Styrelsemöte 25/2-2019

Mötesprotokoll

Typ av sammanträde
Styrelsemöte nr 6

Sammanträdesdatum: 190225
Tid: 16:30
Plats: Vita Matsalen, HSC Lund

Närvarande:                      
Felicia Sonesson                                  
Matilda Byström                                  
Victor Börjesson
Jonathan Hall
Kasper Samuelsson
Sofia Krook Strömberg
August Blum

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat 16:38.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs varit korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Jonathan Hall till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutade att

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 190304.

Protokollet ska vara justerat senast 190311.

§5 Justering av röstlängd

Sju stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Inga adjungerande är närvarande under dagens möte.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

Godkänna dagordningen med tillägg av §17 extra FUM möte och §18 expen diskussion.

§8 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 20:00

§10 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutade att

välja Kasper Samuelsson till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden

Välkomnar vår nya styrelsesuppleant August till styrelsen!

§12 Rapporter

 • Ordförande rapporterar
 • Drog igång en process förra söndagen då en tråkig händelse har hänt inom SSGI, en student som har blivit kritiskt sjuk. Ordförande berättar att hon har arbetat mycket med krishantering och försökt ta hjälp av fakulteten. Har inte fungerat så bra som ordförande hade önskat, VÅVS eller SSGI har ingen egen krisplan så det har inte gått optimalt. Sedan har arbetet varit igång. SSGIs ordförande har också varit väldigt delaktig och har fått dra ett väldigt tungt lass i det hela. Mycket behöver ändras inför framtiden, när sådana här situationer inträffar. Studenter som har behövt stöd har fått tillgång till att prata med studentpräst.

 • Husstyrelsen har möte imorgon: kommer då ta upp expensituationen, angående hur det kommer att bli med lokal och sammanslagning av expenlokal tillsammans med SSGI.

 • Lärarsituationen på sjuksköterskeprogrammet i T1 fortsätter, läraren är inte i undervisning under våren. Institutionen är de som arbetar hårt för att lösa denna situationen på bästa möjliga sätt.

 • Ska på konferens i Göteborg, är borta 4-6:e mars.
 • Vice ordförande rapporterar
 • Var på Corpus styrelsemöte igår, och de jobbar med bland annat riktlinjer för corbalen och corpus laborans.

 • Studentmiljöansvarig rapporterar
 • Har arbetat tillsammans med Jämliks ordförande för att slutföra riktlinjer för Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet.

 • Var på Social och organisatorisk skyddsrond möte idag, vilket var väldigt bra.

 • Ekonomiskt ansvarig rapporterar
 • Är ej närvarande och har ej lämnat någon rapport.
 • PR-och Informationsansvarig rapporterar
 • Post utlysningarna har nu börjat och snart läggs ännu fler ut för att marknadsföras. Arbetar mycket med detta just nu.

 • Mycket fokus på klimatuppropet, som ställer högra krav på universitetsledningen. Mot målet att minska utsläppen till hälften. Jobbar nu med att marknadsföra detta ännu mer.

 • Utskottsrapporter
 • ORUR
  De har arbetat med att införa systemet med utvalda terminsrepresentanter. Termin två och tre från sjuksköterskeprogrammet har valt ut två var, och Röntgensjuksköterskeprogrammet har representanter från alla terminer.

  De har haft terminens första möte den 21/2 dit även prefekten kom och pratade angående lärarsituationen som varit i termin ett under många terminer nu. 

 • ATUR
  Har varit ute och informerat om ATUR i termin två och tre sedan terminsstarten. Svagt intresse från studenter men hoppas på förändring. Kommer informera resterande terminer under kommande veckor.

 • MUR
  I februari valdes ordförande och stab till detta utskott för första gången. De har sedan dess arbetat med att bygga upp strukturer för utskottet och få det att komma igång på programmet och för andra ansvariga personer.


De har även haft sitt första möte med studenter från programmen för att få in åsikter och problem på utbildningen.

Tillsammans med VÅVS gjorde de det möjligt för de nya studenterna att vara med på nollningen. Detta anser dem vara väldigt viktigt för att sammanlänka studenter från olika program och få in dem mer i VÅVS struktur.

