapeuternas Utbildningsråd (ATUR)

Ordförande för ATUR (1+0)
Ordförande för ATUR ansvarar för att leda utbildningsrådets arbete med att förbättra
Arbetsteraperuternas utbildning. I uppgiften ingår det att kalla till och leda möten för
terminsrepresentanter, arbeta mot att varje termin ska få sin röst hörd, informera VÅVS
medlemmar och personal på berörd utbildning om utskottets arbete samt att föra vidare VÅVS medlemmars åsikter angående utbildningen till utbildningsansvarige vice ordförande, styrelsen och
programnämnden (posten är arvoderad från fakulteten).

Vi söker dig som är insatt i VÅVS utbildningsbevakande verksamhet och föredragsvis studerat på något av de berörda programmen under minst 2 terminer. Du behöver även vara en god
kommunikatör med vilja att samarbeta med många instanser samtidigt.

Vice ordförande för ATUR (1+0)
Vice ordförande för ATUR stöttar ATURs ordförande i dennes arbete med att förbättra arbetsterapeuternas utbildning. I uppgiften ingår att fullgöra uppgifter när utskottets ordförande
får förhinder, föra minnesanteckningar under utbildningsrådets möten samt se till att VÅVS
medlemmar får tillgång till dessa anteckningar.

I posten behöver du ha ett intresse för utbildningsfrågor och en vilja att föra studenternas röst uppåt och framåt. Föredragsvis har du erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet.

Omvårdnad-och radiografiutbildningsrådet (ORUR)

Ordförande för ORUR (1+0)
Ordförande för ORUR ansvarar för att leda utbildningsrådets arbete med att förbättra
sjuksköterskornas och röntgensjuksköterskornas utbildning. Därför söker vi dig som är är
ansvarstagande och kan visa på god ledarskapsförmåga. I uppgiften ingår det att kalla till och leda möten för terminsrepresentanter, arbeta mot att varje termin ska få sin röst hörd, informera VÅVS medlemmar och personal på berörd utbildning om utskottets arbete samt att föra vidare VÅVS
medlemmars åsikter angående utbildningen till utbildningsansvarige vice ordförande, styrelsen och
programnämnden (posten är arvoderad från fakulteten).

Vi söker dig som är insatt i hur VÅVS utbildningsbevakande verksamhet och föredragsvis studerat på något av de berörda programmen under minst 2 terminer. Du behöver även vara en god
kommunikatör med vilja att samarbeta med många instanser samtidigt.

Vice ordförande för ORUR (1+0)
Vice ordförande för ORUR stöttar ORURs ordförande i dennes arbete med att förbättra
sjuksköterskornas och röntgensjuksköterskornas utbildning. I uppgiften ingår att fullgöra
uppgifter när utskottets ordförande får förhinder, föra minnesanteckningar under utbildningsrådets möten samt se till att VÅVS medlemmar får tillgång till dessa anteckningar.

I posten behöver du ha ett intresse för utbildningsfråga och en vilja att föra studenternas röst uppåt och framåt. Föredragsvis har du erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet

Studentrepresentant i Examinationskommittén – PN-ORR (1+0)
Studentrepresentanten arbetar för att representera samtliga studerandegrupper som faller under
PN-ORR i möten med Examinationskommittén. I uppgiften ingår att föra en god
kommunikation med ordförande för ORUR.

Vi söker dig som har intresse i utbildningsfrågor , är driven och villig att föra studenternas röst
uppåt och framåt har erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet.

Mastersprogrammets utbildningsråd (MUR)

Ordförande i MUR (1+0)

Som ordförande i MUR leder du utbildningsrådet framåt. Du behöver vara insatt i hur VÅVS utbildningsbevakande verksamhet ser ut och har föredragsvis studerat på masterprogrammet under misnt 2 terminer. Du ska vara ansvarstagande och visa på god ledarskapsförmåga. Du sprider information om utskottets arbete kring de aktuella utbildningarna och är ytterst ansvarig för att kalla till möten för rådstyrelsen en gång i måndaden. Du ansvarar också för att kalla samtliga studenter på mastersutbildningen till terminsmöten under årets gång. För detta behöver du vara sturkturerad och organisaerad. Du kommer utöver ditt arbete för mastersutbildningen ha ett nära samarbete med Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar och även representera studenterna i programnämnden för mastersutbildningarna. För detta behöver du vara en god kommunikatör med vilja att samarbeta  med många instanser samtidigt. Då de flesta möteshandlingar är på svenska läser du föredragsvis svenska utan problem.

