Styrelsemöte 19/12-2018

Typ av sammanträde:
Styrelsemöte
Nummer 4

Sammanträdesdatum:
20181219

Tid: 17.00

Plats: Expen, HSC

Närvarande:
Ordinarie:
Felicia Sonesson
Matilda Byström
Victor Börjesson
Jonathan Hall
Kasper Samuelsson
Sofia Krook Strömberg

Adjungerande:
Matilda Persson

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat 17:22.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs varit korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Sofia Krook Strömberg till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutade att

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 181226.

Protokollet ska vara justerat senast 190102.

§5 Justering av röstlängd

Sex stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Styrelsen beslutade att
ge Matilda Persson närvarande och yttranderätt under mötet.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

Godkänna dagordningen

§8 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 21:00

§10 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutade att

välja Kasper Samuelsson till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden


Annemiek Tegnell har avsagt sig sin plats i styrelsen. Ordförande kommer att utlysa denna post som vakant.

– Yrkande har inkommit om att ha ett extrainsatt FUM i januari

§12 Rapporter

● Ordförande rapporterar:

– Har arbetat mycket med att den nya expen ska bli av. SSGI har diskuterat med sina medlemmar och vill slå ihop sin expedition med oss, men vi har stött på motgångar för att få keramikrummet. Ordförande har haft möte med husstyrelsen och dekanen, men deras förslag är att vi ska slå ihop vår exp med SSGI men att lokalerna då vara vår exp lokal plus B153. Diskussionen kring detta fortsätter.

– Det har uppkommit en tråkig lärarsituation på sjuksköterske och röntgen-programmet. Det har inkommit allvarliga klagomål om en lärare, så detta ska diskuteras på ORUR-möte och sen skickar ordförande detta vidare till prefekten.

– Ordförande har insett att 1:a vice posten ej kan ha så pass mycket arbetsbelastning som den har haft. Ett beslut om att förändra postens innehåll och ansvar har därför lämnats till FUM. Tanken är då att fördela arbetsbelastningen annorlunda, så utbildningsrådsordförandena  kommer få mer ansvar och arbete. Även ett förslag om att ha fasta terminsrepresentanter från varje termin och program som då kommer väljas in i utbildnings. Institutionen kommer hjälpa till att välja terminsrepresentanterna. Detta görs för att bland annat avlasta 1:a vice ordförande och ser ut att starta redan nästa termin. Beslutet kommer att klubbas i FUM.

● Vice ordförande rapporterar:

– Ett musikhjälpenengagemang har genomförts och det blev otroligt lyckat. Corpus medicum lyckades tillsammans samla in över 30000 kr . Vi har haft en projektgrupp som har arbetat hårt för att samla in pengar till bössan vilket gick väldigt bra.

● Student Miljöansvarig rapporterar:

– Har arbetat mycket med jämställdhets och lika behandlingutskottet.

● Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

– Ej närvarande och ingen skriftlig rapport har lämnats.

● PR-och Informationsansvarig rapporterar:

– Kasper, Victor och Felicia har delat på denna posten då PR- och informationsansvarig har pausat sin post under hösten. De rapporterar att arbetet går bra.

– PR-forum under corpus medicum arbetas det med och de har skapat en facebook.

– Årets sista “veckans aktiva” på instagram är igång. Detta koncept kommer till att fortsätta.

● Utbildningsutskotten

– ORUR

ORUR har på sistone jobbat mycket med frågor kring diskrimineringsfall, schemaproblematik och informationsproblematik. VÅVS 1:a Vice har varit med och styrt mycket i detta med hjälp av jämställdhetsutskottet, student miljöansvarig och studenter själva.
ORUR hade möte den 4/12 med studierådet.
De har under hösten värvat några nya representanter från röntgensjuksköterskeprogrammet, vilka har varit väldigt aktiva inom utbildningsrådet. Det ses positivt på ökat engagemang från röntgensjuksköterskeprogrammet.

● Sociala utskotten

– Sexmästeriet:

Våvscarsgalan blev lyckad.

Pub med SSGI planeras.

