Styrelsemöte 15/10-2018

Typ av sammanträde
Styrelsemöte nr 3

Plats
Oasen, HSC Lund

Sammanträdesdatum: 181015
Tid: 17:00

Närvarande:
Felicia Sonesson Matilda Byström Annemiek Tegnell Hanna Nilsson Jonathan Hall
Kasper Samuelsson Sofia Krook Strömberg

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs varit korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Sofia Krook Strömberg till justeringsperson.

§4 Justering av röstlängd

Sju stycken röstberättigade är närvarande.

§5 Adjungeringar

Inga adjungerande är närvarande. .

§6 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

Godkänna dagordningen med tillägg av punkterna §20 Lokalvårdsarbete i matsalarna, §21 Novischperiod & §22 Kaffe

§7 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutade att

välja Jonathan Hall till tidsjusterare för mötet.

§8 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutade att

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 181022. Protokollet ska vara justerat senast 181029.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 21:00

§10 Meddelanden

Information kring kompletteringen av VÅVS budget. Ekonomiskt ansvarig rapporterar kring de slutgiltiga siffrorna vi ska arbeta mot.

§11 Rapporter

● Ordförande rapporterar:

 • –  MF saknar ordförande, vilket gör att det är mycket jobb för henne. Ny MF

  ordförande väljs 24 oktober, och det finns en aktuell kandidat för tillfället. Vår ordförande kommer fortsätta sitta på de posterna hon tog över efter föregående ordförandens avgång, trots att de får en ny ordförande.

 • –  Vårdförbundets styrelse vill träffa oss och få reda på mer om vårt arbete, det blev ej av idag som planerat men vi letar efter ett nytt datum.
 • –  Håller på med att sammanställa statistik från ärende rapporteringen. VÅVS kommer vara med i statistiken för alla kårerna i år.
 • –  Alla studenter som läser Master i medicinsk vetenskap (MMV) tillhör från och med i år VÅVS. Det har blivit något fel där och de studenter som i sin grundutbildning tillhörde SSGI, tillhör fortfarande SSGI trots att de bör vara våra medlemmar. Ordförande ska försöka lösa detta så de kan flyttas över till oss.
 • ●   Vice ordförande rapporterar:
  • –  CorpusCampen blev lyckad. Lite dålig uppslutning av anmälda, men det

   kalla vädret kan vara orsak till det. En utvärdering från arrangörerna ska genomföras.

  • –  Corpus Medicum styrelse har haft sitt första styrelsemöte, känns väldigt bra med gruppen och som att alla jobbar åt samma håll.
  • –  Var på infomöte om hur man kan engagera sig i musikhjälpen.
 • ●   Student Miljöansvarig rapporterar:

– Vice ordförande och Student miljöansvarig samarbetar för att göra

anatomi rummet bättre i framtiden.

 • ●   Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
  • –  Bokföringen blev väldigt dyr (nästan 8000 kr), vilket är långt över

   budgeten. Anledningen till detta är på grund av bokföring från tidigare verksamhetsår som ej har betalats.

  • –  Arbetsmarknadsutskottet får väldigt lite pengar från MF i år, som de har fått förra året. Alla sektioner lade in pengar i detta förra året, men det har skötts väldigt dåligt från MF föregående år, då de äskat pengar från vår gemensamma fakultet istället för att ta från deras egna budget som de sagts. Denna punkten tas vidare till Corpus Medicums nästa möte.
  • –  Ett kreditkort har skaffats till styrelsen så vi kan handla mjölk till kaffet och frukt till mötena och liknande. Kortet har Ordförande och ekonomiskt ansvarig, och kan lånas ut, men enbart till styrelse och ej till utskott på grund av risk för förlust.
 • ●   PR-och Informationsansvarig rapporterar:
  • –  Varit mycket med fyllnadsvalet som sker nu på onsdag den 17:e.
  • –  Hållt på med veckans aktiva, som denna veckan är FUMS sekreterare.
  • –  Ska marknadsföra att fadderansökan nu är öppen inför nästa novischperiod
  • –  Förlslaget på marknadsföringspolicy från förra året har inkommit så den ska tittas igenom tillsammans med ordförande och ekonomiansvarig, och sedan renskrivas.

   ● Utbildningsutskotten
   1:a vice ordförande är ej närvarande och kan därför inte rapportera, Ordförande

   rapporterar i hennes ställe

   – ORUR

Tyvärr kom det inga nya studenter på deras första möte, så de kommer till att utvärdera och se hur det kan förbättra introduktionen till nästa termin.