 

English
The president of MUR is the one who leads the educational council. For this post you need to somewhat know how the educational structure in VÅVS looks like and preferably you’ve been studying at the master’s programme for at least 2 semesters. You will be the one responsible for calling to all the council board to meetings at least once per month and arrange a big semester-meeting for all the students once per semester. You will also represent the students in the masters programme for health science in the program board for the masters programmes where you’ll work with studentrepresentatives from the whole faculty to make sure that the voice of the students are heard at the faculty.

Vice ordförande i MUR (1+0)

Vice Ordförande är Ordförandes förlängda arm. Som vice ordförande ska du dels vara ordförande behjälplig i dennes uppdrag, men också verka som MUR:s sekreterare. Det åligger dig att föra minnesanteckningar vid möten och att därefter publicera dessa så att berörda studenter inom VÅVS kan läsa och ta del av utbildningsrådets arbete. I posten behöver du ha ett intresse för utbildningsfråga och en vilja att föra studenternas röst uppåt och framåt. Föredragsvis har du erfarenheter inom utbildningsbevakning inom kår eller annan verksamhet

English 

As vice president in MUR your the helpful hand for the president and help the president with leading the council. You’re also the one writing the notes on the council-meetings and make sure that the work of the council are visible for the students.

 

Rådsstyrelseledamot med Studiesocialt fokus (1+0)

Posten innebär att man för Masterstudenternas talan gällande studiesociala frågor. Du är MUR:s representant vid studiesociala kommittén under programnämnden för mastersutbildningen (denna post är arvoderad från fakulteten) och är även MUR:s representant vid fysiska och psykosociala skyddronder. Du jobbar även nära studentmiljöutskottet övriga utskott med liknande frågor inom hela Corpus Medicum. Är du driven och har ett intresse för studiemiljö och studenters förutsättningar samt har en förståelse för de studiesociala frågornas påverkan på utbildningskvalité? Då är denna post perfekt för dig!

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the studysocial questions and you’ll be VÅVS representative in the studysocial committée for the mastersprogrames (you’ll get paid by the facutly for this work). You’ll also be the one responible for the studyenviromental questions and work close to the study-environment committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union. 

Rådsstyrelseledamot med Internationellt fokus (1+0)

Posten innebär att man jobbar tillsammans med övriga internationella kommittéer inom VÅVS och andra utbildningar inom Corpus Medicum. Som Internationellt ansvarig för du studenternas önskemål och talan angående internationaliseringsfrågor och sitter även med i MUR och hjälper till i utskottets arbete. Du bör ha ett stort intresse för internationella frågor och föredragsvis någon form av internationella erfarenheter (utbyte eller liknande).

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. This post focus som the international questions and you’ll be VÅVS representative in the internationall committée for the mastersprogrames at the faculty (you’ll get paid by the faculty for this work). You’ll work close to the international committée with these questions as well as other studentrepresentatives in the student union. 

 

Evenemangsansvarig Rådsstyrelseledamot (1+0)

Som evenemangsansvarig är det din uppgift att initiera och arrangera sociala evenemang för mastersstudenter för att främja gemenskap bland studenterna.  Detta görs genom att delvis lyssna på studentgruppens önskemål, samt att upprätthålla god kontakt med övriga sociala utskott inom VÅVS. Du kommer ha kontakt med ordföranden i de sociala utskotten så som aktivitetsutskottet och sexmästeriet för att tillsammans med dessa se till att masterstudenternas önskemål blir representerade i kåren och på fakultetsnivå.

Föredragsvis har du har erfarenhet av att planera och organisera evenemang. Du behöver även en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. 

