Styrelsemöte 24/9 2018

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 180924
Tid: 17:15
Plats: Oasen, Hsc Lund

Närvarande:
Felicia Sonesson
Matilda Byström
Alva Kronkvist
Annemiek Tegnell
Hanna Nilsson
Jonathan Hall
Kasper Samuelsson
Sofia Krook Strömberg
Victor Börjesson

 

1 Mötet öppnande

 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 

 • 2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs varit korrekt utlyst.

 

 • 3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att
välja Kasper Samuelsson till justeringsperson.

 

 • 4 Justering av röstlängd

Sju stycken röstberättigade är närvarande.

 

 • 5 Adjungeringar

En ansökan om att få vara adjungerande från Ellinor Strand inkommer.
Styrelsen beslutar att
ge Ellinor närvaro- och yttranderätt.

 

 • 6 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
Godkänna dagordningen med tillägg av punkt nummer 18, information kring Corbalen från adjungerande Ellinor Strand.


7 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutade att
välja Hanna Nilsson till tidsjusterare för mötet.

 

 • 8 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutade att
Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 181001.
 Protokollet ska vara justerat senast 181008.

 

 • 9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 21:30

 

 • 10 Meddelanden

Inga meddelanden finns att tillgå.

 

 • 11 Rapporter

Ordförande rapporterar: 

– Det arbetas förtillfället mycket med forum medicum, för att hinna slutföra projektet till år 2023. Den slutliga skissen och budgetförslaget är framtaget. Dock kommer en hyreshöjning ske, eftersom alla program flyttas från HSC och på framtida lärosäte är hyran högre.

VÅVS har tagit över mastersprogrammet inom medicinsk vetenskap (MMV). Systemet har inte riktigt fungerat som det ska, så de antagna blev per automatik inställda på att de tillhör SSGI, vilket är tråkigt, dels för att våra tänkta medlemmar inte kan vara medlemmar hos oss, och för att vi förlorar pengar. Detta arbetas med för att kunna återställas.

– Corbalen närmar sig och förtillfället är den stora frågan om vi i styrelsen som fått anmodningar kommer att kunna ta med en respektive på balen. Problemet är platsbrist. Corpus medicum har möte nu på fredag och då kommer de till att diskutera detta. Det finns förtillfället några olika förslag på hur det iså fall kommer till att göras, tillexempel att vi alla i styrelsen sitter med våra respektive vid ett av de övriga borden istället för honnörsborden, eller att alla respektive som följer med sitter på ett gemensamt bord utan oss. En annan diskussion kring Corbalen är att balen ska vara mer jämlik och inte bara vara riktad för MF och deras medlemmar. Alla i VÅVS, SSGI och MFs styrelse är enade om att det är så det ska vara, så det arbetas mot det.

– Angående Expen öppettiderna har vi kommit överens om att vi ska försöka göra ett schema för vem som ska sitta där på tiderna och hålla öppet. Det är inte bara styrelsen som ansvarar för detta, utan även de andra utskotten som har tillgång till nyckel.

– SSGI och VÅVS planerar att ha en expedition tillsammans istället för varsin som i nuläget, och då behövs det bytas till nya, större lokaler på skolan. Det kollas runt vad det finns för möjligheter. Iså fall skall det vara kombinerat kontor med dagrum för både VÅVS och SSGIs medlemmar.

 • Vice ordförande rapporterar:
  – Vice ordförande har varit på ett första PNR möte. Där diskuterades det också forum medicum. Det togs även upp att det tyvärr har varit problem med att få tag på praktikplatser för studenterna, på grund av brist på handledare.

  – Har varit på utbildning kring rättigheter.

  – Hjälper till med corpus campen som arrangeras nu på lördag. Det är 110 stycken anmälda.

 

 • Studentmiljöansvarig rapporterar:
  – Har varit på möte idag med HMS. De har en kommitté som ansvarar för att kontrollera skolans säkerhet och miljö (både för personal och studenter). De kom fram till att det ska sätta upp lappar på hela HSC om vilka som är skyddsombud på de olika utbildningarna, så studenter vet vart de ska vända sig vid frågor eller åsikter. HMS kommittén rekommenderade även att alla på HSC ska gå en brandskyddsutbildning.