-A TUR
Tyvärr kom det inga nya studenter på deras första möte, så introduktioner kommer att utvärderas så de kan göra annorlunda till nästa termin.

– MUR
Vice ordförande försöker komma i kontakt med dem så att de kan få information, men det är väldigt svårt. Har hört att det finns missnöje om programmet, så det är viktigt att detta kommer igång.

– SBUR
Vice ordförande försöker komma i kontakt med dem så att de kan få information, men det är väldigt svårt. Vi vill få komma ut till klasserna och ge informationen men får ingen bra respons på det. Arbetar vidare.

● Sociala utskotten

– Sexmästeriet:
Skidresan är bokad. Rumsfördelningen är gjord och ska skickas in ikväll. Därefter ska betalningen ske. Det har varit lite oklarheter med hur betalningen ska ske från företagets sida, men det verkar som att det ordnar upp sig.

Jobbar vidare mot att ha fler pubar per termin, bland annat tillsammans med SSGI.

Ska ha ett möte imorgon, där de ska planera ett event som kommer att hållas i november.

– Novischeriet:

Fadderansökan inför nästa termin öppnades idag.

De arbetar med en utvärdering av förra novischperioden. De har skickat ut enkäter till både faddrar och novischer, där målet är att nästa novischperiod ska bli ännu bättre.

– Högtidsansvarige / festum
Corbalen sker snart. Det har jobbats massor med den. De har valt marsalker och även haft sin kickoff med dem nu. Anmälan släpptes förra veckan, och alla biljetter såldes slut på under en minut.

Våvs fyller 20 år i år, så Festum Curae (vårbanketten) bör ev. anordnas som jubileumsfest.

– Aktivitetsutskottet:

Ligger ute med ett kommande evenmang, den 28:e oktober, vandring i Skrylle. bra evenemang tycker vi! Något annorlunda från de vanliga sportevenemangen.

– Internationella Utskottet
Har gjorts en preliminär plan för vad som ska göras detta året. Är en ambitös tjej som är ny ordförande för i år, så det känns som att det kommer bli ett bra år.

– Arbetsmarknadsutskottet
De har träffats två gånger och delat upp vad som ska göras. Men de har ingen post för en ordförande, vilket gjort att det har varit lite rörigt och splittrat i gruppen.

Pengarna är det stora problemet nu, eftersom Mf inte planerat att sätta in pengar på detta i år.

● Övriga utskott
– J ämställdhets- och likabehandlingsutskottet

Ordförandeposten fylls förhoppningsvis upp på FUM på onsdag.

TellUs projektet har börjat komma igång och håller nu på att marknadsföra sig.

● Externa organ
– Medicinska fakulteten:
Orzone, som är kvalitetsförsäkring håller på att bygga upp ett nytt digitalt system för hela fakulteten. Detta ska ersätta alla nuvarande individuella läroplattformer för ett nytt, bättre, gemensamt. Detta händer nu till våren!
De träffas varje tisdag på HSC och har då olika teman, till exempel hur tentor ska rättas för att det ska vara så säkert som möjligt och komma tillbaka till studenten i tid. Mycket intressant! Vi alla är välkomna dit.

– Corpus Medicum:

Jobbar på med Forum Medicum. Det har varit dåligt med information till studenterna om möten, men de har lovat att bli bättre. Projektplanen har diskuterats.

Professorsinstallation skedde förra veckan. Medicinska fakulteten hade 13 stycken nya professorer i år, vilket är väldigt roligt.

Verksamhetsplanen för Corpus Medicum är spikad och klar. viktigt att vi i styrelsen är insatta i den då vårt arbete också bygger på den.

De ekonomiska riktlinjer för Corpus Medicum är även skrivna, vi väntar på att FUM ska godkänna den.

– LUS:

Vår ordförande sitter med i ordförandekollegiet vilket är väldigt roligt. Rättighetslistan håller på att revideras. Nya förslaget kommer upp nu till hösten

och det ser väldigt bra ut. En viktig punkt vi i VÅVS arbetar med att få med är rättigheter gällande VFU, vilket inte finns med i nuläget.

Satsas mycket på digitalisering.
TellUS arbetet är igång. Vår studentmiljöansvariga Jonathan är representant.

– Studentlund:

TRF har tagit bort faktura alternativet som fanns när medlemmar ska betala in medlemsavgiften, vilket medför problem för studenter som inte är svenska medborgare.

-SFS

Var medlemsmöte i veckan, i Umeå, som vår ordförande var på då hon är representant. Diskuterades väldigt mycket kring pengar, för det ska bli tydligare var allt går och hur det är fördelat.