Har du idéer för hur utskottet kan främja gemenskap bland masterstudenter på ett gott och effektivt sätt genom social verksamhet ska detta gärna framgå i din kandidatur. 

English

As a part of the council board you have a great opportunity to change your education to the better. As event-coordinator you’ll be responisble for arranging events for all the students at the mastersprogramme for medical science. The purpose of the post is to create a feeling of community for the students and in this you’ll work  close with other councils in VÅVS as well as other studentrepresentatives in the student union. 

Specialistsjuksköterskornas utbildningsråd (SBUR)

Studentrepresentant i programnämnden (1+0)

Som studentrepresentant i programnämnden representerar du speicalistsjukskötersestudenterna i det forum där de övergripande besluten om utbildningen tas. Du får meriter och erfarenheter att ta med dig ut i arbetslivet och en stor möjlighet att förbättra utbildningen för dig själv och dina medstudenter. Nämnden sammanträder cirka 3 gånger per termin exklusive beredningsmöten. 

Vi söker dig som är driven och har ett sinne för organisation och struktur och vill vara med och förbättra våra specialistutbildningar. Du behöver även vara redo att samarbeta med övriga berörda instanser inom VÅVS och kåren för att driva frågor framåt.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Studentmiljöutskottet

Ordförande för Studentmiljöutskottet (1+0)
Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som
möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Som ordförande för utskottet ansvarar du för
att samordna utskottets övriga studentrepresentanter och verksamhet och behöver därför vara ansvarstagande och organiserad. Vi söker dig som har ett intresse för studentmiljöfrågor och gärna erfarenhet sedan tidigare att jobba med dessa eller motsvarande. 

Du är ett av VÅVS studerandeskyddsombud (SSO) och får genom denna titel genomgå relevant utbildning. Du är även representant för VÅVS i HSCs HMS kommité samt i fakultetens lokala skyddskommité. Du sitter tillsammans med vice ordförande (studiesocialt ansvarig) i organ rörande arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor vid institutionen och fakulteten.

Vi söker dig som är lyhörd för andras upplevelser och beredd att arbeta för att föbättra dem , samt
har en god kommunikatör och villig att samarbeta med många instanser. Föredragsvis har du
studerat minst 2 terminer vid något av VÅVS berörda program.

Studentrepresentanter i Studiesociala kommittéerna på grundnivå (2+0)
Studentmiljöutskottet arbetar aktivt för en sådan god fysisk och psykosocial studentmiljö som möjligt för samtliga studerandegrupper inom VÅVS. Det finns två poster, en representant för arbetsterapeutprogrammet och en representant för omvårdnad-och radiografiprogrammen.

Som studentrepresentant i Studiesocial Kommittén arbetar du för att få studenternas röst hörd i
antingen PN-ORR eller Studiesociala Kommittén för Arbetsterapeutprogrammet. Därmed behöver du vara ansvarstagande och lyhörd för dina medstudenters upplevelser. Du sitter även
som VÅVS studerandeskyddsombud.

Vi söker dig som är driven och har ett intresse för studiemiljö och studenters förutsättningar
Du behöver även ha en förståelse för de studiesociala frågornas påverkan på utbildningskvalité samt
en vilja för att kommunicera och samarbeta med flera andra instanser. Föredragsvis har studerat
minst 1 termin på berört program.

Posten är arvoderad från fakulteten.

Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet (JämLik)

Jämställdhet- och likabehandlingsansvarig – intern verksamhet (JL-I) (1+0)

Som intern jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar du för att VÅVS medlemmar hålls uppdaterade om aktuella frågor gällande jämställdhet- och likabehandling genom att arrangera events, workshops och föreläsningar. Du arbetar för att öka kunskapen om jämställdhet- och likabehandling på våra utbildningar. Posten kräver kreativt arbete och engagemang samt att du uppehåller en god kommunikation med relevanta instanser. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad. 

As Internal responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other councils in VÅVS.

