FUM möte 7 november 2018

Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 3

Sammanträdesdatum: 181107
Tid: 17:30
Plats: C301

NÄRVARANDE
Ledamöter
Fanny Fredriksson
Cornelia Berlin
Matilda Andersson
Emma Anderberg
Alis Endro
Cajsa Jernsgård
Kathrine Morrow
Ellinor Strand
Tyra Öhrman
Amanda Martinsson
Simon Göthlin
Ida Jakobsson
Ida Eriksson

Mötesordföranden
Linnéa Sandström

Sekreterare
Evelina Karaus

Adjungerande
Sofia Krook Strömberg
Alva Kronqvist

 

FORMALIA

1 OFMÖ
Mötet förklaras öppnat kl. 17.40.


 • 2 Mötets behöriga utlysande
  Mötet anses vara behörigt utlyst.


3 Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 14.

 • 4 Val av mötesordförande
  Mötet beslutar att
  Välja Linnea Sandström till mötesordförande.

 • 5 Val av justeringspersoner
  Mötet beslutar att
  Välja till Ellinor Strand och Cajsa Jernsgård till justeringspersoner.


6 Tid av justering av protokol
Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 181121
Protokollet ska vara justerat senast 181205


7 Föregående mötesprotokoll
Bilaga 1
Lämnas obehandlad då protokoll ej är fastställt.


8 Adjungeringar
Lämnas obehandlad.


9 Fastställande e av dagordning
Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen.


10 Mötets sluttid
Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 20.00.


11 Val av tidsjusterare
Mötet beslutar att
Välja Amanda Martinsson till tidsjusterare.

 • 12 Meddelanden
  Vi har haft avhopp i FUM, alla suppleanter är nu ordinarie ledamöter.


13 Rapporter

Rapport från styrelsen
-Styrelsens PR- och informationsansvarige har tagit en paus till jul. Justeringar i arbetsfördelning inom styrelsen har genomförts.

-Utskottsworkshop kommer att hållas den 13/11.


Utskottsrapporter

Utbildningsutskotten:

-ORUR
Svårt att få engagemang från T1.

 • -ATUR
  Svårt att få engagemang från T1.
 • -MUR
  Arbetet är igång.
 • -SBUR
  Arbetet är igång.

Studiesociala utskotten:
– Novischeriet
Haft utvärdering av föregående period. Haft ekonomisk avstämning. Faddrar inför nästa period är valda.

 • – Sexmästeriet
  Haft Halloweenfest med SSGI. Våvscarsgalan är under planering.
 • -Aktivitetsutskottet
  Ordförande har avgått.
 • -Arbetsmarknadsutskottet
  Arbetet går jättebra, många intresserade utställare.
 • -Jämställdhet-och likabehandlingsutskottet
  Ordförande tillsatt. Arbete med en föreläsning tillsammans med Corpus Medicum.
 • -Internationella utskottet
  Arbetet är igång.

 • -Högtidsansvarig
  Haft Corbalen, gick bra. Festen för VÅVS aktiva är under planering.

Externa organ
-Corpus Medicum
-Medicinska fakulteten
-LUS
-Studentlund
-LUA/SFS

 

DISSKUSSION & BESLUT
14 Beslut: Utlysning av poster för 2019                                                                    Bilaga 2

Mötet diskuterar hur vi posten för tandemgeneral ska utlysas.

Tyra Öhrman yrkar på att vi väljer in tandemgeneral för varje nytt kalenderår, förutom när det är karneval.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna Tyras yrkande.

 

 • 15 Motion: Stab till Festum Curae                                                                            Bilaga 3

  Ordförande Ellinor Strand behöver en stab i sitt utskott. Hon presenterar två förslag.

  Mötet diskuterar. Fördelar såsom att det inte blir några diskussioner senare presenteras kring förslag 2. Fördel med förslag 1 är att det går att dela på arbetsuppgifterna mer fritt.

Ellinor Strand lägger ner sin röst i frågan.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Fullmäktige antar förslaget om ”att valberedningen bereder och nominerar personer (3) till högtidsstaben för FUM”

 

 • 16 Beslut: Utlysning av vakanser                                                                               Bilaga 4

Cajsa Jernsgård presenterar. Valnämnden vill utlysa vakanser till valnämndens stab.
Mötet diskuterar.

Cornelia Berlin yrkar på att vi lämnar punkten obehandlad.
Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna Cornelias yrkande.

 

 • 17 Beslut: Ansvarsfrihet Styrelsen 17/18                                                                  Bilaga 5

Mötet diskuterar. Nackdelar med att ge styrelsen för 17/18 ansvarsfrihet innan styrelsen för 16/17 har givits ansvarsfrihet diskuteras.

Ellinor Strand yrkar på att vi bordlägger ärendet tills vi har fått ett underlag för verksamhetsåret 16/17.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Godkänna Ellinors yrkande.

 

 • 18 Proposition: Profilprodukter för kåren                                                               Bilaga 6

Alva Kronqvist föredrar.

Mötet diskuterar. Efterfrågan ifrågasätts. Kostnad diskuteras. Problem med att få med samtliga sektioner i kåren diskuteras. Förslaget anses vara mer relevant när kåren slagits ihop.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Avslå samtliga förslag.

 

 • 19 Proposition: Struktur av sammanträdesordning för fullmäktiges sammanträden            Bilaga 7

Alva Kronqvist föredrar. Syftet är att göra mötena effektiva och lika över hela kåren. Rapporter kan ges skriftligt. Fördelar med att styrelsen provar sig fram utan att ha ett beslut diskuteras.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att
Avslå styrelsens förslag.

 

 • 20 Övrigt
  Evelina Karaus tar med fika till nästa möte.

 

 • 21 OMFÖ
  Linnea Sandström förklarar mötet avslutat 18.38.

 

EnglishSvenska