FUM möte 17 oktober 2018

Protokoll
Typ av sammanträde
Fullmäktige 2

Sammanträdesdatum: 181017
TID: 17:30
Plats:C301

NÄRVARANDE

Ledamöter

Fanny Fredriksson
Fritiof Lindström
David Borgenstam
Cornelia Berlin
Sandra Juhl
Matilda Andersson
Jonas Persson
Emma Anderberg
Alis Endro
Elise Andersdotter
Cajsa Jernsgård
Ida Eriksson
Karin Guiterrez Arvidsson

Mötesordförande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Evelina Karaus

Adjungerande
Sofia Krook Strömberg
Matilda Byström
Hanna Nilsson
Therese Dahlén
Linnea Sandström

 

FORMALIA

1 OFMÖ
Mötet förklaras öppnat kl. 17.40.

3 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.

 • 4 Justering av röstlängd
  Röstlängden justeras till 12.

5 Val av mötesordförande
Mötet beslutar att
Välja Linnea Sandström till mötesordförande.

 • 6 Val av justeringspersoner
  Mötet beslutar att
  Välja Fanny Fredriksson och Sandra Juhl till justeringspersoner.

 

 • 7 Tid av justering av protokoll
  Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 181031
  Protokollet ska vara justerat senast 181114

 

 • 8 Föregående mötesprotokoll
  Mötet beslutar att
  Godkänna föregående mötesprotokoll med tillägg av ett stavningsfel samt Emma Anderbergs namn i listan för deltagande ledamöter.


9 Adjungeringar
Mötet beslutar att
Adjungera:
Egil Dari Lindahl
Karl Brinte
Ronja Bågenholm Abrahamsson
Felicia Malmgren
Lisa Victorsson
Agnes Tuneld
Felicia Lindmark

Samtliga med närvaro- och yttranderätt

10 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen med tillägg av paragraf 14 Valärenden.

 

11 Mötets sluttid
Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 20.30.

 

 • 12 Val av tidsjusterare
  Mötet beslutar att
  Välja till Cajsa Jernsgård tidsjusterare.

 

 • 13 Meddelanden
  Matilda Byström meddelar att vi har omjusteringar i FUM efter avhopp. Ida Eriksson och Malin Bobrowsy presenteras som ordinarie ledamöter och Kathrine Morrow till suppleant.

 

 • 14 Valärenden
  Linnea Sandström yrkar på följande mötesordning i valärenden;

1.Valberedningen presenterar sin kandidat.

 1. Ordförande presenterar eventuella motkandidaturer. Kandidaterna lämnar rummet

3.Valberedningens kandidat kommer in,

 1. Valberedningen läser upp sin nomineringstext.
 2. Kandidaten får presentera sig och ta emot frågor under max 10min.

Nästa kandidat kommer in, vid motkandidatur läser ordförande upp kandidaturtexten.

 1. Alla kandidater lämnar rummet, fullmäktige diskuterar under max 15min, därefter blir dras streck i debatten om ingen yrkar på förlängd diskussion.


Om det finns lika många kandidater som poster kan dessa behandlas i klump och beslut tas med acklamation. Om det finns fler kandidater än poster tas beslut genom sluten votering.  

Cajsa Jernsgård yrkar på fri nominering.


Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Bifalla Linnea Sandströms yrkande med tillägg av Cajsa Jernsgårds yrkande på fri nominering.

 

 • Jämställdhet -och likabehandlingsutskottets (JämLik) – ordförande
  Valberedningen presenterar sin kandidat Matilda Persson. Valberedningen läser upp sin kandideringsmotivering. Matilda är inte på plats, Fanny Fredriksson läser upp hennes motivering till posten.

Mötet diskuterar. Diskussionerna förs kring att Matilda är en bra kandidat för posten.

 

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Matilda Persson till ordförande för jämställdhets- och likabehandlingsutskottet för resterande del av verksamhetsåret 18/19.

 

 • ATUR – vice ordförande
  Ingen kandidat.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Vakantsätta posten

 • Fullmäktige Talman
  Ingen kandidat.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Vakantsätta posten

 • Sexmästeriet – stab
  Valberedningen presenterar sina kandidater; Ronja Bågenholm, Felicia Lindmark och Lisa Wictorsson. Valberedningen presenterar sina kandidatmotiveringar.

Kandidaterna presenterar sig.
Cornelia Berlin frågar om någon av kandidaterna har någon ny idé till utskottet.

Idéer såsom utomhusbio, speeddejting/friending och insamling till musikhjälpen kommer upp.