Jämställdhet-och likabehandlingsansvarig – extern verksamhet (JL-E) (1+0)

Externa jämställdhet- och likabehandlingsansvarig ansvarar för att lyfta jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på fakulteten. Du arbetar tillsammans med din motsvarighet på Corpus Medicums övriga sektioner för att arrangera event, workshops och föreläsningar i syfte att öka fakultetens kunskap om jämställdhet- och likabehandling. Du sitter som VÅVS representant i Lunds Universitets Studentkårers nätverk för jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Vi söker dig som brinner för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Du är kreativ, ansvarstagande och strukturerad samt en bra samarbetspartner. 

As External responsible for equality and equal treatment you’re responsible for acknowledging issues that applies to equality and equal treatment. You’ll work  close with other studentrepresentatives in the student union towards the faculty.

Internationella utskottet

Ordförande för internationella utskottet (1+0)

Som ordförande leder och koordinerar du det internationella utskottets arbete. Därför behöver du vara beredd att ta ansvar och ha en god organisationsförmåga. Det åligger dig att uppmärksamma VÅVS medlemmars intresse inom internationella möjligheter och bedriva detta arbete framåt. Du kommer även ha en nära kontakt med Medicinska fakultetens internationella avdelning. Utöver detta finns möjligheter för att arrangera olika workshops eller föreläsningar med fokus på internationalisering in- och utresemöjligheter. I posten ingår  även ett samarbete med liknande utskott inom Corpus Medicum för att driva internationaliseringsfrågor på fakultetsnivå.

Vi söker dig som brinner för internationaliseringsfrågor och har idéer för hur dessa frågor kan uppmärksammas. Föredragsvis har du även viss insikt i hur internationaliseringen på berörda program ser ut idag och egna internationella erfarenheter genom utbyte eller liknande. 

As President of the International committee you coordinate the International Committees’ work. You work to make VÅVS members interests in international possibilities noticed.

 

Eventansvarig i Internationella utskottet (1+0)

Som eventansvarig förväntas du koordinera evenemang med fokus på internationalisering för VÅVS medlemmar. Du kommer även eventuellt arbeta med att driva större evenemang för studenter på hela fakulteten. Posten innebär även att du är huvudansvarig för de event som arrangeras tillsammans med resterande utskott för in- och utresande studenter på berörda utbildningar. 

Har du ett stort intresse för internationalisering och har idéer för hur utskottet kan arbeta för att främja gemenskapen bland studenter med internationella erfarenheter på både VÅVS och kåren?
Då är denna post perfekt för dig!

 

As Eventcoordinator you’re responsible for the coordination of  VÅVS events with focus on internationalization. You’re also carry the main responsibility for the events arranged by VÅVS other sections for our exchange students.

Utreseansvarig (UR:en)  (1+0)

Som utreseansvarig arbetar du ökade möjligheter för utbyte för VÅVS studenter samt att uppmärksamma VÅVS medlemmars önskemål om utbytesmöjligheter. Det åligger dig även att vara ett stöd för de studenter som åker på utbyte och även möjliggöra att erfarenheter från tidigare utresande sprids till nya intresserade.
Föredragsvis själv har erfarenheter av utbyte eller motsvarande och har en vilja att samarbeta med många andra instanser, såsom internationella avdelningen på fakulteten.

As Utreseansvarig you work for increased possibilities for exchange studies and making VÅVS members requests heard. You’re also a support for students who want to go on exchange studies abroad. It is preferable if you have own experiences as an exchange student. 

Inreseansvarig (IR:en) (1+0)

Som inreseansvarig ansvarar du för att tillsammans med MUR och ordförande av internationella utskottet se till så inresande internationella studenter blir informerade om VÅVS verksamhet. Du arbetar främst med trivsel och mentorskap för våra inresande medstudenter och uppmuntrar dessa att delta i VÅVS, Corpus Medicum och studentlunds aktiviteter.

As Inreseansvarig you’re together with MUR and the President of  the International committee responsible for that the information about VÅVS activities reaches international students.

Studentrepresentanter i Internationella kommitéerna för grundnivå (SIK) (2+0)

Som studentrepresentant representerar du VÅVS studenter i berörd internationell kommité. Detta innebär att du för studenternas talan upp mot fakultetsledningen. Du förväntas även jobba nära resterande delar av internationella utskottet.