Ordförande för utskottet är med på möten som studentrepresentant, för den nya utbildningsplanen för 2020. De jobbar redan med att försöka förändra och förbättra.

Utskottet blev inbjudet till att delta i det internationella programmens möten för att representera studenter för att prata om problem.

Staben tillsammans med ordförande håller på att arbeta på ett nyhetsbrev för att introducera MUR och vad det handlar om till studenterna på programmet.

 • Valberedningen
  De har utlyst generalposterna samt påbörjat marknadsföring av valet tillsammans med PR-ansvarig Victor Börjesson. De har tagit emot och vidarebefordrat kandidering till representant för examinationskommittén.

 • Valnämnden
  Har planerat datum gällande marknadsföring, utlysning, röstning, val och publicering av resultat för FUM 19/20. Har varit i kontakt med PR-ansvarig och gått igenom alla datum som är planerade och om hjälp för publicitet. Följande datum har de kommit fram till:

V. 10 -11 Marknadsföring

V. 12-13 Kandidering/nominering

3-5 april – val

10 april – resultatet presenteras.


 • JämLik

Likabehandlingsplanen är färdig efter revidering med hjälp från FUM:s kommentarer och diskussion med Jonathan Hall och Jimmie Kristensson.

Riktlinjerna vid diskriminering har tyvärr hamnat på sidan men planeras att återupptas så fort tid finns.

Temadagen planeras inträffa 15 eller 16 oktober HT19. Nu sätts planer och förarbetet inför temadagen (föreläsare, schemaläggande och så vidare) igång. I och med att evenemanget ska vara Corpus-gemensamt har även samarbete med SSGI påbörjats. Än sålänge har vi haft två möten med Johan i kulturutskottet från SSGI, som är väldigt engagerad.

De har även planer att gå runt på HSC, till studenter i termin 1 framförallt, under terminen, för att berätta om att vi finns samt vart man kan vända sig vid diskriminering.

Planen framöver är att fortsätta arbeta med temadagen och förberedelserna inför den, få tag i någon från MF som är intresserad för att öka samarbetet ytterligare samt marknadsföra utskottet mer för att få med studenter som vill vara med och jobba med temadagen.

 • Högtidsansvaruig/Festum

Nu har planeringen för Festum Curae börjat kommer igång. De har skapat ett save-the-date evenemang på Facebook för att datumet ska komma ut till medlemmarna. De förtroendevalda inom VÅVS kommer få en tidig anmodan, som förhoppningsvis kommer bli färdig nästa vecka.

 • Novischeriet
  Nollningen e slut, allt har till slut gått bra. Generalerna är väldigt trötta och tycker det är skönt det är över, men är väldigt nöjda.
 • Sexmästeriet
  Sexmästeriet planerar två evenemang för denna termin. Det rör sig om en pub och en cykelfest. Detta året är båda två evenemangen planerade tillsammans med SSGI vilket är jätteroligt. Datum för pub är ej bestämt än men blir i slutet på mars eller början på april. Cykelfestens datum är bestämt till 13:e april.
 • Aktivitetsutskottet
  Fotboll, volleyboll och innebandyn har dragit igång, men änsålänge har tyvärr uppslutningen inte varit jättebra så de har fått ta in utomstående spelare för att fylla upp. Hoppas på bättre uppslutning av våvsare resterande av terminen.
 • Internationella
  Har arbetat med finansieringen av den internationella röntgenkvällen, samt tänkt på förslag för internationalisering mellan programmen på medicinska fakulteten.

  Ordförande har bara haft lite kontakt med utbytesstudenterna, de uppfattas vara upptagna med Buddy Group och andra mentorsgrupper. Därför ser de inget akut behov av att organisera något specifikt för dem i nuläget.