Kandidaterna lämnar rummet.

Mötet diskuterar. Mötet diskuterar fördelen med att samtliga kandidater läser termin 1 och har olika erfarenheter att bidra med i utskottet.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Ronja, Lisa och Felicia till sexmästeriets stab för resterande del av verksamhetsåret 18/19.

 

Akrivitetsutskottet – stab
Valberedningen presenterar sina kandidater; Felicia Malmgren, Egil Dari Lindahl och Agnes Tuneld. Valberedningen presenterar sina kandidatmotiveringar.

Kandidaterna presenterar sig.

Kandidaterna presenterar sina tidigare erfarenheter och nya idéer. Idéer såsom dans, kampsport och fitness presenteras. Kandidaterna tror även breddandet av utbud kan kan göra fler studenter engagerade att deltaga.


Mötet diskuterar. Det ses som en fördel att kandidaterna är engagerade inom olika idrottsområden och har mycket att bidra med. Att de är relativt nya i VÅVS ses också som en fördel.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Egil, Agnes och Felicia till aktivitetsutskottets stab.

 

 • 15 Rapporter
  Rapport från styrelsen

Matilda Byström presenterar.

 

Styrelsen har haft möte, struktur och arbetsfördelning inom kåren har diskuterats då MFs ordförande har avgått.
Vårdförbundets styrelse vill ha möte med VÅVS styrelse för att få inblick i vårt arbete.
Styrelsen arbetar med institutionen gällande anatomirummet, hur vi ska få det att fylla sin funktion så bra som möjligt.

Styrelsen har diskuterat Musikhjälpen i Lund 2018, en grupp från VÅVS kommer att engagera sig inom eventet.

Fritiof Lindström ifrågasätter huruvida en diskussion har förts kring det faktum att vi tar ställning när vi väljer att engagera oss i Musikhjälpen. Allmän fråga kring att kåren tar ställning genom sitt engagemang i liknande event.

Matilda Byström svarar att det är ett bra sätt för kåren att synas utåt och budskapet är något vi står bakom och stöttar.

Styrelsen har räknat ut att kaffebudgeten inte håller och har nu ändrat så att vi endast bjuder på kaffe (+mjölk) på måndagar, samt om du arbetar på expen.

Styrelsen har hittat bokföringsskulder från tidigare styrelse som inte är betalda. En utgift som nu kommer att betalas utöver budgeten.


Utskottsrapporter
Utbildningsutskotten

 • ORUR
  Haft introduktionsdag, dålig uppslutning.
 • ATUR
  Haft introduktionsdag, dålig uppslutning. 

  MUR
  Jobbar på att få till intruduktionstillfälle.

 • SBUR
  Jobbar på att få till intruduktionstillfälle.


Studiesociala utskotten

Novischeriet
Har börjat planera inför kommande novischperiod. Har skickat ut utvärdering. Fadderansökan inför kommande period är öppen.

 • Sexmästeriet
  Skidresan till Bad Gastein är bokad. Planerar att ha fler pubar under terminerna. Utskottet ska ha möte kommande måndag.
 • Aktivitetsutskottet
  Utskottet planerar för skogsvandring i Skrylle.
 • Arbetsmarknadsutskottet
  Har haft två möten och diskuterat sitt arbete. Ingen ordförande är tillsatt. Det finns en del budgetproblem kring arbetsmarknadsdagen, budgetomfördelning kan komma att ske.
 • Jämställdhet-och likabehandlingsutskottet
  Utskottets ordförande har tillsatts idag.
 • Internationella utskottet
  Förslag har diskuterats, utskottet är påväg uppåt.
 • Högtidsansvarig
  Arbetet är i full gång. Banketten är under planering.


Externa organ
Corpus Medicum jobbar mycket tillsammans. Jobbar på utökat samarbete kåren emellan.

 

Verksamhetsplanen för VÅVS, samt Corpus Medicum är konkretiserad.

Medicinska fakulteten har installerat 11 nya professorer.

LUS har beslutat att Matilda Byström sitter som ordförande resten av året.

Tellus – ett projekt mot sexuella trakasserier har startats upp. VÅVS studentmiljöansvarig ska arbeta mer med detta framöver.

Terminsräkningsföreningen har tagit bort betalningsalternativet med faktura.

SFS och LUA har haft medlemsmöte där Matilda deltagit.

 

Mötet beslutar att
Ajournera mötet i 5 minuter.

Mötet återupptas kl 19.07.

 

DISKUSSION & BESLUT

 

 • 16 Beslut: Föregående mötesprotokoll                         Bilaga 1

Redan behandlad.