As Student Representative in Internationella kommitéerna for SIK you’re the students voice in communication with the faculty.  

Sexmästeriet

Sexmästare (1+0)
Som sexmästare fungerar du som arbetsledare för planering och genomförande av VÅVS sociala
events, pubar och festliga arrangemang. Vid pubar är du även serveringsansvarig och du kommer få
genomgå en utbildning för att bli behörig att vara serveringsansvarig. Du är också ansvarig för
bokningar av Kanylen för samtliga VÅVS utskott. Som sexmästare ska du även samarbeta med
VÅVS andra utskott och samarbeten med de andra sektionerna inom Corpus Medicum kan stiftas.
Det finns även möjligheten att jobba med de andra kårerna i Lund och deras respektive
studiesociala verksamhet.

Som Sexmästare har du stora möjligheter och det är bara din fantasi som sätter gränserna. Under
novischperioden är sexmästeriet en naturlig del och bidrar till att nya och gamla medlemmar träffar
varandra. Du bör ha god organisatorisk förmåga, kunna delegera till sexmästeristaben samt vara
kreativ för att skapa roliga och minnesvärda event.

As Sexmästare you’re responsible for the planning and managing of VÅVS social events. There is
also possibilities for collaboration with other student unions at Lunds Universitet. You are also
serving liable during Sexets pubs.

Eventansvariga (2+0)
Som eventansvarig ansvarar du för att arrangera och bistå vid VÅVS sociala event. Du ansvarar
även för att värva ett adekvat antal jobbare, för att bedriva de event du tillsammans med din kollega
och övriga sexmästeriet väljer att utföra. Du förväntas kunna ha en god kontakt med sexmästare
och tillsammans med denne ta kontakt över utskottsgränser och även hålla kontakt med andra
utskott inom Corpus Medicum. Som eventansvarig är det enbart din fantasi som sätter stopp för
hur du ska få VÅVS sociala anda att blomstra.

As Eventansvarig you’re responsible for arranging and help VÅVS with social events.

Pubmästare (2+0)
Som Pubmästare är din huvudsakliga uppgift att arrangera pubar för VÅVS samtliga medlemmar.
Du förväntas också vara eventansvariga tillgängliga med barservering vid sociala event. Tillsammans med sexmästare ska du hålla en god kontakt, såväl inom sexmästeriet, som med andra liknande poster inom Corpus Medicum. Är du finurlig och nytänkande inom pubbranschen och den sociala andan på VÅVS, är detta en perfekt post för dig.

As Pubmästare you’re responsible for arranging the pub for VÅVS members. You’re also expected
to be at Eventansvarigs service during social events.

Vocalis (2+0)
Har du drömt om att vara VÅVS egen dirigent eller programledare? Som vocalis är det du som ska kunna bistå som sångförman och toastmaster, då detta efterfrågas. Detta innebär alltså att det är du som står för sånghäften till sittningar och rycker in som eller fixar toastmaster till sittningar inom VÅVS. Dessutom får man vara en del av hela sexmästeriets arbete och är en del av planering och arrangering av events

VÅVS Vocalis is singing forman and toastmaster at VÅVS social events.

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottets ordförande (1+0)
Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att organisera VÅVS idrottsverksamhet som innefattar
bl.a. fotboll och volleyboll. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att hitta och hyra lämpliga lokaler, att hålla ihop lagen och att hjälpa medlemmar som vill starta aktiviteter i VÅVS regi. Möjligheter finns även att arrangera aktiviteter tillsammans med andra kårer inom och utanför Corpus Medicum. Aktivitetsutskottsordförande har ett nära samarbete med novischgeneralerna och sexmästaren och kan tillsammans med dessa arrangera utskottsövergripande event.

Aktivitets-utskottet är inte bara sport. Det finns även utrymme att anordna andra aktiviteter, såsom kulturella aktiviteter. Det är bara att låta fantasin flöda. Som aktivitetsutskottets ordförande
samordnar du aktivitetsansvariga och sportansvarigas event och hjälper till att bidra så att dessa blir av.

As President for Aktivitetsutskottet you’re responsible for arranging VÅVS sport events. The task includes renting appropriate premises, to coordinate the teams and held VÅVS members who are interested in starting new activities.

