Styrelsemöte 30/8-2018

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Tid Plats
14:30 Loungen, Lillsjödal

Närvarande:
Felicia Sonesson, Matilda Byström, Alva Kronkvist, Annemiek Tegnell, Hanna Nilsson, Jonathan Hall, Kasper Samuelsson, Sofia Krook Strömberg, Victor Börjesson

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs varit korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att
välja Annemiek Tegnell till justeringsperson.

§4 Justering av röstlängd

Sju stycken röstberättigade är närvarande.

§5 Adjungeringar

Inga adjungerande är närvarande.

§6 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
Godkänna dagordningen.

§7 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutade att
välja Victor Börjesson till tidsjusterare för mötet.

§8 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutade att
Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 180906
Protokollet ska vara justerat senast 180913

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till klockan 16:00.

§10 Meddelanden

Ordförande hälsar alla välkomna in i nya styrelsen och ser fram emot ett nytt fantastiskt verksamhetsår.

§11 Rapporter

● Ordförande rapporterar:
– Det har strukturerats om inne på expen så det ser lite annorlunda ut. Det har rensats bland alla papper och det har sorterats i nya mappar. Det finns även en bärbar dator där inne som vi alla i styrelsen har rätt att använda när vi vill sitta och arbeta.

– Det har skapats ett nytt nyckelsystem. Alla inom styrelsen kommer att ha en egen nyckel till expen, förutom suppleanterna. Suppleanterna och de olika utskotten har blivit tilldelade ett skåp med en specifik färglapp på, där det finns en nyckel till expen. Skåpen är de fyra första bredvid Kanelen. I skåpen kommer utskotten även ha möjlighet till att förvara sina saker. På insidan av skåpsdörren kommer en lapp sitta, där de som tar ut nyckeln skriver upp sitt namn, så ifall en nyckel försvinner ska det kunna gå att utläsa vem som hade den senast. Detta system har skapats för att utskotten ska kunna ta sig in på expen när de behöver, så de inte alltid behöver vara beroende av att någon i styrelsen är på skolan och kan öppna.

– Anmodningar till Corbalen ska skickas in. Vi kommer få utökad talartid, samt att vi ska få in lite fler personer från HSC, bland annat Magnus Sandberg med sällskap.

– Kontraktet angående skidsemester är nästan helt igenom så det ser ut att bli av vecka 3.

– Det blir även en veckas ledighet emellan höst- och vår terminerna (vecka 3, 2019).

 • ●  Vice ordförande rapporterar:
  – Utbildningsråd för masters-, specialist- samt barnmorskeprogrammen håller på att startas.

  -Fokus på sistone har legat på att planera kickoffen för VÅVS aktiva här på Lillsjödal.

  -Novischperioden är under uppstart.

 • ●  Studentmiljöansvarig rapporterar:
  -Första mötet missades tyvärr av ansvarig, men saker har börjat rulla igång och är på uppstart inför kommande verksamhetsår.
 • ●  Ekonomisk rapport:
  -Förslag på budget är nu färdig.

  -Lönerna har behövts räknas om eftersom CSN har höjts inför denna terminen, vilket innebär att ordförandes lön ändrats.

  -Fakturor har börjat betalas, så allt är under kontroll.

  – Har även pratat med utskotten om hur de tänker inför kommande termin och vad planerna är så vi vet var pengarna går.

  -Vi i VÅVS har även fått ett förändrat fakturaavtal som är billigare.

  -Nästa sak att börja jobba med är deklarationen.

 • ●  PR & Informationsansvarig rapporterar:
  – Har skrivit ett första inlägg på Facebook och har även ändrat omslagsbilden där.

  – Försöker lära sig Photoshop för tillfället så att bilder kan redigeras.

  – Funderat på grafiska mallar, att allt som postas inom VÅVS borde se ut på samma sätt med färger och typsnitt så att folk lätt känner igen det.

 • ●  Utskottsrapporter:
  – Sexmästeriet: haft sitt första möte, de har börjat planera inför puben som hålls under novischperioden. De har även planerat kickoffen för VÅVS aktiva.

  -Sexmästeriet har även börjat planera nya event. En av idéerna är att ha ett komplement till cykelfesten på hösten, där de vill ha en högtidsorientering, som innebär att alla bär frack och balklänning medans de deltar i en stadsvandring.

