FUM möte 6 september 2018

Fullmäktige 1

Sammanträdesdatum 180906
Tid:16:30
Plats:C301

NÄRVARANDE Ledamöter
Ida Jakobsson, Fanny Fredriksson, Fritiof Lindström, David Borgenstam, Cornelia Berlin, Sandra Juhl,
Simon Göthlin, Amanda Martinsson, Tyra Öhrman, Ellinor Strand, Matilda Andersson, Jonas Persson

Suppleanter
Alis Endro
Elise Andersdotter
Cajsa Jernsgård

Sekreterare: Evelina Karaus

Adjungerande
Sofia Krook Strömberg, Matilda Byström, Hanna Nilsson, Therese Dahlén, Linnea Sandström

FORMALIA
§1 OFMÖ

Mötet förklaras öppnat kl. 16.40.

§2 Val av mötesordförande

Cornelia Berlin yrkar på att välja Amanda Martinsson till mötesordförande.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att välja Amanda Martinsson till mötesordförande.

§3 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutar Att
anse mötet behörigt utlyst

§4 Justering av röstlängd

Mötet beslutar Att
justera röstlängden till 16

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar Att
välja Cajsa Jernsgård och Ellinor Strand som justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Mötet beslutar Att
protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 180920

Att protokollet ska vara justerat senast 180927

§7 Föregående mötesprotokoll

Inga föregående mötesprotokoll finns. Punkten lämnas obehandlad.

§8 Adjungeringar

Mötet beslutar att
Adjungera:
Sofia Krook Strömberg
Matilda Byström
Hanna Nilsson
Therese Dahlin
Linnea Sandström

Fritiof Lindström yrkar på att Therese Dahlén ska ha yttrande- och närvarorätt.

David Persson yrkar på att Linnea Sandström ska ha yttrande- och närvarorätt.

Mötet går till beslut.

Mötet väljer
Att adjungera samtliga nämnda till dagens sammanträde

Att Therese Dahlén och Linnéa Sandström ska ha yttrande- och närvarorätt

§9 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
Att godkänna dagordningen med tillägg av paragraf 2 – val av mötesordförande, samt paragraf 16 – byte av mötesordförande.

§10 Mötets sluttid
Mötet beslutar
Att fastställa mötets sluttid till 19.00.

§11 Val av tidsjusterare
Mötet beslutar
Att välja Cornelia Berlin till tidsjusterare

§12 Meddelanden
Inga meddelanden föreligger. Punkten lämnas obehandlad.

§13 Rapporter
Rapport från styrelsen
Matilda Byström meddelar att styrelsen haft sitt första möte. De har diskuterat mål för året, samt ökade öppettider på expeditionen och kaffeservering.

Utskottsrapporter

Utbildningsutskotten
– ORUR
Inget möte än. Planering kring hur verksamheten ska introduceras för nya studenter.
– ATUR
Verksamheten har ej kommit igång för året.
– MUR Under uppbyggnad.
– SBUR Under uppbyggnad.

Studiesociala utskotten
– Novischeriet
Cornelia Berlin meddelar att allt går bra, novishperioden bjuder på många nya engagerade studenter.
– Sexmästeriet
Cajsa Jernsgård och Evelina Karaus meddelar att arbetet är igång. Två möten genomförda, planering för året. Haft kickoff som första event, vilket fungerat bra.
– Aktivitetsutskottet
Planering igång inför spökbollsturnering.
– Arbetsmarknadsutskottet Inte börjat än.
–  Jämställdhet-och likabehandlingsutskottet Vakant.
–  Internationella utskottet
Matilda Byström meddelar att hon varit i kontakt med internationella studenter som vi börjat jobba mer för.
– Högtidsansvarig
Ellinor Strand meddelar att planeringen inför Corbalen är i full gång.

Externa organ

DISSKUSSION & BESLUT

§14 Inval av reserver

David Persson yrkar på att vi behandlar frågan efter dagordningens sista punkt.

