FUM 9/1-2019

Typ av sammanträde: Fullmäktige 4

Sammanträdesdatum: 190109
Tid: 17:30
Plats: HSC, B235

Närvarande
Ida Jakobsson, ledamot
Emma Anderberg, ledamot
Matilda Andersson, ledamot
Ellinor Strand, ledamot
Fanny Fredrikson, ledamot
Sandra Juhl, ledamot
Alis Endro, ledamot
Jonas Persson, ledamot
Elise Andersdotter, ledamot
Cornelia Berlin, ledamot
Tyra Öhrman, ledamot
Amanda Martinsson, ledamot
Simon Göthlin, ledamot
Kathrine Morrow. ledamot
Therese Dahlén, ledamot
Evelina Karaus, sekreterare
David Borgenstam, talman

Adjungerande
Jimmie Kristensson
Rebecka Bröme

FORMALIA

§1Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17.51

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 17 personer

§4 Val av mötesordförande

David yrkar på att välja sig själv till mötesordförande.

Mötet beslutar att

Välja David Borgenstam till mötesordförande

David lägger ner sin röst.

Röstlängden justeras till 16 personer.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Therese Dahlén och Ellinor Strand till justeringspersoner

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 190123

Protokollet ska vara justerat senast 190206

§7 Föregående mötesprotokoll

Protokoll har inkommit som sena handlingar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Behandla dessa sena handlingar

Evelina Karaus (sekr.) går igenom föregående protokoll från FUM 1, 2 och 3.

Mötet beslutar att
Godkänna samtliga föregående mötesprotokoll

§8 Adjungeringar

Mötet beslutar att

Adjungera:

Jimmie Kristensson

Rebecka Bröme

Matilda Byström

samtliga med närvaro-och yttranderätt.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att

Godkänna dagordningen med tillägg; punkt 15 läggs som punkt 13.

§10 Mötets sluttid

Mötet beslutar att

Fastställa mötets sluttid till 20.50

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Amanda Martinsson till tidsjusterare

§12 Meddelanden

Matilda Byström meddelar att det finns två vakanser i styrelsen, 1:a vice ordförande samt pr- och informationsansvarig. Arbetet delas upp till övriga styrelsemedlemmar.

Jimmie Kristensson hälsas välkommen som adjungerande hedersmedlem på FUM idag.

§13 Proportion: Omorganisation av VÅVS utbildningsbevakning


Matilda Byström föredrar, enligt Bilaga 4. Syftet är att avlasta styrelsens 1:a vice ordförande, samt att lägga mer status på utbildningsråden.

Mötet diskuterar. Förslaget anses vara bra, dock ses det som en svårighet att fylla de poster som berörs. Däremot kan posterna bli mer attraktiva då statusen och ansvaret höjs.

Cornelia yrkar på att vi beslutar om samtliga tre förslag, enligt Bilaga 4 i klump.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Godkänna Cornelias yrkande.

Röstlängden justeras till 15 personer. Therese Dahlén justeras ut.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Godkänna enligt förslag i Bilaga 4.

Röstlängden justeras till 16 personer. Therese Dahlén justeras in.

§13 Rapporter

  • Styrelsen

Denna höst har varit en höst med många motgångar, men vi i styrelsen har bestämt oss

att nu kan det bara bli bättre och vi jobbar nu aktivt för att vårterminen ska bli så

fantastisk som möjligt.

Utskottsworkshopen den 13/11 gick galant och fler liknande workshops kommer hållas mer regelbundet i framtiden för att förbättra kommunikationen mellan utskotten och styrelsen samt involvera utskotten i utvecklingen av VÅVS på ett mer konkret sett.

En massa roliga grejer är på gång inom verksamheten så som sexmästeriet och aktivitetesutskottets kommande skidresa och vi kan nu officiellt meddela att terminsuppehållet faktiskt är formellt spikat.

Novishperioden för VT19 närmar sig också och VÅVS är en aktiv del i Corpus Medicums

projekt kring musikhjälpen.

Ett Julmys kommer hållas för alla aktiva medlemmar den 9/12 anordnat av styrelsen. Ett litet event som vi hoppas många kommer på och vi ser fram emot att ha ett lite mer avslappnat inslag i verksamheten. Ett av syftena med detta event är också att främja arbetet med att anordna fler alkoholfria event inom VÅVS och styrelsen hoppas att det blir uppskattat och återkommande.

Arbetsgruppen som jobbar att ta fram en marknadsföringspolicy jobbar på och ett första utkast ska snart vara färdig för att tas upp till beslut i styrelsen.

En arbetsgrupp har även tillsatts för att ta fram förslag på en likabehandlingsplan. Gruppen består av ordf. i JämLik samt studentmiljöansvarig i styrelsen. Likabehandlingsplanen bifogas som en diskussionspunkt då arbetsgruppen önskar feedback från FUM.