-Har börjat planera en skidresa, vecka 3. Medicinska föreningens platser är fulla till deras skidresa så sexmästeriet ska försöka planera en egen inom VÅVS men det är inte bestämt än hur det blir.

– Novischeriet: Novischgeneralerna är klara och är redo för nollningen. Ett budgetförslag ligger om höjning, vilket de hoppas går igenom då förutsättningarna i så fall blir bättre.

– ORUR: Inget nytt. Men de har börjat planera intron.

– ATUR: Inget nytt men även de har börjat att planera intron. De har även ändrat om så att informationen till de nya studenterna kommer att ske efter novischperioden så att de inte får all info samma vecka från alla håll.

-Aktivitetsutskottet: Anmält till serier i fotboll och volleyboll i år. De är få personer i utskottet än så länge så det behövs fler folk dit som kommer att utlysas inom kort.

– Arbetsmarknadsutskottet: Ska ses snart och bestämma datum inför nästa mässa, men det blir troligtvis samma datum som det har varit de andra åren, det vill säga den andra torsdagen i februari.

– Högtidsutskottet: Är igång och arbetar med en tillställning bokad till den 25:e maj på AF borgen. Det är dock inte bestämts än hur den balen ska vara vinklad. Det kommer eventuellt vara som en avtackning för aktiva inom VÅVS. Högtidsanvarige håller på att kolla på alternativ kring maten så biljetterna ej blir för dyra.

 • ●  Medicinska fakulteten:
  – Ingenting har startats upp än, men det som kommer att ha fokus framöver är arbete med psykisk ohälsa. Så snart kommer de att dra igång en första hjälpen kurs inom det området. Kursen kommer att starta på läkarprogrammet eftersom det är de som är drivande inom det.
 • ●  Corpus Medicum:
  Ingen verksamhetsplan är igenom röstad ännu. Men personerna verkar vara ett härligt gäng så det kommer bli ett bra verksamhetsår. En fokusfråga i år är att ett nytt avtal planeras, så att när ny kårstatus söks 2022 så ska kårerna söka tillsammans som en enda stor kår och inte uppdelade som det ser ut idag.

  ● LUS:
  De har precis börjat komma igång där de har anordnat utbildning som PUFF, men även verksamhetsplanen är påbörjad.

  ● Studentlund:
  Hälsningsgillet hålls 7:e september på AF borgen, och där ska vi i styrelsen vara aktiva vid ett bord och stå och ge information och svara på frågor. En idé är att vi i år ska ha någon typ av underhållning eller lek så att det blir lite roligare där.

● SFS:
Vi är en av medlemskårerna i år, och vår ordförande är representant. 8-9 oktober hålls första mötet och där kommer hon att delta. Vi ska försöka ta nytta av det mer i år och vara mer aktiva.

§12 Presidiebeslut

Inga presidiebeslut är tagna sedan föregående styrelsemöte.

§13 Budgetförslag till FUM

Vår ordförande och kassör informerar om ett förslag på budget de har arbetat med.

Styrelsen för en diskussion kring budgetförslaget.
Ett yrkande om att revidera presidielönerna framkommer, där 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförandes löner ska höjas med 1000 kronor var.

Styrelsen beslutar att
Efter revidering av presidielönerna stå bakom budgetförslaget från ordförande och kassör, och att föreslå till FUM att uppdatering kring den ekonomiska policyn ska göras av oss i styrelsen.

§14 Suppleanternas uppgiftsfördelning

Suppleanterna ska enligt det uppdaterade reglementet sitta med i nämnder på institutionsnivå tillsammans med ordinarie styrelseledamöter där platser för ytterligare studentrepresentanter kommer att finnas.
För att detta ska göras smidigt behövs en tydlig struktur kring fokusområden för respektive suppleant.

Ordförande föreslår att dela upp fokusområdena utefter utbildningsfrågor respektive studiesocialt och studiemiljö.

Diskussion förs kring förslaget.

Styrelsen beslutar att
Kasper Samuelssons suppleantpost är inriktad på studentmiljö- och studiesociala frågor, och att Victor Börjessons suppleantpost är inriktad på utbildningsfrågor.

§15 Övrigt

Inga övriga punkter önskas tas upp.

§16 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 16:15.

EnglishSvenska