ValFUM 9/1-2019

Typ av sammanträde: Valfullmäktige

Sammanträdesdatum: 190109
Tid: 16:30
Plats: HSC B235

Närvarande

Ida Jakobsson, ledamot
Emma Anderberg, ledamot
Matilda Andersson, ledamot
Ellinor Strand, ledamot
Fanny Fredriksson, ledamot
Sandra Juhl, ledamot
Alis Endro, ledamot
Jonas Persson, ledamot
Elise Andersdotter, ledamot
Cornelia Berlin, ledamot
Tyra Öhrman, ledamot
Amanda Martinsson, ledamot
Simon Göthlin, ledamot
Kathrine Morrow. ledamot
Therese Dahlén, ledamot
Evelina Karaus, sekreterare
David Borgenstam, mötesordförande

Adjungerande
Matilda Byström
Malin Bobrowsky
Rebecka Bröme
Em Wihlborg
Karolina Linton Wahlgren

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Talman/Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 16.31.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 16 personer

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att

Välja David Borgenstam till mötesordförande.

David Borgenstam lägger ner sin röst.

Röstlängden justeras till 15 personer.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Cornelia Berlin och Fanny Fredriksson till justeringspersoner

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 190123

Protokollet ska vara justerat senast 190206

§7 Adjungeringar

Mötet beslutar att

Adjungera:

Matilda Byström, ordförande

Malin Bobrowsky

Rebecka Bröme

Em Wihlborg

Karolina Linton Wahlgren

Samtliga med närvaro-och yttranderätt.

§8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen

§9 Meddelanden

Det finns numera en vakanslista på hemsidan.

DISSKUSSION & BESLUT

§10 VALÄRENDEN

  1. Ordinarie val – Högtidstab för VT19 (3+0)

Valberedningen föredrar.

Felicia Lindmark och Karolina Linton Wahlgren är nominerade till posten. Valberedningen presenterar de nominerades tidigare erfarenheter som positivt för posten.

Karolina lämnar rummet.

Felicia presenterar sig och svarar på frågor. Hon har tidigare erfarenhet från studentengagemang i både Uppsala och Lund. Hon tror hennes tidigare erfarenhet kan ha god nytta i högtidsstabens arbete. Felicia är engagerad och är beredd att lägga ner den tid som behövs för att göra ett bra arbete.

Felicia lämnar rummet.

Karolina presenterar sig och svarar på frågor. Hon har varit engagerad i Helsingkrona nation, Lundakarnevalen med mera. Hon är villig att lägga ner den tid som krävs och har ett intresse för högtidsevent. Hon har ingen post inom VÅVS för närvarande, vilket hon tror hade varit kul. Hon har varit med och förberett en bal, vilket givit henne förståelse för det arbete som krävs.

Karolina lämnar rummet.

Röstlängden justeras till 16 personer. Therese Dahlén justeras in.

Mötet diskuterar. De båda kandidaterna anses vara lämpade för posten.

Cornelia Berlin yrkar på att vi väljer samtliga kandidater som en enhet.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Vi väljer samtliga kandidater som en enhet.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Välja Felicia Lindmark och Karolina Linton Wahlgren till högtidstab för VT19

  1. Ordinarie val – Tandemgeneral 2019 (1+0)

Valberedningen föredrar. Malin Bobrowsky är nominerad till posten för tandemgeneral.

Malin presenterar sig och svarar på frågor. Hon tycker posten verkar spännande. Hon vill vara med och bidra till att eventet blir så bra som möjligt. Hon har tidigare erfarenhet inom liknande event, vilket hon tror kan vara en fördel. Malin ser fram emot att få skapa kontakter med MF och SSGI om hon blir vald till posten. Hon vill sträva efter att välja tandemdeltagare genom ett objektivt synsätt och där alla har samma rättvisa chans.

Malin lämnar rummet.

Mötet diskuterar. Malin anses vara lämpad för posten då hon är social, öppen och engagerad.

Cornelia yrkar på att vi väljer Malin Bobrowsky till posten för tandemgeneral 2019.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Välja Malin Bobrowsky till posten för tandemgeneral 2019.

  1. Fyllnadsval

Post för ordförande till aktivitetsutskottet för verksamhetsåret 18/19.

Valberedningen föredrar. Cajsa Jernsgård är nominerad till posten.

Mötet diskuterar. Det ses som en nackdel att Cajsa har flera olika poster i VÅVS, då det är tidskrävande. Hon anses däremot ha möjlighet att ta sig an posten, då hon sedan tidigare har erfarenhet av utskottet.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Välja Cajsa Jernsgård till aktivitetsutskottets ordförande för verksamhetsåret 18/19.

Post för ordförande till valberedningen för verksamhetsåret 18/19.

Valberedningen har fått in två kandidater, men har valt att lämna posten vakant då en av kandidaterna ingår i valberedningens stab.

Em Wihlborg kandiderar till posten på mötet. Hon presenterar sig och svarar på frågor. Em sitter sedan tidigare i staben för valberedningen. Hon har varit engagerad i att föra valberedningens arbete framåt genom sin post i staben. Hon tror ordförandeposten passar henne då hon har ett stort engagemang och vilja att utveckla arbetet och optimera valberedningens funktion. Em vill standardisera valprocessen för att få ett fungerade system för hur utlysning och val ska gå till.

Mötet diskuterar. Mötet anser att Em är väldigt bra lämpad till posten, hon har ett stort engagemang.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Välja Em Wihlborg till valberedningens ordförande för verksamhetsåret 18/19.

Simon Göthlin yrkar på fri nominering till posterna enligt vakanslistan.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att

Godkänna Simons yrkande.

§11 Övrigt

§12 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat 17.33.
EnglishSvenska