Sexmästeriet känner att de har fått högre krav ställda från styrelsen, vilket de ifrågasätter lite. Detta svarar ordförande på och säger att det dels beror på reglementets ändring i år plus att vi i styrelsen anser att vi endast försöker följa verksamhetsplanen. Högre krav anser vi därför inte ha ställt utan har endast följt upp så verksamhetsplanen följs.

Sexet kommer att ha fler möten än vad de tidigare haft.

– Novischeriet:

Allt flyter på bra. De hade faddermöte förra veckan och schemat har börjat fyllas. De väntar svar från några nationer så innan dess kan de inte spika schemat helt, men mer och mer blir klart.

– Högtidsansvarige / festum

Valberedningen har utlyst poster till högtidsstab. 

Även börjat jobba på budgeten, då de ska försöka äska pengar hos lundakarnevalen till eventet.


Övriga utskott:

– Internationella Utskottet:

Ordförande har arbetat med att förbereda inför vårterminen, och mottagningen av vårens utbytesstudenter. Detta innebär att skriva ett välkomstmejl och att göra en plan för hur vårens arbete ska se ut. Ordförande har även arbetat för att via internationella kommitten få stöd för en Internationell Röntgenkväll som ska hållas i februari, och hjälpt till med lottningen för platser för utresande studenter till nästa höst.

– Arbetsmarknadsutskottet:

Arbetet går bra. De har fått in många intresserade utställare, fler än förra året.

De arbetat även för att förbättra och därför kommer det finnas nya saker i år som ej fanns tidigare. SSGI har även gett oss ett av sina mandat då de ej har haft någon sökande till posten. Värdar för dagen har nu även tillsatts.

● Övriga utskott

– Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet

En likabehandlingsplan har utformats i samråd med Studentmiljöansvarig, Jonathan Hall, som de för närvarande väntar på ska godkännas av styrelsen. Denna likabehandlingsplan skrivs med anledning att alla medlemmar inom Vårdvetenskapliga Studentföreningen ska behandlas lika inför våra mål, oberoende av exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller programtillhörighet. Tillsammans med Jonathan håller Matilda även på att utforma Riktlinjer vid Diskriminering.  Dessa handlar dels om vart studenter kan vända sig och vilka kontakter som finns, men också en konkret handlingsplan för oss som får in olika diskrimineringsärenden. 

Dessutom arbetar de med en kommande Temadag som rör ämnet sexuella trakasserier. Tanken med temadagen är att ha externa föreläsare och representanter från exempelvis studenthälsan och kärleksakuten, dagen ska vara till för hela Corpus Medicum. De vill göra det tydligt att VÅVS, liksom hela Corpus Medicum, jobbar aktivt med denna fråga. 

De har insett att de behöver en projektgrupp för att hjälpa dem med temadagen som de kommer till att utlysa. Arbetet är under hela Corpus Medicum.

De har även börjat gå på mötena i nämnden för jämställdhet och likabehandling. Där ska det äskas pengar ifrån för att lyckas med deras planer.

● Externa organ

– Medicinska fakulteten:

Arbetet med Forum Medicum fortsätter. Än så länge ser det ut som att det fortfarande blir av 2023, men det hänger på rätt sköra trådar. Kostnadsmässigt är det lite krisartat då stora hyreshöjningar kommer slå hårt på flera program om inte fakulteten kan enas kring gemensamma satsningar. De pratas mycket om att de behöver ställa in sig på att Forum Medicum börjar nu, annars kommer många av våra utbildningar inte överleva flytten på grund av otillräckliga resurser, för att klara av den rent ekonomiskt.

Mötet där det beslutas om hur man ska gå vidare i Forum Medicum-projektet är den 12e december.

Arbetet med Orzone fortsätter. En enkät ligger ute för alla studenter kring vilka begrepp som ska användas. Namn på den nya digitala plattformen är för tillfället QPS (Quality Progress System) och kommer pilottestas redan i januari.

– Corpus Medicum:

Språkrören är nu återigen fulltaliga och omval har gjorts internt angående studentrepresentationsuppdrag i externa organ, detta har gjort att Matilda nu har fått lite avlastning.