  Vidare så föreslog även företagshälsan (som också deltog på mötet) att det ska vara mer synlig information om studenthälsan, så att alla studenter vet att det finns, att det är gratis och hur de gör för att få hjälp.

  Nytt är även att lappar satts upp i parkeringshuset som tillhör HSC om att mittenlängan på markplan endast är till för folk som har årskortparkeringar.

Slutligen gjordes en skyddsrond på HSC, och i sal c348 fann man farliga ämnen som kan vara cancerframkallande. Så den salen kommer att stängas ner tills det är åtgärdat, vilket beräknas vara gjort till den 4:e oktober. Studenter har även klagat på dålig ventilation i många av klassrummen, och tyvärr är det inget som kan göras något åt i nuläget. Dock ska det senare i höst göras en uppgradering av ventilationssystemen, så vi hoppas på att det förbättras då.

– Studentmiljöansvarig informerar även om att han har kontaktat både MF och SSGI med en förfrågan om att gå ihop och samarbeta för att förbättra studentmiljön. Vidare får vi se vad detta kan bli för några projekt.

 

 • Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
  – Arbetet rullar på. Har funderat hur vi ska göra till styrelsemötena då vår policy säger att till varje styrelsemöte ska det redovisas vart alla pengar senaste månaden har kommit från och gått ut till, men vi föreslår att ekonomiskt ansvarige endast behöver ta upp detta om det är något stort eller annorlunda som har hänt. Annars litar vi på vår förtroendevalda att jobbet sköts.

  – Informerar om att det i nuläget lägges mycket tid på att lära sig olika system då det är tidskrävande.

  – Arbetet med att söka sponsorer är även igång. Har letat upp olika företag som vi ska söka sponsring hos men arbetar med att formulera ansökan rätt och göra den proffsig.

  – Det har inkommit en faktura på 8 000 kr från en privatperson från en sittning som hände för två verksamhetsår sedan. Allt kring detta är uppkollat och kontrollerat, och det stämmer att VÅVS ska betala, dock har det gjorts flera fel kring detta, och att det faktureras två år senare är märkligt. Största problemet med detta är vart de pengarna ska tas ifrån då det är en stor summa. Vi diskuterar och kommer fram till at vi hör med FUM vad som ska göras.

 

 • PR-och Informationsansvarig rapporterar:
  – Veckans aktiva drar igång denna veckan. Styrelsen är först ut. Det kommer till att vara samma frågor som ställs i bildtexterna som föregående år, kring vad vi gör i VÅVS. Efter denna vecka lämnas instagramkontot över till något utskott som är aktiva med ett event eller liknande, så det kan fronta deras arbete mer tydligt.

  Det finns nu på VÅVS hemsida en länk till ett Google formulär som alla utskott kan fylla i och skicka till PR ansvariga och sekreteraren. Tanken är att de fyller i formuläret när de ska har något event eller möte, så det postas på våra sociala medier och hemsidan, och därmed blir synligt för våra medlemmar.

Fyllnadsvalet är nu aktuellt. Det skulle ha gått ut info om detta idag men framskjuts till morgondagen. Det kommer att sättas upp affischer runt om på HSC om varje post som man kan söka, om man vill bli aktiv inom VÅVS. Ansökan är öppen till den 8:e oktober, och då börjas intervjuer med de sökande som görs av valberedningen.

 

 • Utbildningsutskotten

  – ORUR
  Har haft sitt första möte, men tyvärr dök inga nya studenter upp. De funderar därför kring hur de ska kunna få de nya studenterna att bli mer engagerade, och tankarna kring förbättringar är igång.

  ATUR
  Ordförande i ATUR ska gå ut i klasserna imorgon, tisdag, och försöka rekrytera nya medlemmar då. De har tyvärr inte varit så bra respons än så länge så de ska försöka marknadsföra utskottet mer senare. De har ett möte på nu onsdag.