Utöver detta arbetas det aktivt kring att uppehålla den löpande verksamheten trots avhopp inom utskotten och pausade poster inom styrelsen

  • Utskotten

ORUR

Senaste tiden har ORUR jobbat med frågor kring diskrimineringsfall, schemaproblematik, informationsproblematik med mera. Delar har sköts med hjälp av VÅVS 1:a Vice samt jämställdhetsutskottet och studentmiljöansvarig, andra delar har hanterats av studenter själva och/eller tagit vidare till Studierådet via ORUR. Den 4/12 var ORUR på möte med Studierådet. Vi har under hösten värvat några nya terminsrepresentanter från röntgenprogrammet.

Jämställdhet -och likabehandlingsutskottet

En likabehandlingsplan har utformats i samråd med Studentmiljöansvarig, Jonathan Hall, som vi för närvarande väntar på ska godkännas av styrelsen. Denna likabehandlingsplan skrivs med anledning att alla medlemmar inom vårdvetenskapliga studentföreningen ska behandlas lika inför våra mål, oberoende av exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller programtillhörighet.

Tillsammans med Jonathan håller jag även på att utforma Riktlinjer vid Diskriminering, dels vart studenter kan vända sig och vilka kontakter som finns, men också en konkret handlingsplan för oss som får in olika diskrimineringsärenden.

Dessutom arbetar vi med en kommande Temadag som rör ämnet sexuella trakasserier, som eventuellt kan komma att ändras, då planen för denna temadag inte är klarlagd. Vi har tankar om att det ska vara en hel-/halvdag där externa föreläsare kommer in och föreläser, att det ska finnas representanter från exempelvis studenthälsan, Föreningen Storasyster, Kärleksakuten m.fl. som kan berätta om sina verksamheter. Tanken är att vi ska bjuda på lunch till våra medlemmar och att denna dagen ska finnas till för hela Corpus Medicum. Målet med dagen är att uppmärksamma jämlikhet och likabehandling och nå ut till så många av våra medlemmar som möjligt. Vi vill också göra det tydligt att VÅVS, liksom hela Corpus Medicum, jobbar aktivt med denna fråga.

Internationella utskottet

Jag har arbetat med att förbereda inför vårterminen, och mottagningen av vårens utbytesstudenter. Detta innebär att skriva ett välkomstmejl och att göra en plan för hur vårens arbete ska se ut. Jag har även arbetat för att via internationella kommitten få stöd för en Internationell Röntgenkväll som ska hållas i februari, och hjälpt till med lottningen för platser för utresande studenter till nästa höst

Novischeriet

Allt flyter på bra. Vi hade faddermöte förra veckan och schemat har börjat fyllas. Vi väntar svar från några nationer så innan dess kan vi inte spika schemat helt. Annars inget speciellt!

Festum – Högtidsansvarige

Valberedningen har utlyst poster till högtidsstab.  Även börjar jobba på budgeten, då vi ska försöka äska pengar hos lundakarnevalen till eventet.

  • Ekonomisk rapport
  • Externa organ

Corpus Medicum
Språkrören är nu åter igen fulltaliga och omval har gjorts internt ang. studentrepresentationsuppdrag i externa organ.

Den 15e november träffades utbildningsbevakare inom Corpus och studentrepresentanterna i Orzone-projektets ledningsgrupp tillsammans med andra representanter i gruppen och Luke Dorson, gästprofessor från UK. Projektledningen presenterade kort hur projektet rullar på och sedan kunde studentrepresentanterna ställa frågor. Projektet är väldigt omfattande och det är svårt att nå ut till alla studenter på ett bra sätt, så denna träff var ett försök för att involvera våra utbildningsbevakare mer i det hela och ge dem en möjlighet att träffa Luke. Efter mötet bildades ett litet forum för att studentrepresentanterna ska kunna nå ut till utbildningsbevakare och därigenom studenterna på ett smidigt sätt när nya frågor som rör studenterna dyker upp.

Under 6/12 bjöd CUR (Corpus Utbildningsråd) in utbildningsbevakare från hela kåren för att träffa seniorprofessor Anders Palm ang. fakultetens projekt kring Medicinsk Humaniora i våra utbildningar. 6 studentrepresentanter anmälde sig och 5 närvarade. Samtliga fakultetens program på grundnivå var representerade förutom Biomed, Log-Aud och AT.

Ett projekt med fokus jämställdhet, likabehandling och sexuella trakasserier har sedan ett bra tag initierats men nu börjar projektet rulla igång ordentligt. I ledningen för det hela sitter Matilda Persson, jämställdhets-och likabehandlingsutskottets ordförande på VÅVS, med stöd av VÅVS studentmiljöansvarige. En projektgrupp kommer efterlysas så småningom. Just nu handlar det mycket om att lägga grunden för det hela

Arbetet med Corpus Laborans rullar på, se utskottsrapport för mer info.

