FUM 3/2-2019

Typ av sammanträde: Fullmäktige 5

Sammanträdesdatum: 190203
Tid: 14:00
Plats: HSC, B235

Närvarande

Cajsa Jernsgård, ledamot
Sandra Juhl, ledamot
Emma Anderberg, ledamot
Alis Endro, ledamot
Cornelia Berlin, ledamot
Matilda Andersson, ledamot
Ellinor Strand, ledamot
Amanda Martinsson, ledamot
Kathrine Morrow, ledamot
Therese Dahlén, ledamot
Elise Andersdotter, ledamot
Jonas Persson. ledamot
Ida Eriksson, ledamot
Evelina Karaus, sekreterare
Fanny Fredriksson, mötesordförande

Adjungerande
Matilda Byström, styrelseordförande
August Blum
Victor Börjesson
Hanna Nilsson
Christina Herbst
Anna Illona

FORMALIA

§1Mötets öppnande

Talman/Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 14.18

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara alt. inte vara korrekt utlyst

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 15 personer

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att

Välja Fanny Fredriksson till mötesordförande

Röstlängden justeras till 14 personer. Fanny justeras ut.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Sandra Juhl och Alis Endro till justeringspersoner

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 190217

Protokollet ska vara justerat senast 190303

§7 Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll.

§8 Adjungeringar

Mötet beslutar att

Adjungera:
Matilda Byström, styrelseordförande
August Blum
Victor Börjesson
Hanna Nilsson
Christina Herbst
Anna Illona
samtliga med närvaro-och yttranderätt

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen

§10 Mötets sluttid

Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 17.00

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Cornelia Berlin till tidsjusterare

§12 Meddelanden

Matilda Byström meddelar om att det varit problem med Google Kalender, det är otydligt kring hur det fungerar, men vi jobbar på att alla ska lära sig.

§13 Rapporter

DISSKUSSION & BESLUT

§14 Valärenden MUR – ordförande
Cornelia Berlin yrkar på fri nominering gällande övriga vakanser.
Mötet går till beslutMötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.
Christina Herbst kandiderar till posten. Hon presenterar sig själv och svarar på frågor. Hon vill utveckla den internationella delen i kåren. Hon har tidigare erfarenhet från liknande arbete, vilket hon tror kan vara en fördel. Christina tror hon kan göra ett bra jobb även om MUR är nytt och det inte finns någon direkt grund att stå på. Hon vill samarbeta med andra engagerade för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Christina lämnar rummet.
Mötet diskuterar. Christina anses vara lämpad för posten, hon brinner för arbetet och är engagerad i MUR. Det ses som en fördel att hon redan satt sig in vad posten innebär och har mycket idéer.

Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att
Välja Christina Herbst till ordförande i MUR.

MUR – vice ordförande & MUR – övriga poster (stab)
Ksenija Sevcenko kandiderar till posten. Christina och Anna presenterar henne då hon inte är närvarande.
Anna Illona kandiderar till staben i MUR. Hon presenterar sig i samband med Ksenijas presentation.
Carl Bjerkelund kandiderar till staben i MUR. Han presenteras av Anna och Christina då han inte närvarar.

Sandra Juhl yrkar på att vi väljer in vice ordförande i MUR och staben i MUR i klump.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Sandras yrkande.

Anna Illona lämnar rummet.
Mötet diskuterar. Gruppen som kandiderar anses vara lämpad för posterna. Det ses som en fördel att de har olika specialiteter och olika infallsvinklar i arbetet.
Mötet diskuterar huruvida det är bäst att välja in en vice ordförande eller att samtliga utöver ordförande ska vara en gemensam stab. Mötet diskuterar fördel med att lägga ut ytterligare en vakant post till staben.

Therese Dahlén yrkar på försöksvotering kring om vi ska besluta i klump eller inte klump.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Avslå Thérese yrkande.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Välja Ksenija Sevcenko till vice ordförande i MUR, samt Anna Illona och Carl Bjerkelund till staben i MUR.

Cajsa Jernsgård yrkar på att vi öppnar upp för ytterligare en vakanspost i staben för MUR.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cajsas yrkande.

Valnämnden – ordförande
Jonas Persson kandiderar till posten. Han presenterar sig och svarar på frågor. För närvarande finns ingen stab i valnämnden, Jonas ser det som en utmaning att klara av arbetet ändå men är villig att ta sig an arbetet. Jonas vill använda sig av sociala medier i valprocessen.
Jonas lämnar rummet. Mötet diskuterar. Jonas verkar vara driven och passande till posten.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja Jonas Persson till ordförande i valnämnden.

Cornelia Berlin kandiderar till posten för valnämndens stab. Hon presenterar sig själv.
Cornelia lämnar rummet.
Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Välja Cornelia Berlin till stab i valnämnden.