Den 15e november träffades utbildningsbevakare inom Corpus och studentrepresentanterna i Orzone-projektets ledningsgrupp tillsammans med andra representanter i gruppen och Luke Dorson, gästprofessor från UK. Projektet är väldigt omfattande och det är svårt att nå ut till alla studenter på ett bra sätt, så denna träff var ett försök för att involvera våra utbildningsbevakare mer i det hela och ge dem en möjlighet att träffa Luke. Efter mötet bildades ett litet forum för att studentrepresentanterna ska kunna nå ut till utbildningsbevakare och därigenom studenterna på ett smidigt sätt när nya frågor som rör studenterna dyker upp.

Under 6/12 bjöd CUR (Corpus Utbildningsråd) in utbildningsbevakare från hela kåren för att träffa seniorprofessor Anders Palm angående fakultetens projekt kring Medicinsk Humaniora i våra utbildningar. Fem studentrepresentanter närvarade. Samtliga fakultetens program på grundnivå var representerade förutom Biomed, Log-Aud och AT.

Ett projekt med fokus jämställdhet, likabehandling och sexuella trakasserier har sedan ett bra tag initierats men nu börjar projektet rulla igång ordentligt. I ledningen för det hela sitter Matilda Persson, jämställdhets-och likabehandlingsutskottets ordförande på VÅVS, med stöd av VÅVS studentmiljöansvarige. En projektgrupp kommer efterlysas så småningom. Just nu handlar det mycket om att lägga grunden för det hela.

Arbetet med Corpus Laborans rullar på.

Projektgruppen för Musikhjälpen gjorde ett strålande jobb och slutsumman blev upp emot 31 000 kr i Corpus Medicums gemensamma bössa. Sofia och Matilda har blivit intervjuade av Sydsvenskan för det stora engagemanget och frågan kommer lyftas i CMs styrelse kring hur liknande engagemang kan fortgå framöver.

– LUS:

Det har varit fortsatt mycket fokus på SVS (Science Village Scandinavia).
Rapport från utredningen kring huruvida byggnation på SVS är möjlig har nu kommit och Universitetsstyrelsen har beslutat kring hur arbetet ska fortgå framöver. Kårerna generellt är för en etablering av forskning och till viss del även utbildning på avancerad nivå. En flytt av utbildningarna på grundnivå är LUS enade om att stå emot. LUS förberedde sig på en reservation mot de beslut som föreslogs i utredningen men det hela slutande med en bra kompromiss. I nuläget är beslut fattat om att etablera forskning och utbildning på avancerad nivå som berör den forskning som kommer etableras ute på SVS. Utredningen och utbildning på grundnivå kommer fortsätta som den är nu.

Representanter för kårerna har träffat Universitetsledningen för ett lunch-möte som hålls 1 gång/termin. Olle, ordförande för MF, och Matilda gick för Corpus Medicum och frågor som kårerna lyfte var:

– STRUT-utredningen (Styr-och resursutredningen, utreder bl.a. hur resurser ska fördelas mellan forskning och utbildning)

– Psykisk ohälsa bland studenter och ledningens syn på deras roll i arbetet

– Hållbarhet – hur fokuserar ledningen på agenda 2030 och vilka mål/frågor kommer ligga i fokus för Universitetets hållbarhetsarbete

– Studentlund:

Byggprojektet “AF-borgens Stora Salar” fick klartecken från AFs överstyrelse för projektstart. Omfattande ombyggnation inleds alltså snart i borgen och olika salar kommer snart därför att vara otillgängliga för bokning. Hela borgen ska renoveras och pimpas till ordentligt.

Studentlund har valt en ny koordinator för det kommande året. Theodor Blom, som just nu sitter som arbetsmarknadsansvarig i LUNA’s styrelse. Han satt också som vice ordförande förra året.

Diskussion förs även om Studentlunds 10 årsjubileum som äger rum 2020. Det är perfekt att det ligger precis emellan två karnevalsår. Dessutom beräknas AF-borgen vara klar i januari 2020.

– Styrgrupp VFU

Det har nyligen varit möte med Regionens styrgruppen för VFU-frågor där Matilda sitter som representant. Mycket av det som tas upp handlar om det ansträngda läget som finns gällande VFU-platser till följd av att regionen stängt ned flera avdelningar och därmed platser (240 för tillfället – uppgifter från SUS).