  – MUR
  Det är väldigt nytt att VÅVS ska utbildningsbevaka dessa utbildningar, så det är fortfarande i uppstart. Det har därför inte heller gjorts några riktlinjer kring vad som ska göras.

  – SBUR
  Detta utskott är också nytt inom utbildningsbevakningen för VÅVS. Lärarna på dessa program sade att det tyvärr inte finns möjlighet att komma ut till klasserna förtillfället med information då de har mycket av utbildningen på distans och mycket praktik. Så ansvarig kommer att posta information på både Facebook och Moodle, så studenterna vet vart de ska vända sig.

 • Sociala utskotten

  Sexmästeriet:
  Sexmästaren och aktivitetsutskottsordförande har samarbetat och tagit fram en skidresa. De kommer åka tillsammans med SSGI till Bad Gastein. Skidresan planeras till vecka 4 och det finns 42 platser för VÅVS medlemmar.

– Novischeriet:
Novischperioden är nu över. Generalerna är väldigt nöjda med hela nollningsperioden, men är nu trötta då det varit oerhört mycket jobb.

Högtidsansvarige / festum
Adjungerande Ellinor Strand rapporterar. De arbetar förtillfället med ett event som kommer att hållas i AF borgen den 25:e maj 2019. Eventet kommer att kallas Festum CURAE. Deras arbete nu går ut på att arbeta fram ett bra förslag angående mat, alkoholtillstånd, jobbare och porslin. Det får ej lagas och tas med egen mat dit så matalternativ håller på att undersökas. Även om det går att ha egna jobbare istället för att hyra deras. De jobbar också med att försöka få ner biljettpriset, men det lutar åt att de kommer att kosta cirka 600 kronor styck.

– Aktivitetsutskottet:
 Haft möte och nu har även serierna precis dragit igång. Första fotbollsmatchen har spelats och intresse verkar finnas.

Internationella Utskottet
Inget nytt, men de håller på att kolla upp vilka internationella möjligheter som kan finnas till master och specialistprogrammen.

På våra sociala medier ska en del börjas skrivas på engelska så alla studenter kan förstå innehållet.

Arbetsmarknadsutskottet
Det går bra. De arbetar på inför kommande mässa, men de har inte hänt något nytt sedan föregående möte.

 • Övriga utskott
  – Jämställdhets – och likabehandlingsutskottet
  Är tyvärr en vakant post. Det är väldigt viktigt att vi fyller upp denna platsen och valberedningen arbetar med det just nu. Ett projekt som heter TellUs ska starta och hålla på i tre år. De ska diskutera och arbeta för jämställdhet och likabehandling, och arbeta emot sexuella trakasserier och liknande. I detta projektet kommer både studenter och personal ingå.
 • Externa organ
  – Medicinska fakulteten:

  Forum medicum är det som är i fokus nu. Jobbas också med att synliggöra forskning. Vill få in mer lärare som forskar och brinner för sina resultat och vill berätta om de.

– Corpus Medicum:
Första mötet sker nu på fredag. Prio är att konkretisera verksamhetsplanen för detta verksamhetsåret. Grunderna för att starta arbetat mot en enda stor gemensam studentkår håller på att läggas.

– LUS:
Valting och första tinget sker i veckan.
Vår ordförande och vice ordförande representerar VÅVS där. David Borgenstam sitter även med i styrelsen där.

– Studentlund:
Programkoderna har det varit lite problem med, men det har rullat på ovanligt bra annars.

-SFS
Har sitt första medlemsmöte nu den 8:e – 9:e oktober. Ordförande åker dit och representerar oss. Mötet hålls i Umeå.

 

 

 • 12 Presidiebeslut
  Inga presidiebeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

 

Diskussion

§13 Konkretisering av verksamhetsplanen

Styrelsen går igenom verksamhetsplanen.
Diskussion förs kring konkretisering.

Sofia Krook Strömberg justeras ut ur röstlängden.
Victor Börjesson justeras in i röstlängden.