Dags att söka kårstatus till våren igen. Frågan är hur Corpus ska söka, enskilt eller tillsammans. Vi tror inte vi hinner söka tillsammans med de andra sektionerna i Medicinska Fakulteten i år, då detta bland annat kräver gemensamma stadgar, utan det får bli nästa gång, vilket är om tre år.

§12 Presidiebeslut

Inga presidiebeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

Diskussion

§13 Corpus Medicums inre struktur

Ordförande rapporterar att det lagts mer arbete på oss i VÅVS eftersom MFs ordförande har avgått.

Styrelsen diskuterar kring hur vi vill lägga upp vårt arbete inom Corpus Medicum framöver.

§14 Revidering av Ekonomisk Policy

Ekonomiskt ansvarig och ordförande rapporterar att de har reviderat den ekonomiska policyn på uppdrag av FUM.

Styrelsen diskuterar ifall det är något som bör ändras.

§15 Konkretisering av verksamhetsplanen

Ordförande informerar om att VÅVS verksamhetsplan är konkretiserad av styrelsen och nu renskriven och klar.

Styrelsen diskuterar ifall det är något mer som behövs ändras.

§16 Musikhjälpen

Ordförande informerar om att musikhjälpen kommer till Lund och att Corpus Medicum planerar delta.
Styrelsen diskuterar ett förslag att VÅVS ska ha ett eget engagemang för att samla in pengar till musikhjälpen. Styrelsen kommer fram till att vi ska utlysa en arbetsgrupp som gör detta.

§17 Grafisk profil för VÅVS

Pr -och informationsansvarig informerar om att ha en unik, enhetlig mediergrafisk design för hela VÅVS som ska användas i posterna på sociala

Styrelsen diskuterar och tilldelar ansvar till Sofia, Matilda, Hanna och Annemiek att kolla på förslag på en på mall till nästa styrelsemöte, och diskutera ifall det behövs en arbetsgrupp för detta.

§18 Styrelsetröjor och Spreadshirt

Ordförande informerar om styrelsetröjor och om vårt aktiva konto och webshop hos spreadshirt.

Styrelsen diskuterar om hur vi vill göra med webshopen och om vi vill ha styrelsetröjor. 2:a vice ordförande åläggs att kontakta spreadshirt för att lägga ner webshopen för att sedan titta på möjligheten att

starta en ny vid intresse som vi
har tillgång till. Styrelsen bordlägger beslut om att införskaffa

styrelsetröjor till nästa styrelsemöte.

§19 Lokal för expen

Ordförande informerar om att det är möjligt att slå ihop expen tillsammans med SSGI, och lokal som då är aktuell är C148.

Styrelsen diskuterar och är positiva till det, men väntar på svar från SSGI

hur de vill göra.

§20 Lokalvårdsarbete i matsalarna

Suppleant Kasper informerar och frågar kring vad som är vårt

ansvar gällande städning respektive vad som är lokalvårdarnas gällande

mikrovågsugnarna i kanelen och kanylen.
Styrelsen diskuterar och ålägger Kasper och Jonathan uppgiften att

kolla upp vad som står i kontraktet.

Styrelsen yrkar på att förlänga mötestiden till 21:30.

Styrelsen beslutar att Bifalla yrkandet ovan.

§21 Novischeriet

Ordförande informerar om att vi gemensamt behöver bestämma hur vi i styrelsen ska synas under novischperioden.

Styrelsen diskuterar kring hur mycket, och på vilket sätt styrelsen ska delta. Förslaget lämnas till novischgeneralerna av 2:a vice och

de förväntas komma fram till ett gemensamt beslut.

§22 Kaffe på expen

Ordförande och ekonomiskt ansvarig informerar om att kaffebudgeten inte lyckats hållas då kaffe funnits på tider som inte varit planerade, så en

en förändring behöver ske.

Styrelsen diskuterar kring ett förslag om att endast bjuda på kaffe och mjölk till medlemmarna på våra kaffemåndagar, och när någon arbetar. Inte på lunch och andra tider.

Beslut

§23 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att
lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§24 Revidering av Ekonomiska Policy

Styrelsen beslutar att
godkänna den reviderade ekonomiska policyn.

§25 Konkretisering av verksamhetsplanen

Styrelsen beslutar att
godkänna konkretiseringen av verksamhetsplanen.

§26 Musikhjälpen

Styrelsen beslutar att
utlysa en VÅVS arbetsgrupp som engagerar VÅVS och hittar på något engagemang som kan samla ihop pengar till musikhjälpen.

§27 Övrigt

Inga övriga punkter önskas tas upp.

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 21:40.

 

EnglishSvenska