Kasper yrkar på att förlänga mötestiden till 20:30.
Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

§13 Presidiebeslut

Inga presidiebeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

Diskussion

§14 Likabehandlingsplan för VÅVS
Ordförande för Jämställdhets- och likabehandling utskottet rapporterar om deras pågående arbete och önskar feedback på deras första utkast på likabehandlingsplanen.

Styrelsen diskuterar utkastet och kring hur utskottet kan fortsätta deras arbeteframåt. Styrelsen ger några förslag på hur saker kan genomföras och adjungerande Matilda är nöjd.


§15 Marknadsföringspolicy
Ordförande rapporterar om hennes och Hannas senaste arbete kring en marknadsföringspolicy till VÅVS. Deras arbete har kommit långt och önskar nu feedback från styrelsen innan policyn färdigställs och tas till beslut.
Styrelsen diskuterar kring att en eller två enskilda personer inte borde ha makt att ta beslut om marknadsföring utifrån som vi tar betalt för själva, så allt som har med pengar att göra ska gå via FUM. Styrelsen är väldigt positiva och nöjda med arbetet som har gjorts.  

Styrelsen diskuterar kring marknadsföring policyn och godkänner den.   

Kasper yrkar på att förlänga mötestiden till 21:00.
Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
§16 Grafisk Profil för VÅVS

Ordförande rapporterar om att Hanna har kollat på en grafisk profil för VÅVS. Hanna är ej närvarande på mötet idag och har ej lämnat någon rapport så ingen ny information framkommer.  

Styrelsen kommer fram till att återta denna diskussion när pr- ochinformationsansvarig posten återigen är fylld.  


§17 Styrelsetröjor och hur ska vi göra med Spreadshirt?

Förra styrelsemötet bordlades denna punkten. 2:a vice ordförande har nu undersökt möjligheterna kring att lägga ned vård konto på spreadshirt, vi måste koppla in deras rättsavdelning och kräva att de stänger ner vårt konto på grund av copyright

Styrelsen diskuterar kring hur vi ska göra med styrelsetröjor och spreadshirt.Sofia åläggs att kolla upp alternativ till vart vi kan handla styrelsetröjor och vi vill avsluta vårt spreadshirt helt, och att nästa år eventuellt starta en ordentligwebbshop.


§18 Utvärdering – exptiderna

Ordförande informerar om att ett nytt system för ansvarig till expentider behövs.

Styrelsen utvärderar hur det har fungerat denna terminen och hur vi kan göra det enklare inför nästa termin. KaffeMåndag är vi alla nöjda med men alla måste hjälpas åt att bemanna tiderna. Styrelsen diskuterar även kring hur de utökade expentiderna fungerat då de ejkommit något folk på dessa tider. Är det lönt att ha kvar tiderna, kanske räcker detmed endast lunchöppet. Styrelsen ska fundera på hur vi vill göra.


Kasper yrkar på att förlänga mötestiden till 21:45.
Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

§19 Vårens möten – planering
Ordförande rapporterar om förslag på hur vårens mötesschema ska göras.
Styrelsen diskuterar kring hur vi vill göra och kommer fram till att vi i början på nästa termin fastställer hela terminens mötestider och försöker ha extra träffar mellan de formella styrelsemötena.


§20 ValFUM – januari
Ordförande informerar om att vi i styrelsen behöver bestämma ett datum för ValFUM eftersom förra blev inställt.

Styrelsen diskuterar när det hade passat bra och kommer fram till den 9:e januari 16:30 efter förslag från FUM.

Beslut

§21 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att

lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§22 Styrelsetröjor och hur ska vi göra med Spreadshirt?

Styrelsen beslutar att

ålägga Sofia ansvaret att se till att vår spreadshirt konto blir nedlagt på grund av copyright.

§23 ValFUM – januari

Styrelsen beslutar att

boka in ett nytt ValFUM möte den 9:e januari 2019 kl 16:30.

§24 Övrigt

Inga övriga punkter önskas tas upp.


§25 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 21:10.


EnglishSvenska