Aktivitetsansvariga (2+0)
Som aktivitetsansvarig är du ansvarig för att VÅVS ska ha ett stort varierat utbud av aktiviteter
utöver sportsliga evenemang arrangerade av sportansvariga. Du ansvarar också för att aktiviteterna är anpassade efter en varierad målgrupp och att samtliga önskemål VÅVS:are har på aktiviteter kan ha uppfylls. Du ska även ha en nära kontakt med övriga aktivitetsutskottet och gärna samordna med liknande utskott i de andra kårerna inom Corpus Medicum.

As Aktivitetsansvarig you’re responsible for VÅVS range of activities other than sports events.

Sportansvariga (2+0)
Som sportansvarig arbetar du med att initiera och arrangera aktiviteter med inriktning på sport och
annan fysisk aktivitet. Du kommer tillsammans med Aktivitetsutskottets ordförande ansvara för
idrottslaget VÅVSARNA:s deltagande i olika ligor och turneringar. Det åligger en också att värva
medlemmar till matcher och att hålla aktivitetsutskottet igång under året. Utöver det förväntas du samarbeta med resterande delar av aktivitetsutskottet samt stifta kontakter med resterande Corpus Medicum för kårövergripande samarbeten.

As Sportansvarig you’re responsible for initiating and arranging sport events and activities.

Högtidsmarskalkeriet

Högtidsmarskalk (1+0)
Som högtidsmarskalk leder du högtidsmarskalkeriets arbete. Detta innebär att du representerar VÅVS i Corpus Medicums Corbalskommité och där aktivt bidra till att fortfölja den fantastiska tradition Corbalen är. Du förväntas även leda arbetet för arrangerande av Festum Curae, VÅVS egen bankett.

As Feast Marshall you lead Högtidsmarskalkeriets work. You represent VÅVS in Corpus Medicums Corbalskommité where you work to cherish the traditions of Corbalen. You will also lead the work in arranging Festum Curae, VÅVS own banquet.

Vice Högtidsmarskalk (1+0)
Som Vice högtidsmarskalk är din uppgift att främst stötta och koordinera examenskommiténs arbete. Du förväntas också representera VÅVS i Corbalskommitén och där bidra till Corbalens
arrangemang. Som Vice högtidsmarskalk gäller det också att ha god kommunikation med hela marskalkeriet och hjälpa arbetet inom utskottet framåt.

Ac Vice Feast Marshall you support and coordinate the work of the examination committee. You
will also represent VÅVS in Corbalskommitén and help in arranging Corbalen.

Festum Curae kommitén (3+0)
Kommitén ska verka för att tillsammans med högtidsmarskalken arrangera VÅVS bankett Festum
Curae. Man ska vara högtidsmarskalken behjälplig inför och under Banketten. Och alltid upprätthålla en god kommunikation mellan utskottets olika delar.

The Festum Curae committee work together with the Feast Marshall to arrange VÅVS banquet
Festum Curae.

Examenskommitén (1+0)
Kommitén ansvarar för att tillsammans med vice högtidsmarskalk vara VÅVS avgående studenter
behjälplig vid arrangerande av examenshögtid. Kommitén ska även presentera vad som erbjuds,
samverka och samarbeta med de avgående studenterna för att tillsammans göra examenshögtiden så härlig som möjligt för alla inblandade.

The Examination committee have the responsibility together with Vice Feast Marshall to arrange
events for VÅVS graduating students during the graduation period.

Valberedningen

Valberedningens ordförande
VÅVS valberedning ansvarar för att förberedelser av valärenden samt intervjuer av kandidater till
alla förtroendevalda poster i VÅVS. Som valberedningens ordförande leder och planerar du arbetet samt delegerar uppgifter till valberedningens ledamöter. Du ansvarar för att inhämta nödvändig
kunskap om alla förtroendeposter och vara införstådd och verka efter verksamhetsplan, stadga,
reglemente, policys och riktlinjer satta av fullmäktige samt regelbundet rapportera in till VÅVS
ordförande.