En insamling för musikhjälpen är påbörjad och projektgruppen är tillsatt. Ett event är även publicerat och kommer äga rum 15e december.

Medicinska fakulteten
Arbetet med Forum Medicum fortsätter. Än så länge ser det ut som att det fortfarande blir av 2023, men det hänger på rätt sköra trådar. Kostnadsmässigt är det lite krisartat då det stora hyreshöjningar kommer slå hårt på flera program om inte fakulteten kan enas kring gemensamma satsningar. De pratas mycket om att de behöver ställa in sig på att Forum Medicum börjar NU, annars kommer många av våra utbildningar inte överleva flytten på grund av otillräckliga resurser för att klara av den rent ekonomiskt.

Mötet där det beslutas om huruvida man ska gå vidare i Forum Medicum-projektet är den 12e december.

Arbetet med Orzone fortsätter. En enkät ligger ute för alla studenter kring vilka begrepp som ska användas. Namn på den nya digitala plattformen är för tillfället QPS (Quality Progress System) och kommer pilottestas redan i januari.

LUS
Fortsatt mycket fokus på SVS (Science Village Scandinavia).
Rapport från utredningen kring hurvida byggnation på SVS är möjlig har nu kommit och det hela beslutas inom kort. Kårerna generellt är för en etablering av forskning och till viss del även utbildning på avancerad nivå. En flytt av utbildningarna på grundnivå är LUS enade om att stå emot. Fortsättning följer.


Det arbetas även en hel del för ett bättre samarbete med KK (nationerna) i vissa frågor.

Representanter för kårerna har träffat Universitetsledningen för ett lunch-möte (hålls 1 gång/termin). Olle och Matilda kommer gå för Corpus och frågor som kårerna lyfte var:

  • STRUT-utredningen (Styr-och resursutredningen, utreder bl.a. hur resurser ska fördelas mellan forskning och utbildning)
  • Psykisk ohälsa bland studenter och ledningens syn på deras roll i arbetet
  • Hållbarhet – hur fokuserar ledningen på agenda 2030 och vilka mål/frågor kommer ligga i fokus för Universitetets hållbarhetsarbete

Studentlund

Byggprojektet “AF-borgens Stora Salar” fick klartecken från AF ÖS (AFs överstyrelse) för projektstart. Omfattande ombyggnation inleds alltså snart i borgen och olika salar kommer snart därför att vara otillgängliga för bokning.

Studentlund har valt en ny koordinator för det kommande året. Theodor Blom, som just nu sitter som arbetsmarknadsansvarig i LUNA’s styrelse. Han satt också som vice ordförande förra året.

Diskussion förs även om Studentlunds 10 årsjubileum som äger rum 2020. Det är perfekt att det ligger precis emellan två karnevalsår. Dessutom beräknas AF-borgen vara klar i januari 202.

Regionens Styrgrupp VFU

Det har nyligen varit möte med Regionens styrgruppen för VFU-frågor där Matilda sitter som representant. Mycket av det som tas upp handlar om det ansträngda läget som finns gällande VFU-platser till följd av att regionen stängt ned flera avdelningar och därmed platser (240 för tillfället – uppgifter från SUS)

DISSKUSSION & BESLUT

§14 Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen 16/17

Matilda Byström föredrar. De problem som uppstått med en obetald faktura från styrelsen 16/17 är ännu inte helt lösta.

Mötet diskuterar.

Ellinor yrkar på att vi drar ett streck i debatten.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Godkänna Ellinors yrkande.

Cornelia yrkar på att vi lämnar punkten obehandlad tills att styrelsen har underlag att ta upp punkten igen.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Godkänna Cornelias yrkande.

§16 Diskussion: VÅVS likabehandlingsplan

Mötet diskuterar. Ordförande i jämställdhetsutskottet önskar feedback på VÅVS likabehandlingsplan. Förslag om att lägga till konkreta åtgärder för att uppnå de mål som är satta enligt Bilaga 5. Mötet föreslår att Jimmie Kristensson får möjlighet att titta på likabehandlingsplanen och ge feedback. Mötet diskuterar hur vi kan gå tillväga för att nå ut med likabehandlingsplanen till VÅVS studenter.

§17 Övrigt

Evelina yrkar på att vi ser över mötestiden till nästa möte.

Mötet diskuterar.

Sandra yrkar på vi ändrar tiden för mötestiden för nästa möte till 14.00.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Godkänna Sandras yrkande.

Kathrine fixar fika till nästa möte.

§18  Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet 19.00


EnglishSvenska