Internationella möjligheter för dig som student

International possibilities for our students

(English below )

Nedan följer lite information från fakultetens internationella avdelning kring internationella möjligheter som finns för just dig som student. Datum för olika internationella events finner du i till höger!

Internationell Avdelningen söker nya CIM-medarbetare!

Är du intresserad av internationella frågor och vill arbeta aktivt för att få fler engagerade i Certificate of International Merits (CIM)? Då ska du skriva en ansökan med en plan för hur du skulle vilja arbeta för att rekrytera studenter till CIM.

Lönen är 135 kr/h och det rör sig om ca 20 timmar per termin. Skicka in din ansökan och eventuella frågor till christina.jeppsson@med.lu.se.

 

Ansökan för utbyte hösten 2019

Den 1–15 november är ansökan för utbytesstudier under hösten 2019 (och våren 2020 för LUUP och läkarprogrammet) öppen. För mer information om hur du ansöker-  läs på vår hemsida. Läs även om varje programs utbytesmöjligheter här.

Kontakta din Internationella koordinator om du är osäker på vad som gäller för just ditt program. 

 

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Crafoordska stiftelsen betalar ut resestipendium för kortare och längre mobilitet som till exempel VFU, praktik, klinisk placering, sommarkurs eller datainsamling utomlands. För att vara behörig ska man ha avklarat 180 hp vid avresa. Läs om hur man ansöker här . Nästa ansökningsperiod är mellan den 15–30 oktober.

 

Ska du göra fältstudier i utomlands? Ansök om MFS-stipendium mellan 1–15 september!

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands.Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang. Läs mer om Minor Field Studies. 

 

Mastersprogrammet i folkhälsovetenskap: Ansök om utbytesstudier i Melbourne till vårterminen 2019

Läser du mastersprogrammet i folkhälsovetenskap? Då kan du ansöka om utbyte till Melbourne under våren 2019! Ansökan är öppen mellan 1–10 oktober, 2018. Ansökan hittar ni här.

 

Specialistsjuksköterskor (obs! ej Anestesi): Ansök om stipendium och utbyte genom Nordsne

Är du intresserad av att åka på kortare VFU utomlands? Läs mer om utbyte genom Nordsne. Maila: namn, email, program, veckor att resa utomlands, typ av placering till caroline.morand@med.lu.se senast den 28 september 2018.

 

 

Internationell koordinator på HSC

Caroline Morand, Internationella koordinator för bland annat Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen och Specialistsjuksköterskeprogrammen kommer under höstterminen att finnas tillgänglig på HSC varje tisdag mellan 13.00-15.00 (samma rum som studievägledarna på våning 3). Kom förbi eller boka tid!

Det kommer även att finnas möjlighet att boka möten på HSC med Anna Graber-Soudry, internationell koordinator för arbetsterapeutprogrammet.

 

Facebook

Glöm inte att gilla Internationella Avdelningen Facebooksida och ta del av nyheter kring deadlines, events, stipendier och mycket mer!

Internationella events

Har du frågor kring internationaliseringen
på just din utbildning? Eller har du kanske tankar och idéer kring hur vi på VÅVS  ska jobba med internationalisering generellt?

Kontakta gärna vårt internationella utskott!
Kontaktuppgifter finner du nedan.

Rivkah Sona
Ordförande, Internationella Utskottet
mejl: internationella@vavslund.se

English version:

Down below you'll find some information from the international department on the faculty concerning international possibilities for you, as a student. 

To the right you'll fin specific dates for international events. 

 

 

The International department on the Faculty of Medicine are looking for students who would like to work with our concept CIM

Are you interested in internationalization? Would you like to work actively to get more students engaged in CIM? Are you interested in working with  Certificate of International Merits (CIM)?

To apply for the job, write a plan on how you would like to work to get new students to sign up for CIM. You will be paid 135 kr/h, and the job is approximately 20 hours per semester. Submit your application to christina.jeppsson@med.lu.se.

If you have questions regarding the job, please email to the address above.

 

Application for exchange studies/traineeship autumn term 2019 and spring term 2020

The application period for exchange studies during autumn term 2019 and spring term is between 1-15 November.  For more information about the application process, go to our web page.

 

Crafoord Foundation Travel Grant

The Crafoord Foundation Travel Grant is for short mobility periods such as data collection for degree projects, papers or projects, internships, clinical training and work placements, summer courses, and exchange studies.

To be eligible, you must have completed 180 credits on departure. The next application period is between 15-30 October. Read more here.

 

Are you doing fields studies abroad? Apply for the MFS-scholarship between 1-15 September!

If you’re in the end of your programme and you wish to deepen your knowledge concerning global development issues, you have the possibility to apply for the Minor Fields Studies Scholarship abroad. Read more about Minor Fields Studies.

 

Public Health students: Apply for exchange studies at Melbourne in semester 2, spring 2019 
Do not miss the opportunity to apply for exchange studies at the University of Melbourne in the spring semester 2019! The application is open from October 1 – 10, 2018.
More information about Melbourne and how to apply and Online application

 

Specialist nurses (except Anesthesia): Apply for a scholarship and exchange within Nordsne

Are you interested in doing a shorter VFU abroad? Read more about NordsneEmail: name, email, programme, weeks abroad and what type of placement to caroline.morand@med.lu.se latest 28 September 2018.

 

International Coordinator at HSC

Caroline Morand, International Coordinator for Nursing, Radiography and Specialist Nursing Programs will be available at HSC every Tuesday between 13.00-15.00 (same room as the study advisors on floor 3). Come by or make a reservation!

There will also be the possibility to book meetings at HSC with Anna Graber-Soudry, International Coordinator for the Occupational Therapy Program.

 

Facebook

Do not forget to like the international department on Facebook to get updates regarding deadlines, events, scholarships and much more!

International events

Do you have questions about internationalization
concerning your education? 

Or maybe you have some ideas about how VÅVS should
work with internationalization in general? 

Please contact our International Committee! 
You'll find contact information just below.

Rivkah Sona
President of the International Committee
mail: internationella@vavslund.se