PR-& Informationsansvarig styrelseledamot
Victor Börjesson kandiderar till posten. Han presenterar sig och svarar på frågor. Victor är för närvarande suppleant i styrelsen och har arbetat en del med PR när posten varit vakant. Han ser det som en fördel att han redan är insatt i arbetet.
Victor lämnar rummet. Mötet diskuterar. Victor anses vara passande för posten då han är en bra samarbetspartner och redan är insatt. Han anses vara driven och engagerad, han ligger alltid steget före i arbetet.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Välja Victor Börjesson till pr- och informationsansvarig styrelseledamot.

Övriga vakanser
Sofia Krook Strömberg nominerar August Blum till suppleant i styrelsen. Han presenterar sig och svarar på frågor. August tycker det hade varit kul att engagera sig i VÅVS och få en inblick i arbetet. Han är relativt ny i kåren och ser detta som en bra ingång i arbetet för att kunna ta en tyngre post nästa verksamhetsår.
August lämnar rummet. Mötet diskuterar. August ses som lämpad för posten, han verkar mycket engagerad, vilket han redan visat i sitt arbete som fadder i novischperioden. Det ses också som en fördel att han är ny i kåren.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Välja August Blum till suppleant i styrelsen.


§15 Äskan: MUR VT19
Christina föredrar enligt bilaga 3. MUR äskar pengar för att ha möjlighet att bjuda på fika på möten, samt pizza till en pizzakväll.
Mötet diskuterar. Det anses som orättvist att MUR ska få 550kr till pizza och fika då andra utbildningsråd inte har den möjligheten.
Cornelia yrkar på att vi ajournerar mötet till 15.40.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.

Mötet återupptas 15.42.
Diskussionen fortsätter. Enligt stadga ska MUR ha företräde över andra utbildningsråd. Det anses kunna vara ett bra sätt att starta igång MURs verksamhet genom att godkänna förslaget.
Cornelia yrkar på försöksvotering om att antingen bifalla eller neka äskan, som den ligger.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.
Diskussionen fortsätter.

Cornelia  yrkar på att vi godkänner MURs äskan, med ändring att summan nu istället är 150kr.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.

§16 Äskan: Rävmedaljer till Novischeriet Cornelia föredrar. Det har varit uppskattat att få medalj för visat engagemang som novischfadder och tanken är nu att sätta medaljen i system.
Mötet diskuterar.
Therese yrkar på att vi avslår förslaget, men lägger en protokollanteckning till nästkommande styrelse att ha förslaget i åtanke till nästa budgetförslag.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Therese yrkande.
Cornelia yrkar på att vi förlänger mötestiden till 17.30.
Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.

§17 Proportion: Riktlinjer vid Marknadsföring
Hanna Nilsson föredrar. Styrelsen har tagit fram ett dokument med riktlinjer för marknadsföring.
Mötet diskuterar. Förslaget anses vara fördelaktigt och användbart för kåren. Det är ett bra dokument och en bra början på att strukturera upp arbetet med marknadsföring.
Ellinor yrkar på att godkänna proportionen om riktlinjer vid marknadsföring. Med tillägg av kommentarer kring diverse små ändringar, samt att styrelsen går igenom stavfel en gång till innan dokumentet publiceras.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Ellinors yrkande.

Cornelia yrkar på att vi ajournerar mötet 5 minuter till 16.55.
Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.

§18 Motion: Sponsor/Samarbetsavtal med Ambio Helse

Mötet återupptas 16.55.
Matilda föredrar.
Mötet diskuterar. Förslaget anses vara positivt för kåren.
Röstlängden justeras till 13 personer. Amanda Martinsson justeras ut.
Evelina Karaus yrkar på att godkänna motionen om sponsor/samarbetsavtal med Ambio Helse, med ändring att vi anpassar avtalet utefter givna riktlinjer för marknadsföring. Samt förtydligande av vissa punkter. Samt ger förhandlingsfrihet till firmatecknare.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Evelinas yrkande.


§19 Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen 17/18

Mötet diskuterar.
Cornelia yrkar på att vi återremitterar verksamhetsberättelsen till styrelsen för 17/18.
Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna Cornelias yrkande.

§20 Beslut: Vårens mötestider
Matilda föredrar. Förslag på möte 13/3, samt 24/4 kl 17.30. FUM Ölen den 24/4.
Evelina yrkar på att vi godkänner förslaget med ändring till att mötet den 13/3 ändras till 20/3, samma tid.
Mötet går till beslut
Mötet beslutar att Godkänna yrkandet.
Bilaga 2A-FBilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Se nedan

§21 Övrigt

Cornelia yrkar på att vi förlänger mötestiden till 17.40.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna Cornelias yrkande.

§22 Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet 17.34.
EnglishSvenska