 

 • 17 Budget 18/19 – redovisning med komplettering          Bilaga 2

Matilda presenterar.

Diskussion förs kring att styrelsen presenterar en minusbudget. Mötet anser att budgeten är rimligt upplagd. Sponsring till VÅVS är under uppbyggnad.

 

Röstlängden justeras till 13 personer. Karin Guiterrez Arvidsson justeras in.

 

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna den kompletterade budgeten enligt Bilaga 2.

 

 • 18 Beslut: Konkretiserad verksamhetsplan för VÅVS      Bilaga 3

Matilda presenterar.

 

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att

Godkänna den konkretiserade verksamhetsplanen för VÅVS verksamhetsåret 18-19 enligt Bilaga 3.

 

 • 16 Beslut: Konkretiserad verksamhetsplan för Corpus Medicum  Bilaga 4

Matilda presenterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna den konkretiserade verksamhetsplanen för Corpus Medicum verksamhetsåret 18-19 enligt Bilaga 4.

 

 • 17 Beslut: Revidering – ekonomisk policy       Bilaga 5

Matilda presenterar.

Mötet anser att de diskussioner som förts kring ekonomin under tidigare möte har retts  ut på ett bra sätt.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna den reviderade ekonomiska policyn för verksamhetsåret 18-19 enligt Bilaga 5.

 

 • 18 Beslut: HST – fördelningen       Bilaga 6

Matilda presenterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
Godkänna HST-fördelningen enligt Bilaga 7.

 

 • 19 Beslut: Gemensamma ekonomiska riktlinjer – Corpus Medicum         Bilaga 7

Matilda presenterar. Kåren vill skapa en arbetsgrupp som tillsammans kan lägga fram ett förslag på konkreta riktlinjer att luta sig mot vid diskussion gällande gemensamma event inom kåren.

Mötet diskuterar och kommer fram till att förslaget är bra för kåren.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
Godkänna att Corpus Medicums styrelse bildar en grupp som får i uppdrag att jobba fram ett förslag på gemensamma ekonomiska riktlinjer för Corpus-gemensamma arrangemang och presentera förslaget för Fullmäktige under HT18.

 

 • 20 Sångbok           Bilaga 8

Mötet diskuterar huruvida det är ekonomiskt hållbart i längden att trycka upp sångböcker för nya novischer. Miljöaspekten diskuteras. Förslaget kräver att novischerna är villiga att lägga pengar på en sångbok när novischperioden redan är relativt dyr.  Diskussioner har förts inom kåren om att göra en gemensam sångbok. Diskussioner förs kring att sångbok är ett kul minne att ha som student och att det inte behöver ses som ett krav att köpa. Det diskuteras huruvida vi kan vara delaktiga i Medicinska Föreningens sångböcker. Alternativt en gemensam sångbok för Corpus Medicum då vi senare ska slås ihop. Mötet diskuterar fram ett nytt konkret yrkande. Mötet diskuterar att styrelsen själva ska få besluta om de vill lägga fram förslag för en enskild VÅVS-sångbok eller en gemensam sångbok för Corpus Medicum.

 

Fritiof Lindström yrkar på att låta styrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett kostnadsförslag för en sångbok som ska vara till gagn för VÅVS medlemmar, undersöka intresset för en sådan och presentera detta innan sittande FUM avgår. Arbetsgruppen får inte arbeta på ett sådant sätt att styrelsearbete blir lidande.

 

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att

Godkänna Fritiof Lindströms yrkande

 

 • 21 Beslut: Souslageringspolicy        Bilaga 9

Matilda presenterar.

Mötet diskuterar. Det diskuteras att en souslageringspolicy kan vara överflödig. Souslagering för jobbare anses vara av vikt.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
Fullmäktige antar styrelsens förslag kring att inte upprätta en souslangeringspolicy utan att VÅVS souslangeringverksmahet utgår från den ekonomiska policyn och det läggs instruktioner för souslanering av jobbare.

 

 • 22 Beslut: Kalender på hemsidan       Bilaga 10
  Matilda presenterar.
  Mötet diskuterar relevansen för en- respektive två kalendrar.

 

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna styrelsens förslag om budgettillägg i hemside-posten i VÅVS budget motsvarande kostnaden för 1 kalender (Eventskalendern) genom Tockify.

 

 • 23 Övrigt
  Alis Endro är fikansvarig till nästa möte.

 

 • 24 OMFÖ

Linnea Sandström förklarar mötet avslutat 20.30.

EnglishSvenska