 

 • 14 Revidering av Ekonomisk Policy

  Ekonomiskt ansvarig informerar kring förslag på förändringar på den ekonomiska policyn.
  Styrelsen diskuterar.

Styrelsen yrkar på att förlänga mötestiden till 22:00.
Styrelsen beslutar att
Bifalla yrkandet ovan.

 

 • 15 Pedagogiska Priset 2018/2019
  Ordförande informerar om de olika kandidaterna.
  Styrelsen går igenom kandidaterna och motiveringarna som inkommit och för sedan en diskussion.  

 

 • 16 Gemensam satsning på internationalisering inom CM
  Ordförande informerar om att föreslå för MF och SSGI att tillsätta studentrepresentanter över sektionsgränserna, för att försäkra vårt studentinflytande.
  Styrelsen diskuterar.

   

 • 17 Grafisk profil för VÅVS

  Pr- och informationsansvarig informerar om ett förslag på att VÅVS ska ha en grafisk profil som är unik för just VÅVS. Disskussion förs.

 • 18 Styrelsetröjor och Spreadshirt

  Ordförande informerar kring frågan att beställa hoodies till styrelsen i år igen från Spreadshirt med VÅVS tryck och namn. Diskussion förs.

 

 • 19 Information om Corbalen

  Adjungerande Ellinor strand informerar om Corbalen. Arbetet är i full gång, och de är nio personer som sitter i kommittén som anordnar balen. Marskalkarna är   även utvalda. De hade 60 ansökningar men har nu valt ut 20 stycken.

Inbjudningarna och anmodningarna är utskickade.
Pin försäljning kommer att ske inför eventet, där även VÅVS pin kommer att säljas.
Biljettsläpp sker den 10:e oktober klockan 15.00 för medlemmar.
All underhållning är bokad och även artist till eftersläppet.

Beslut

 • 20 Per Capsulam beslut – Pedagogiska Prisets stadga

Styrelsen beslutar att
riva upp per capsulam beslutet med grund i att vi vill ändra den då den bryter mot den nya ekonomiska policyn.

Styrelsen beslutar att
ordförande åläggs att revidera pedagogiska prisets stadga till nästa styrelsemöte, så den är kompatibel med den nylagda budgeten och nya ekonomiska policyn.

21 Konkretisering av verksamhetsplanen
Yrkande på att bordlägga konkretiseringen till ett extrainsatt konktretiseringsmöte den 1:a oktober 2018.

Styrelsen väljer att gå till beslut
Styrelsen beslutar
Att bifalla yrkandet ovan.

 • 22 Revidering av Ekonomiska Policy

  Ekonomiskt ansvarig yrkar på att firmatecknaren reviderar ekonomiska policyn och tar med sig styrelsens åsikter för att sedan återkomma till oss med en reviderad ekonomisk policy för Per Capsulam beslut senast 10/10-2018.

 Styrelsen väljer att gå till beslut
Styrelsen beslutar
Att bifalla yrkandet ovan.

 

 • 23 Pedagogiska Priset

  Nomineringar läses och diskuteras.
  Ekonomiskt ansvarig yrkar på att ha en sluten votering genom handuppräckning.

  Styrelsen beslutar att
  bifalla yrkandet ovan, och därefter gratulera Rebecca Gagnemo Persson till det pedagogiska priset 2018.

 • 24 Gemensam satsning på internationalisering inom CM

  Styrelsen beslutar att
  Ordförande ska diskutera vidare med corpus medicum och ge vårt förslag om att vi ska tillsätta studentrepresentanter över sektionsgränserna för att försäkra vårt studentinflytande.

 • 25 Grafisk profil för VÅVS
  Styrelsen beslutar att
  Bordlägga punkten till nästa styrelsemöte. 

 

 • 26 Styrelsetröjor och Spreadshirt
  Styrelsen beslutar att
  Bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

 

 • 27 Övrigt
  Inga övriga punkter önskas tas upp.

 

 • 28 Mötets avslutande
  Ordförande förklarar mötet avslutat kl 22:22.

 

EnglishSvenska