  Ordförande känner att det hade varit bra att ha ett möte då hon upplever att hon inte har kunnat arbeta i den takten hon från början önskat. Men fokus under våren kommer att vara att etablera exakta mål och direktiv för kommande år, samt att lägga till en post i utskottet. Hon känner att målen varit diffusa och fokuset legat på utbytesstudenter men hon tycker att utskottet istället ska satsa på att:
  – Höra oss för bland studenter vad de förväntar sig av ett internationellt utskott
  – Skicka ut ansökan om en post till till utskottet
  – Driva frågan vidare angående internationellt samarbete mellan programmen på corpus medicum för att starta utskottets aktivitet
  – Hjälpa studenter som vill organisera internationella projekt

 • Arbetsmarknadsutskottet
  Ingen rapport är lämnad.
 • Externa organ

 • Corpus medicum har stått på hälsningsgillet.

 • Corpus styrelsen har planerat våren, allt som skall göras.

 • Sandblomdagens planering är igång, i år är VÅVS med och planerar vilket är väldigt spännande.

 • Fakulteten meddelar att det är väldigt få personer som tar examen från fakulteten, vilket är väldigt tråkigt och synd. Det kostar fakulteten mycket pengar också, en förändring måste ske.

 • Riktlinjer angående äskan från kåren till fakulteten är under process.

 • Rättighetslistan håller på att arbetas på. De försöker kompromissa fram något bra.

 • Utredning om hur man ska fördela pengar mellan fakulteter är igång.

 • LUS presidiets ansökan är stängd. Övriga ansökningar till LUS poster går ut i mars.

Mötet adjungeras i sju minuter.

Diskussion

§13 VÅVS info-mejl

I och med det nya samarbetet med Ambio Helse finns behov av en info mejl som bland annat kan användas för mejlutskick till medlemmarna, samt dit medlemmar kan skriva.  
Styrelsen diskuterar kring ifall vi vill ha denna funktion och tycker att sekreteraren ska få detta ansvar, att ha hand om mailen och slussa vidare till den som är berörd av det inkomna mailet. Sekreteraren kommer endast att ha ansvar att vidarebefordra till berörd presidiumperson, som sedan skickar vidare till sitt utskott det ska till.

§14 Motion: Ramar för röntgengruppen
Under föregående möte gavs presidiet i uppdrag att tillsammans med tillsatt projektledning skriva ihop ett förslag på Ramar/Riktlinjer/Uppdrag för röntgengruppenprojektet.

Styrelsen diskuterar förslaget och gör små revideringar innan vi är nöjda med riktlinjerna.

§15 Motion: Roll-up inköp

Förslag från ordförande om att köpa in en VÅVS roll-up diskuterades i höst men vi tog inget beslut. Nu när det är fastslaget att vi kommer anordna ett utskottsgille så har vi ännu ett tillfälle för en roll-up.
Styrelsen diskuterar därför ifall vi vill köpa in en roll-up för styrelsens projektmedel pengar. Styrelsen är positiva till det.

§16 Planering inför våren
Styrelsen diskuterar hur vi vill planera våren då vi har mycket att göra.

§17 Extrainsatt FUM möte
Förslag till FUM om ett extra möte i maj då vi inte hinner arbeta igenom allt tills mötet i april.

§18 Expen
Styrelsen diskuterar om vad vi helst vill ha för expenlokal tillsammans med SSGI. Vi vill helst ha keramik rummet tillsammans med SSGI, får vi inte det vill vi inte ha något nytt.

Beslut
§19 Ramar för röntgengruppen

Styrelsen beslutar attgodkänna riktlinjerna med tillägg av vår revidering.

§20 Val av studentrepresentant till PN-M
Styrelsen beslutar attvälja Christina Herbst till studentrepresentant till PN-M.

§21 Roll-up inköp
Styrelsen beslutar attvi vill ha en roll-up och styrelsen ålägger Matilda och Victor att införskaffa en VÅVS roll-up.

§22 Vårens mötestider
Styrelsen beslutar attfastslå vårens mötestider till:
– 10/3 styrelsemöte
– 1/4 styrelseavstämning
– 15/4 styrelsemöte
– 28/4 styrelseavstämning
– 17/5 styrelsemöte + Kick-in/Kick-out
– 30/5 styrelseavstämning + fotografering av nya aktiva + styrelsens tack.


§24 Övrigt
Styrelsen arbetar på en lista angående posterna i styrelsen inför kommande året, vilka som kan vara intresserade och lämpade.

§25 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:55.
_


EnglishSvenska