Mötet går till beslut .
Mötet väljer
Att bifalla yrkandet ovan

Anteckning: Tre ledamöter har avsagt sig platsen i FUM, Annemiek Tegnell, Alva Kronqvist, Ebba Johansson. Platserna fylls enligt stadgar genom att suppleanter efter inbördes röstordning får ordinarie poster; Cajsa Jernsgård, Alis Ändra och Elise Andersdotter. Samt att de två reserver som bekräftat intresse erhåller suppleantplatser efter inbördes röstordning, Therese Dahlén och Ida Ericsson.

§15 Fyllnadsval
Matilda Byström informerar om att det finns vakanta poster. En ny invalsprocess, samt ett fyllnadsval skall genomföras.

Diskussion förs kring när utlysandet av poster ska ske, samt inval av talman i FUM.

David Borgenstam yrkar på att [1] ålägga valberedningen för verksamhetsåret 18/19, att med omedelbar verkan tillträda sin post, samt att utlysa och valbereda samtliga vakanta poster.

Cornelia Berlin yrkar på att ajournera mötet i 5 minuter till 17.55. Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att bifalla Cornelia Berlins yrkande ovan.

Amanda Marinsson återupptar mötet kl 17.56.

Diskussion förs kring datum för fyllnadsvals FUM.
Fritiof Lindström yrkar på att [1] fyllnadsval ska ske i samband med nästa fullmäktigemöte.

Mötet går till beslut . Mötet beslutar

Att bifalla David Borgenstams yrkande [1] om att uppdra valberedningen 18/19 att omedelbart tillträda sina poster, samt att utlysa och valbereda samtliga vakanta poster.

Att bifalla Fritiof Lindströms yrkande [1] om att fyllnadsval ska ske i samband med nästa fullmäktigemöte

§16 Byte av mötesordförande

Cornelia Berlin yrkar på att vi byter mötesordförande, och föreslår fullmäktige att välja Linnea Sandström.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att välja Linnéa Sandström till mötesordförande för resterande del av mötet.

Mötet beslutar
att justera röstlängden till 16 personer. Tyra Öhrman justeras ut och Amanda Martinsson justeras in.

§15 Ansvarsfrihet, årsredovisning 15/16

David Borgenstam föredrar ärendet.

David Borgenstam yrkar på att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 15/16.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 15/16 ansvarsfrihet.

§17 Budgetförslag för verksamhetsåret 18/19

David Borgenstam föredrar föregående styrelses förslag på budget för verksamhetsåret 18/19.

Matilda Byström och ekonomiansvarig Hanna Nilsson föredrar VÅVS styrelse 18/19:s budgetförslag för verksamhetsåret 18/19.

Diskussion förs.

David Borgenstam yrkar på en försöksvotering kring catering till FUM- samt styrelsemöten.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att bifalla David Borgenstams yrkande om försöksvotering kring catering till FUM- samt styrelsemöten.

Försöks

Cornelia Berlin yrkar på att vi förlänger mötestiden till 20.00 samt att ajournera mötet i 5 min.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att bifalla Cornelia Berlins yrkande om förlängd mötestid.
Att ajournera mötet i 5 minuter till 19.35.

Mötet återupptas.

David Borgenstam yrkar på att [1] återremittera ärendet till styrelsen och ber dem återkomma med ett utvecklat underlag till nästa fullmäktigemöte.

David Borgenstam yrkar på att [2] godkänna styrelsens budgetförslag enligt bilaga 4.

David Borgenstam yrkar på att [3] behålla föregående verksamhetsårs budget även nästkommande verksamhetsår 18/19.

David Borgenstam yrkar på att [4] godkänna budgetförslaget enligt bilaga 4 samt uppdra åt styrelsen att till nästa fullmäktige komplettera budgeten med förväntade intäkter.

Amanda Martinsson yrkar på att [1] godkänna styrelsens budgetförslag enligt bilaga 4 men med ändringarna att halvera fikabudgeten för FUM och styrelsen, samt att vid nästa FUM-möte få en reviderad ekonomisk policy och att budgetförslaget även inkluderar förväntade intäkter.