Vi söker dig som gillar att planera och organisera, som är en god människokännare och
kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet i VÅVS eller annan kår.

The president of VÅVS nomination committee leads and summons VÅVS nomination committee. The nomination committee prepares almost all elections for VÅVS. The committee also prepares by-elections during the year.

Valberedningens ledamöter
VÅVS valberedning ansvarar för att förberedelser av valärenden samt intervjuer av kandidater till
alla förtroendevalda poster i VÅVS. Som ledamot i valberedningen ansvarar du tillsammans med
övriga ledamöter och valberedningens ordförande för att förbereda, utlysa samt hålla intervjuer för
alla förtroendeposter i VÅVS. Du arbetar för att vara väl förtrogen med VÅVS stadga och reglemente och för att informera medlemmarna om VÅVS förtroendeposter och hur man som medlem går till väga för att kandidera och/eller nominera.

Vi söker dig som är en god människokännare och kommunikatör samt är ansvarstagande och
strukturerad.

As a member of VÅVS nomination committee you prepare almost all elections for VÅVS. The
committee also prepares by-elections during the year.

Valnämnden

Valnämndens ordförande
VÅVS valnämnd ansvarar för val av VÅVS fullmäktige samt att valet följer stadgade hänvisningar och genomförs på ett demokratiskt sätt genom att samtliga medlemmar ges likvärdig information om kandidatur och röstning samt att valet utförs med så högt valdeltagande som möjligt. Som ordförande för valnämnden ska du planera, organisera och leda arbetet. Du ska vara väl insatt i vad som är stadgat om allmänna val inom sektionen, VÅVS verksamhetsplan, stadga, reglemente,
policys och riktlinjer satta av fullmäktige samt lagar och riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. Du arbetar för att hålla en god kommunikation med PR-och kommunikationsansvarig och Sekreterare och informationsansvarig samt att rapportera till VÅVS ordförande gällande aktuell verksamhet.
Vi söker dig som gillar att planera och organisera, som är en god kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet i VÅVS eller annan kår.

As president for the electoral board you’ve got the highest responsibility for the democratic
election of VÅVS council.

Valnämndens ledamöter
VÅVS valnämnd ansvarar för val av VÅVS fullmäktige samt att valet följer stadgade hänvisningar och genomförs på ett demokratiskt sätt genom att samtliga medlemmar ges likvärdig information om kandidatur och röstning samt att valet utförs med så högt valdeltagande som möjligt. Som ledamot i valnämnden ansvarar du för det administrativa arbetet bakom valet. Vi söker dig som är en god kommunikatör samt är ansvarstagande och strukturerad.

As a member of the electoral board you’re responsible for the democratic election of VÅVS
council.

Seniorskollegiet

Ledamot (5+0)

Seniorskollegiets åligganden är att bistå styrelsen med erfarenhet och kunskap och genom detta stötta styrelsen i dess arbete. Seniorskollegiet ska hålla sig välinformerade om VÅVS verksamhet och sammanträder minst en gång per termin. Kollegiet består av VÅVS inspektor, som även är ordförande för seniorskollegiet, VÅVS proinspektor, sittande presidium, avgången sektionsordförande samt 3 – 5 ledamöter som med fördel tidigare har varit del av presidiet eller ekonomiskt ansvarig.

Corpus Laborans- utskottet

VÅVS representanter i Corpus Laborans- utskottet

Som representant i Corpus Laborans-utskottet arrangerar man tillsammans med representanter från kårens övriga sektioner kårens arbetsmarknadsdag, Corpus Laborans. Du ansvarar för att Corpus Laborans utbud, aktiviteter och arrangemang tilltalar en bredd av olika studentgruppen inom fakulteten. 

Vi söker dig som gillar att organisera och arrangera. Du är kreativ, strukturerad och ansvarstagande samt en god samarbetspartner. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arrangemang. 

As VÅVS representative in Corpus Laborans-committee you, together with representatives from VÅVS other sections arrange VÅVS careerfair. 

Kandidera till VÅVS 

Nominera till VÅVS 

Kandidera till Fullmäktige

Nominera till Fullmäktige 

EnglishSvenska