Styrelsemöte 16/1-2019

Mötesprotokoll

Typ av sammanträde:
Styrelsemöte
nr 5

Sammanträdesdatum: 180116
Tid: 17:15
Plats: B153, HSC Lund

Närvarande:                      
Ordinarie:                                            Adjungerande:
Felicia Sonesson                                  Sarah Jermehag
Matilda Byström                                  
Victor Börjesson
Jonathan Hall
Kasper Samuelsson
Sofia Krook Strömberg
Hanna Nilsson

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat 17:30.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs varit korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Victor Börjesson till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutade att

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 190123.

Protokollet ska vara justerat senast 190130.

§5 Justering av röstlängd

Sju stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Styrelsen beslutade att
ge Sarah Jermehag närvarande och yttranderätt under mötet.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

Godkänna dagordningen med tillägg av §18 Val av representanter till programnämnderna.

§8 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 19:00

§9 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutade att

välja Hanna Nilsson till tidsjusterare för mötet.

§10 Meddelanden

Vi har vakanser i styrelsen. Alva och Annemiek har avsagt sig sina poster så för närvarande är PR- och informationsansvarig & 1:a vice ordförande posterna vakanta.

§11 Rapporter

 • Ordförande rapporterar:
 • Omorganisation av utbildningsbevakningen som tidigare diskuterats och som nu FUM har tagit beslut om. FUM godkände så nu har vi mandat att välja studentrepresentanter till programnämnderna. FUM gav oss också i uppgift att revidera denna punkten i reglementet så den nu blir uppdaterad.

 • Resultat från ValFUM finns nu på facebook och hemsidan. Det valdes folk till posterna tandemgeneral, aktivitetsutskottsordförande och två stycken till högtidsstaben. Men vi behöver få in mer folk till VÅVS, vi har tyvärr fortfarande många vakanser.

 • Tankar kring planering av vårterminen. Vi kommer inte starta några nya projekt och initiativ utan bara fortsätta med de redan befintliga arbetena. Senare i vår ska även vi i styrelsen förbereda mycket inför nästa verksamhetsår, såsom att ny budget ska göras, nästa styrelse ska planeras, vi ska skriva en verksamhetsberättelse och så vidare.

 • Vice ordförande rapporterar:

– Har startat igång tandemprojektet. VÅVS har utsett en tandemgeneral, SSGI har utsett två stycken men MFs plats är i nuläget vakant, så de söker fortfarande den posten.

 • Studentmiljöansvarig rapporterar:

– Studentmiljöansvarig och ordförande för Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet har insett att de ej kommer att hinna hålla det event som var planerat. Planen är istället att planera färdigt eventet och äska pengar och därefter lämna över det till nästa ordförande för utskottet nästa verksamhetsår.

– Ett möte med Jimmie Kristensson om likabehandlingsplanen kommer att hållas nästa vecka.

 • Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

– Har deklarerat och äskat pengar för festum banketten i vår från lundakarnevalen.

– Har fixat så swish återigen är gratis ett halvår till för VÅVS.

 • Utskottsrapporter:

– Högtidsansvarige / festum:
Två personer är nu invalda till högtidsstaben; Felicia Lindmark och Karolina Linton Wahlgren. De ska nu börja jobba med planering.

Högtidsansvarige har tillsammans med ekonomiskt ansvarig gjort en budget som har skickats till lundakarnevalen för att äska pengar. Som det ser ut nu ligger de ungefär 32000 kr back, och får de inte tillräckligt med pengar genom äskandet kommer det inte ske något eftersläpp efter sittningen.
Högtidsansvarige har även tagit kontakt med edilen på AF-borgen för att försöka ta reda på mer detaljer om vissa kostnader som bemannad garderob, ordningsvakter och så vidare. Inväntar svar.

Övriga utskottsrapporter som följer nedan är muntligt rapporterade från 2:a vice på grund av saknad av skriftlig rapport från utskottsordförandena.

-Internationella utskottet:

De kommer att hålla ett event med fokus på röntgen den 5:e februari, med en extern föreläsare.

-Novischeriet:

Hela schemat är spikat och alla sittningar är bokade. De håller nu på med saker som städscheman och så vidare.

-Sexmästeriet:

Skidresan som de arbetat med länge sker denna veckan. På lördag åker de.


De har planerat pubar till våren som är på g.

-Aktivitetsutskottet

Ny ordförande har valts, Cajsa Jernsgård.

Före detta ordförande Fredrik är med och arrangerar skidresan.