David Borgenstam tar tillbaka sina yrkanden 1-4 ovan. Mötet går till beslut .

Mötet beslutar
Att bifalla Amandas Martinssons yrkande ovan.

Mötet beslutar
Att justera röstlängden till 17 personer då Tyra Öhrman återvänt till mötet Cornelia Berlin yrkar på att förlänga mötestiden till 21.00.
Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att bifalla Cornelia Berlins yrkande om att förlänga mötestiden.

§18 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19
David Borgenstam föredrar verksamhetsplanen för verksamhetsåret 18/19.

Diskussion förs.

Cornelia Berlin yrkar på att [1] vi ändrar i verksamhetsplanen under 4.2.1. Vi tar bort ”Framtiden: Se över möjligheten”

Tyra Öhrman yrkar på att [1] ändra i verskamhetsplanen under 4.2.1 Ändring till ”Inom Corpus Medicum: Corbalen, samt corpuscampen och gemensamt Kårlag till tandemstafetten.

Mötet går till beslut .
Mötet väljer
Att bifalla Cornelia Berlins yrkande [1] om ändring i punkt 4.2.1.
Att bifalla Tyra Öhmans yrkande [1] om ändring i punkt 4.2.1
Att bifalla det framvaskade förlaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19

Mötet beslutar
Att justera Röstlängden till 15 personer. Simon Göthlin samt Amanda Martinsson justeras ut.

§19 Utnämnande av ny hedersmedlem
David Borgenstam föredrar

Cornelia Berlin yrkar på att [1] godkänna förslaget så som det ligger.

Diskussion förs kring huruvida hedersmedlemmar ska få en betald biljett till Corbalen 2018.

Cornelia Berlin yrkar på att [2] bjuda VÅVS nya hedersmedlem på en biljett till Corbalen 2018.

Fritiof Lindström yrkar på att [1] vi tar pengarna som var tänkta till Pedagogiska priset pristagarennas +1 och använder till hedersmedlemmens biljett.

Jonas Persson yrkar på att vi drar streck i debatten.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att bifalla Jonas Perssons yrkande om streck i debatten.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att godkänna förslaget enligt bilaga 6.
Att bifalla Cornelia Berlins yrkande [2] om att bjuda den nya hedersmedlemmen på Corbalen 2018.
Att bifalla Fritiof Lindströms yrkande [1] om att använda pengarna tänkta till pedagogiska priset pristagarens +1 till hedersmedlemmens biljett.

§19 Ny kårbands-ordning samt nya medaljer

Matilda Byström föredrar Bilaga 7. Diskussion förs.

Cornelia Berlin yrkar på att vi godkänner förslag 4.1 i Bilaga 7.

Styrelsen yrkar på att godkänna förslaget i sin helhet.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att godkänna förslag 4.1 i bilaga 7.
Att godkänna förslaget i sin helhet.
Att justera röstlängden till 13 personer. David Borgenstam och Ida Jakobsson justeras ut.

§20 Yrkande: Soulageringspolicy

Fritiof Lindström yrkar på att [1] vi ålägger styrelsen att lägga fram en soulageringspolicy, samt skicka ut förslaget till fullmäktige för per capsulam-beslut innan corpuscampen.

Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
Att bifalla Fritiof Lindströms yrkande [1] om att ålägga styrelsen att ta fram en soulageringspolicy och skicka ut denna för per capsulam-beslut innan corpuscampen.

§21 Yrkande: Sångbok
Cornelia Berlin yrkar på att punkten bordläggs.

Mötet går till beslut.
Mötet beslutar
Att bordlägga punkten.

§22 Höstens mötestider

Styrelsen yrkar på att vi godkänner förslaget i Bilaga 10.

Mötet går till beslut .
Mötet beslutar
Att fastställa höstens mötestider enligt bilaga 10.

§23 Övrigt
Fikaansvarig till nästa möte: Ellinor Strand

§24 Mötets avslutande
Linnea Sandström förklarar mötet avslutat 20.55.

 

EnglishSvenska