Håller nu på att undersöka vilka idrottsserier VÅVS vill vara med i till våren.

-Corpus Laborans

Har planerat en bankett som kommer att hållas i februari. Nytt för i år är även kontaktsamtal mellan arbetsgivare och studenter, som är som intervjuer.

-Tandem

Nu är tandemgeneralerna valda för VÅVS och SSGI. MF saknar dock fortfarande tandemgeneral. Deras socialt ansvariga letar efter någon som är intresserad av posten.

2:a vice ordförande har kopplat ihop generalerna med varandra och även med de gamla generalerna så de kan få en bra överlämning.

 • Externa organ:
  – På Fakultetsledningens möte idag uppkom inte något nytt, utan de arbetar främst med lärarproblem.  

Hanna yrkar på att förlänga mötestiden till 20:00.
Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.


Diskussion

§12 Projekt Röntgengruppen

Under hösten har en dialog förts mellan ordförande och 2:a vice ordförande och röntgenstudenter angående önskan om att starta upp en grupp under VÅVS med fokus på röntgen studenterna. Denna dialog har nu resulterat i en tanke om ett projekt under VT19 som går under styrelsen med tanke att eventuellt tillsätta en fast grupp nästa verksamhetsår. Sarah Jermehag har genom presidiebeslut beviljats mandat, men ansöker nu om att tillsätta medlemmar och ramar för projektet utöver uppdraget som getts i presidiebeslutet. Fokuset kommer att vara att skapa engagemang genom till exempel paneldebatter eller andra event, för att få mer insyn i röntgenkompetensen och hur den professionen fungerar. De vill även få fler röntgenstudenter att bli mer aktiva inom VÅVS.
Styrelsen diskuterar hur vi vill lägga upp det, då tanken är att det ej ska vara som ett utskott då det kräver ordförande och stab utan mer hålla det som en grupp. Gruppen får ej konkurrera med något av våra andra verksamheter och utskott.
Styrelsen diskuterar också kring att de behöver upprättas tydliga mallar och ramar från oss i styrelsen som de sedan själva kan arbeta utefter.

§13 Styrelsens sammansättning – till följd av vakanser
Styrelsen diskuterar angående våra vakanser i styrelsen. Ett förslag om att Victor Börjesson (nuvarande supp) söker pr- och informations posten istället för att tillsätta någon helt ny till den posten då det kan bli svårt att komma in och ta över det jobbet mitt i ett verksamhetsår. Styrelsen diskuterar kring att detta hade varit ett väldigt bra alternativ, och istället tillsätta en ny suppleant. Matilda yrkar på att dra ett streck i debatten angående pr- och informations posten.
1:a vice ordförande posten är väldigt viktig att tillsätta då det är väldigt tufft för ordförande just nu utan någon på den posten. Dock kommer posten göras om inför nästa termin så det blir lättare för den som tillsätts att komma in och ta över. Tanken är då att posten inte behöver ha så mycket presidiumansvar utan mer utbildningsansvar.
§14 Planering inför våren
Styrelsen bordlägger denna punkten till nästa styrelsemöte

Beslut

§15 Föregående mötesprotokoll


Styrelsen beslutar attlägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§16 Projekt – Röntgengruppen. Mandat och uppdrag.

Förslag på beslut utifrån tidigare diskussion:
-Godkänna presidiebeslutet att ge Sarah Jermehag mandat och leda gruppen under VÅVS namn samt anordna eventet “Internationell inspirationskväll med röntgenfokus”

-Fastslå ett max-antal medlemmar i gruppen till sex stycken (exklusive projektledare)

-Delegera val av medlemmar till presidiet
-Tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sarah Jermehag, Jane Chu, Matilda Byström och Sofia Strömberg med uppdrag att skapa riktlinjer och ramar för röntgengruppen och presentera dessa till nästa styrelsemöte
Sofia yrkar på att godkänna förslagen i klumpStyrelsen beslutar att bifalla yrkandet
§17 Vårens mötestider

Styrelsen beslutar attnästa styrelsemöte blir 2019-02-25 och bordlägga resterande av punkten om vårens mötestider till nästa möte.


Hanna yrkar på att förlänga mötestiden till 19:40.
Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
§18 Val av representanter till programnämnderna

Styrelsen beslutar attvälja Rebecka Bröme till studentrepresentant i PNORR och Therese Dahlén till studentrepresentant i PNR, för resterande verksamhetsåret.

§19 Övrigt

Inga övriga punkter önskas tas upp.


§20 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:40.


EnglishSvenska